KADIN MAKİNA OPE­RA­TÖR­LERİ SA­HA­YA İNİYOR

AB ül­ke­le­rin­de ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de kadın ope­ra­tör­le­ri­nin sa­yı­sı her geçen gün ar­tı­yor. Gün­lük ya­şam­la­rın­da bir­ço­ğu di­rek­si­yon ba­şı­na bile geç­me­yen ka­dın­la­rın fork­lift kul­la­nır­ken, gös­ter­di­ği per­for­mans ise par­mak ısır­tı­cı.

Özgürses Gazetesi
10:01 -
KADIN MAKİNA OPE­RA­TÖR­LERİ SA­HA­YA İNİYOR

AB ül­ke­le­rin­de ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de kadın ope­ra­tör­le­ri­nin sa­yı­sı her geçen gün ar­tı­yor. Gün­lük ya­şam­la­rın­da bir­ço­ğu di­rek­si­yon ba­şı­na bile geç­me­yen ka­dın­la­rın fork­lift kul­la­nır­ken, gös­ter­di­ği per­for­mans ise par­mak ısır­tı­cı. Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da Mer­kez A.Ş Sü­rü­cü, De­niz­ci­lik ve İş Ma­ki­na­la­rı Kurs­la­rı’nda dü­zen­le­nen ya­zı­lı ve uy­gu­la­ma­lı İş Ma­ki­na­la­rı sı­na­vın­da kadın ope­ra­tör­le­rin per­for­man­sı par­mak ısır­tan cins­ten­di. Üç kadın ada­yın ka­tıl­dı­ğı sı­nav­da aday­la­rın hepsi iş ma­ki­na­sı ser­ti­fi­ka­sı al­ma­ya hak ka­zan­dı.
Sınav ön­ce­si gö­rü­şü­nü al­dı­ğı­mız kadın aday­lar­dan Özlem Çolak ise şun­la­rı söy­le­di: “Ça­lış­tı­ğı­mız fab­ri­ka­da, mü­dü­rü­müz AB ül­ke­le­rin­de ve ül­ke­miz­de bir­çok yerde kadın ope­ra­tör­le­rin yay­gın­laş­tı­ğı­nı, biz­le­re de bu sek­tör de kadın ope­ra­tör­le ça­lış­mak is­te­dik­le­ri­ni ve kim­se­nin buna ya­naş­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Bizde bu ko­nu­da is­tek­li ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­tik. Er­kek­ler ya­pı­yor­sa biz niye yap­ma­ya­lım dedik ve şuan bu­ra­da­yız. Ope­ra­tör­lük bir mes­lek­ten çok, biz­ler için bir merak ha­li­ne geldi. Şuan fork­lift ser­ti­fi­ka­sı için sı­na­va gi­re­ce­ğim. Ama şunu da be­lirt­mek is­te­rim ki bun­dan son­ra­ki he­de­fim başka bir iş ma­ki­ne­si ser­ti­fi­ka­sı alıp, bunu gös­te­riş olsun diye değil mes­lek ola­rak ya­pa­rak hem cins­le­ri­me örnek ola­ca­ğım” dedi.

Mer­kez A.Ş Sü­rü­cü, De­niz­ci­lik ve İş Ma­ki­na­la­rı yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı Murat Çava, ka­dın­la­rın iş ha­ya­tın­da daha dü­zen­li ve sis­te­ma­tik ol­du­ğu­nu işa­ret ede­rek kadın ope­ra­tör­le­rin bu sek­tö­rün par­la­yan yıl­dı­zı ol­ma­la­rı için ön­le­rin­de bir engel ol­ma­dı­ğı­nı ka­dın­la­rın­da bu işi la­ikiy­le ba­şa­ra­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor. Sa­de­ce fork­lift ile kı­sıt­lı kal­ma­ya­cak­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Neden bir bayan ağır iş ma­ki­na­sı kul­lan­ma­sın. Şuan Tür­ki­ye de beton mik­se­ri ve eks­ka­va­tör gibi ma­ki­na­la­rı kul­la­nan kadın ope­ra­tör­le­ri­miz var. Bu­nun­la bir­lik­te yeni bir iş ka­pı­sı daha açıl­mış olu­yor. Bence bütün ka­dın­la­rı­mız ope­ra­tör ola­bi­lir. Bu­ra­dan bütün ka­dın­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Ce­sa­re­ti­ni­zin ol­ma­sı ye­ter­li­dir, ge­ri­si zaten gelir.”