“Ali­ağa’da final’e gü­ve­nen­ler yine ya­nıl­ma­dı”

Final Eği­tim Ku­rum­la­rı, dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve her sek­tö­rü olum­suz et­ki­le­yen Co­vid-19 sal­gı­nı sü­re­cin­de eği­tim an­la­mın­da Tür­ki­ye’de en az et­ki­le­nen özel eği­tim ku­ru­mu oldu. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ku­rum­sal ya­pı­sıy­la bir­çok ye­ni­li­ğe imza atmış olan Final Eği­tim Ku­rum­la­rı, di­ji­tal eği­ti­me geçiş sü­re­cin­de at­tı­ğı pro­fes­yo­nel adım­lar­la bir kez daha ba­şa­rı­nın te­sa­dü­fî ol­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­dı.

Özgürses Gazetesi
06:40 -
Abone ol
“Ali­ağa’da final’e gü­ve­nen­ler yine ya­nıl­ma­dı”

Final Eği­tim Ku­rum­la­rı, dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve her sek­tö­rü olum­suz et­ki­le­yen Co­vid-19 sal­gı­nı sü­re­cin­de eği­tim an­la­mın­da Tür­ki­ye’de en az et­ki­le­nen özel eği­tim ku­ru­mu oldu. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ku­rum­sal ya­pı­sıy­la bir­çok ye­ni­li­ğe imza atmış olan Final Eği­tim Ku­rum­la­rı, di­ji­tal eği­ti­me geçiş sü­re­cin­de at­tı­ğı pro­fes­yo­nel adım­lar­la bir kez daha ba­şa­rı­nın te­sa­dü­fî ol­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­dı.

Co­vid-19 sal­gı­nı dün­ya­da ya­şa­mın tüm bo­yut­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­di. Tüm dün­ya­da bek­len­me­dik bir şe­kil­de eği­tim ku­rum­la­rı­nın ka­pa­tıl­ma­sı ve ka­ran­ti­na gün­le­ri ne­de­niy­le evde di­ji­tal plat­form­lar­dan eği­ti­min sür­dü­rül­me­ye ve des­tek­len­me­ye baş­lan­ma­sı eği­tim ca­mi­ası­nı bi­r an­da başka bir yöne sü­rük­le­di.

Dünya ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de okul­la­rın ka­pan­ma­sıy­la bir­lik­te öğ­ren­ci­le­rin ders­le­rin­den geri kal­ma­ma­sı için Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın TV ka­nal­la­rı ve in­ter­net üze­rin­den baş­lat­tı­ğı eği­tim prog­ra­mıy­la di­ji­tal eği­tim sis­te­mi­ne ge­çi­şin ilk adımı atıl­dı. Bu sü­reç­te özel eği­tim ku­rum­la­rı da aynı has­sa­si­yet­le ha­re­ket edip aynı adım­la­rı at­ma­ya baş­la­dı.

