Aliağa Final’den di­ji­tal me­zu­ni­yet!

2019-2020 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın ikin­ci dö­ne­mi­ni pan­de­mi se­be­biy­le uzak­tan eği­tim­le ta­mam­la­yan Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si, 2019-2020 dö­ne­mi me­zun­la­rı için Ali­ağa’da bir ilki ger­çek­leş­ti­re­rek di­ji­tal me­zu­ni­yet tö­re­ni dü­zen­ledi.Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si ilk ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği di­ji­tal me­zu­ni­yet tö­re­ni­ni­ oku­lun web say­fa­sı ve sos­yal medya he­sap­la­rı üze­rin­den ya­yın­la­dı.

Özgürses Gazetesi
06:36 -
Abone ol
Aliağa Final’den di­ji­tal me­zu­ni­yet!

2019-2020 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın ikin­ci dö­ne­mi­ni pan­de­mi se­be­biy­le uzak­tan eği­tim­le ta­mam­la­yan Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si, 2019-2020 dö­ne­mi me­zun­la­rı için Ali­ağa’da bir ilki ger­çek­leş­ti­re­rek di­ji­tal me­zu­ni­yet tö­re­ni dü­zen­ledi.Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si ilk ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği di­ji­tal me­zu­ni­yet tö­re­ni­ni­ oku­lun web say­fa­sı ve sos­yal medya he­sap­la­rı üze­rin­den ya­yın­la­dı.

98 öğ­ren­ci­nin mezun ol­du­ğu tören, saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­’nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan açı­lış ko­nuş­ma­la­rıy­la devam etti.
Di­ji­tal me­zu­ni­yet tö­re­nin­de ko­nu­şan Okul Mü­dü­rü Ser­dar Eskin, ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı ifade etti: “Çok sev­gi­li öğ­ren­ci­le­rim bu gün ha­ya­tı­nızda bir sonun aynı za­man­da da yeni bir baş­lan­gı­cın ilk günü. 2020 yılı he­pi­miz için ola­ğan üstü du­rum­la­rın ya­şan­dı­ğı bir yıl ola­rak anı­la­rı­mız­da yer ala­cak. Final Eği­tim Ku­rum­la­rı ola­rak bu sü­reç­te ‘Siz bize ge­le­mi­yor­sa­nız biz size ge­li­riz’ il­ke­si ile ha­re­ket ede­rek Tür­ki­ye’deki ilk on­li­ne eği­ti­m olan Kanal 23 ulu­sal ya­yın­ı ile okulu ev­le­ri­ni­ze ge­tir­dik.

Bu sü­reç­te final’e gü­ve­nip ço­cuk­la­rı­nı biz­le­re ema­net eden saygı değer ve­li­le­ri­mi­zin ter­cih­le­rin­de­ki doğ­ru­lu­ğu or­ta­ya koy­duk. Bu yıl 40. onur yı­lı­nı ya­şa­yan Final Eği­tim Ku­rum­la­rı’na da bu ya­kı­şır­dı. Sev­gi­li öğ­ren­ci­le­rim okul mü­dü­rü­nüz ve öğ­ret­men­le­ri­niz ola­rak siz­den tek bek­len­ti­miz Ata­türk ilke ve in­kı­lâp­la­rı­na bağlı, çağ­daş de­ğer­ler üze­ri­ne otur­muş milli de­ğer­le­ri­ni ta­şı­yan, ül­ke­mi­zin ge­li­şi­mi­ne katkı sunan ah­lak­lı bi­rey­ler ola­rak kal­ma­nız­dır. Ben bir kez daha okul bi­rin­ci­miz Ülkem Yıl­dız’ı, ikin­ci­miz Ayça Polat’ı ve üçün­cü­müz Ali Efe Tah­ta­cı’yı ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı teb­rik edi­yo­rum. Öğ­ren­ci­le­rim siz­le­ri çok se­vi­yo­ruz. He­pi­ni­zin yolu açık olsun.”

Okul Mü­dü­rü Eskin ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, 2019-2020 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nı bi­rin­ci­lik­le ta­mam­la­yan Ülkem Yıl­dız’a pla­ke­ti­ni tak­dim etti. Pla­ket tak­di­mi­nin ar­dın­dan okul yaş kü­tü­ğü­ne is­mi­ni çakan Ülkem Yıl­dız daha sonra duygu ve dü­şün­ce­le­ri­ni be­lir­ten bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­ti­rdi. Yıldız:“Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si’ne kay­dı­mı yap­tı­ğım gün an­ne­me bir söz ver­miş­tim: ‘Ben bu okul­dan bi­rin­ci mezun ola­ca­ğım’ diye. 2016 yı­lın­da ver­di­ğim sözü şu an bu ko­nuş­ma­da taç­lan­dı­rı­yor olmak gurur ve onur ve­ri­ci. Ba­şöğ­ret­me­ni­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün de de­di­ği gibi:‘Ese­ri­nin üze­rin­de im­za­sı ol­ma­yan ye­gâ­ne sa­nat­kâr öğ­ret­men­dir.’ Belki ese­ri­ni­zin üze­rin­de im­za­nız yok ama he­pi­niz­den izler ta­şı­yan bir­ çok öğ­ren­ci­niz var. Emek­le­ri için başta okul mü­dü­rüm Ser­dar Eskin’e, sınıf öğ­ret­me­nim Banu Tüken’e ve tüm branş öğ­ret­men­le­ri­me te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.12. sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin okul­da­ki son yıl­la­rı­nı nasıl ge­çir­dik­le­ri­ni an­la­tan slayt gös­te­ri­si ile devam eden di­ji­tal me­zu­ni­yet tö­re­ni, tem­si­li kep atma gö­rün­tü­sü ile sona erdi.

Haber: Özgür GÜN