DTO Aliağa’dan Turizm Sek­tö­rü­ne Des­tek

İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Ay­va­lık­ta bu­lu­nan üye­le­ri­ne Co­vid-19 ku­ral­la­rı­nı içe­ren gör­sel, afiş, dosya mal­ze­me­le­ri ile bir­lik­te hij­yen ku­ral­la­rı ge­re­ği de­zen­fek­tan ve maske des­te­ğin­de bu­lun­du. İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Ay­va­lık’ta üye­le­re da­ğıt­mak üzere ha­zır­la­mış ol­du­ğu Co­vid-19 ku­ral­la­rı­nı içe­ren gör­sel, afiş, dosya mal­ze­me­si ile bir­lik­te de­zen­fek­tan ve mas­ke­leri İMEAK DTO Aliağa Şube Müdürü Orçun Tun­cer ve Müdür Yar­dım­cı­sı Mah­mut Çanka, Ay­va­lık Liman Baş­kan­lı­ğı’na, Ay­va­lık-Mi­dil­li se­fer­le­ri­ni yapan Tur­yol Ay­va­lık Tem­sil­ci­li­ği ile Jalem Tur’a ve Ali­bey Adası Cunda Gezi Tek­ne­le­ri Der­neği’ne tes­lim etti.

Özgürses Gazetesi
06:35 -
Abone ol
DTO Aliağa’dan Turizm Sek­tö­rü­ne Des­tek

İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Ay­va­lık­ta bu­lu­nan üye­le­ri­ne Co­vid-19 ku­ral­la­rı­nı içe­ren gör­sel, afiş, dosya mal­ze­me­le­ri ile bir­lik­te hij­yen ku­ral­la­rı ge­re­ği de­zen­fek­tan ve maske des­te­ğin­de bu­lun­du.
İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Ay­va­lık’ta üye­le­re da­ğıt­mak üzere ha­zır­la­mış ol­du­ğu Co­vid-19 ku­ral­la­rı­nı içe­ren gör­sel, afiş, dosya mal­ze­me­si ile bir­lik­te de­zen­fek­tan ve mas­ke­leri İMEAK DTO Aliağa Şube Müdürü Orçun Tun­cer ve Müdür Yar­dım­cı­sı Mah­mut Çanka, Ay­va­lık Liman Baş­kan­lı­ğı’na, Ay­va­lık-Mi­dil­li se­fer­le­ri­ni yapan Tur­yol Ay­va­lık Tem­sil­ci­li­ği ile Jalem Tur’a ve Ali­bey Adası Cunda Gezi Tek­ne­le­ri Der­neği’ne tes­lim etti.

İMEAK DTO Aliağa Şube Müdürü Orçun Tun­cer ve Müdür Yar­dım­cı­sı Mah­mut Çanka mal­ze­me tes­li­mi sı­ra­sın­da Ay­va­lık Kay­ma­kam­lığı, İlçe Kültür ve Tu­rizm Müdürlüğü ile Ay­va­lık İlçe Hıf­zı­sıh­ha Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan il­gi­li Ba­kan­lık­lar­ca Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) ile il­gi­li ya­yın­lan­mış ge­nel­ge­ler hak­kın­da bil­gi­len­dir­me su­nu­mu da ger­çek­leş­tir­di.
Geç­ti­ği­miz haf­ta­da Foça’da fa­ali­yet göste­ren Yeni Foça Wind­surf ve Yel­ken Spor Kulübü’ne spor­cu­la­rın de­ni­ze çıka­bil­me­le­ri için ge­rek­li hij­yen mal­ze­me­si des­te­ği yapan İMEAK DTO Ali­ağa Şu­be­si yet­ki­li­le­ri des­tek­le­rinin devam ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Haber: Özgür GÜN