‘ÖNCE EĞİTİM ÖNCE İNSAN’
Her sek­tör­de ol­du­ğu gibi eği­tim ku­rum­la­rı­nın da pan­de­mi­den ciddi an­lam­da et­ki­len­di­ği­ni ancak bu sü­reç­te öğ­ren­ci­le­re hem TV ka­na­lı hem de in­ter­net üze­rin­den; eği­tim ve­re­rek ders­le­rin­den geri kal­ma­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Ser­dar Eskin: “Final okul­la­rı­nın en büyük özel­li­ği şir­ket sa­hip­le­ri­nin öğ­ret­men kö­ken­li in­san­lar ol­ma­sı­dır. Biz hiç­bir zaman bu ku­ru­mu ti­ca­ret­ha­ne ola­rak gör­me­dik ‘Önce eği­tim önce insan’ di­ye­rek bu­ra­la­ra kadar gel­dik. Yıl­lar­dır ba­şa­rı­lı bir eği­tim ku­ru­mu ol­ma­mı­zın ar­ka­sın­da bu ger­çek ya­tı­yor.’ dedi.
“3 AYDA 400 VİDEO, 26 BİN DAKİKA CANLI DERS ”
Okul­la­rın Ko­ro­na­vi­rüs ne­de­niy­le ka­pan­ma­sıy­la bir­lik­te hızlı bir şe­kil­de or­ga­ni­ze ol­duk­la­rı­nı TV ka­na­lı ve in­ter­net üze­rin­den yap­tık­la­rı canlı ders ya­yın­la­rı ile öğ­ren­ci­le­ri­ni müf­re­da­ta uygun ve ek­sik­siz bir şe­kil­de eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­ma­sı­nı sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Eskin: “Final Eği­tim Ku­rum­la­rı bu sü­reç­te ba­şa­rı­sıy­la göz dol­du­rur­ken tüm final kad­ro­la­rı bi­rey­sel ba­şa­rı­sıy­la da ön plana çık­ma­yı ba­şar­dı. Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rıy­la ken­di­si­ni ispat eden ku­rum­lar­dan biri oldu. Final Eği­tim Ku­rum­la­rı’nın daha pan­de­mi­nin en ba­şın­da kur­muş ol­du­ğu ulu­sal TV ka­na­lı ve in­ter­net üze­rin­den yap­tı­ğı canlı ya­yın­lar­la di­ji­tal eği­ti­mi ba­şa­rı ile uy­gu­la­ma­sı­nın yanı sıra, Ali­ağa Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si kendi web si­te­si üze­rin­den ve öğ­ret­men­le­rin kur­du­ğu grup­lar­la öğ­ren­ci­le­ri­ne 3 aylık sü­reç­te 400 video ders, 26 bin da­ki­ka on­li­ne ders ve yine 13 bin da­ki­ka­lık on­li­ne soru çö­züm­le­ri ile des­tek oldu. Öğ­ren­ci­le­riy­le bire bir il­gi­le­nen sınıf da­nış­man öğ­ret­men­le­ri haf­ta­lık bi­rey­sel ders prog­ram­la­rı ha­zır­la­ya­rak öğ­ren­ci­le­ri­nin bu prog­ram­la­ra bağlı kal­ma­sı­nı, ve­li­ler­le de iş­bir­li­ği ha­lin­de­ okul di­sip­li­ni çer­çe­ve­sin­de ders­le­ri­ne devam et­me­le­ri­ni sağ­la­dı. Bunun yanı sıra sınıf da­nış­ma­n öğ­ret­men­le­ri ve­li­le­re haf­ta­lık ara­ma­lar ger­çek­leş­ti­re­rek hem öğ­ren­ci­le­ri­nin ev­de­ki du­rum­la­rı­nı hem de ders takip kont­rol­le­ri­ni ya­pa­rak ba­şa­rı­nın üst se­vi­ye­le­re ta­şın­ma­sı­nı sağ­la­dı­lar. Özel­lik­le sınav ön­ce­sin­de etkin reh­ber­lik prog­ram­la­rıy­la öğ­ren­ci­le­rin mo­ti­vas­yon­la­rı­nı art­tır­dı­lar.”

“40 YIL­LIK TEC­RÜ­BE VE BA­ŞA­RI”
Şu ana kadar ya­şa­nan tüm olum­suz­luk­la­ra rağ­men eği­tim ku­rum­la­rın­dan ay­rı­lan tek bir öğ­ren­ci dahi ol­ma­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Eskin: “Bizim gerek ve­li­le­ri­miz ge­rek­se öğ­ren­ci­le­ri­miz­le gönül ba­ğı­mız var. Final Okul­la­rın­da oku­yan her öğ­ren­ci hu­zur­lu ve ciddi bir or­tam­da eği­ti­mi­ni ala­cak, ve­li­le­ri­miz ise biz­le­re tes­lim et­ti­ği ev­la­dı­nın gü­ven­li el­ler­de ol­du­ğu­nu bi­lecek. İşte bu kar­şı­lık­lı güven ve sa­mi­mi­yet Final Okul­la­rının ba­şa­rı­sı­nı 40 yıl­dır or­ta­ya ko­yu­yor. Bu du­ru­şu­muz­dan taviz ver­me­den yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz. Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si, Ali­ağa’nın göz­be­be­ği okul­la­rın­dan bi­ri­dir. Bunu bir kez daha yap­mış ol­du­ğu­muz ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­la ka­nıt­la­dık. Ben tüm öğ­ret­men­le­ri­mi­ze, ve­li­le­ri­mi­ze ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze te­şek­kü­rü bir borç bi­li­rim. Bu sü­reç­te nasıl biz­ler öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi yal­nız bı­rak­ma­dıy­sak, on­lar­ da biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı­lar ve biz­le­re gü­ven­di­ler. Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si ola­rak her zaman de­di­ği­miz gibi Hiç­bir Ba­şa­rı Te­sa­düf De­ğil­dir.”

Haber: Özgür GÜN