“1 Tem­muz Denizcilik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mımız kutlu olsun”

İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek ile 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı’nın 94’üncü yılı do­la­yı­sıy­la bir söy­le­şi ger­çek­leş­tir­dik. Co­vid-19 sal­gın gün­le­rin­de top­lum sağ­lı­ğı­na ver­dik­le­ri önem do­la­yı­sıy­la bu yıl geniş kap­sam­lı kut­la­ma yapa­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Şim­şek, Aliağa Liman Başkanlığı ile koordineli olarak sade bir tören dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni belirtti.

Özgürses Gazetesi
06:45 -
Abone ol
“1 Tem­muz Denizcilik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mımız kutlu olsun”

İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek ile 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı’nın 94’üncü yılı do­la­yı­sıy­la bir söy­le­şi ger­çek­leş­tir­dik. Co­vid-19 sal­gın gün­le­rin­de top­lum sağ­lı­ğı­na ver­dik­le­ri önem do­la­yı­sıy­la bu yıl geniş kap­sam­lı kut­la­ma yapa­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Şim­şek, Aliağa Liman Başkanlığı ile koordineli olarak sade bir tören dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni belirtti.
“Tür­ki­ye’nin st­ra­te­jik  ko­nu­mu her­za­man avan­ta­j”
Dünya ti­ca­re­ti­nin yüzde 80’i, ül­ke­mi­zin ise yüzde 90 it­ha­lat ve ih­ra­ca­tı­nın deniz yolu ile sağ­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten İMEAK DTO Ali­ağa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek:“Kı­ta­la­ra ve ok­ya­nus­la­ra açı­lan bir köprü ko­nu­mun­da­ki ül­ke­miz­de de­niz­ci­li­ğin önemi bü­yük­tür. De­niz­le­ri bir­bi­ri­ne bağ­la­yan iki önem­li su­yo­lu­na ve bir iç de­ni­ze sahip Tür­ki­ye’nin, tarih bo­yun­ca st­ra­te­jik ko­nu­mu ne­de­niy­le önemi her geçen gün art­mak­ta­dır. Os­man­lı Dev­le­ti’nin ka­pi­tü­las­yon­lar çer­çe­ve­sin­de ya­ban­cı ülke ge­mi­le­ri­ne ta­nı­dı­ğı ka­bo­taj ay­rı­ca­lı­ğı, Lozan Barış Ant­laş­ma­sı’yla 1923 yı­lın­da kal­dı­rıl­dı. Lozan Barış Ant­laş­ma­sı’yla ya­ban­cı ülke ge­mi­le­ri­ne ta­nı­nan ay­rı­ca­lık­la­rın 1923 yı­lın­da kal­dır­ma­sı­nı ta­ki­ben, TBMM de 20 Nisan 1926 ta­ri­hin­de kabul edi­len Ka­bo­taj Ka­nu­nu, 1 Tem­muz 1926’da yü­rür­lü­ğe gir­miş ve bu kanun;‘Tür­ki­ye li­man­la­rı ve sa­hil­le­ri ara­sın­da yük ve yolcu ta­şın­ma­sı ile kı­la­vuz­luk ve rö­mor­kaj hiz­met­le­ri, Türk va­tan­daş­la­rı ve Türk bay­ra­ğı ta­şı­yan ge­mi­ler­ce ya­pı­lır’ hük­mü­nü ge­ti­re­rek daha ön­ce­den ya­ban­cı­la­ra açık olan bu fa­ali­yet­le­ri bun­dan böyle sa­de­ce Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı­nın ya­pa­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­miş­tir.Bu ne­den­le her yıl 1 Tem­muz gü­nü­nü Ül­ke­miz­de ‘De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı’ ola­rak kut­lan­mak­ta­dır” dedi.
Viz­yo­nu­muz, “De­niz­ci Mil­let De­niz­ci Ülke”
De­niz­le­rin, ül­ke­le­rin gü­ven­li­ği ve eko­no­mi­si için vaz­ge­çil­mez öneme sahip ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Baş­kan Adem Şim­şek: “Tarih bo­yun­ca de­ni­zi iyi kul­la­na­bi­len, deniz hak ve men­fa­at­le­ri­ni ko­ru­yup ge­liş­ti­re­bi­len ül­ke­ler di­ğer­le­ri­ne göre daha fazla ba­şa­rı­ya ulaş­mış­tır. Yıllar içerisinde re­kor kıran ih­ra­cat mal­la­rı­mı­zın za­ma­nın­da ve düz­gün bir şe­kil­de iler­le­me­si, ge­li­şi­mi­ni sür­dür­me­si için de­niz­le­ri­mi­ze ve de­niz­ci­li­ği­mi­zin daha da ge­liş­me­si­ne ül­ke­mi­zin ih­ti­ya­cı var­dır. Üç ta­ra­fı de­niz­ler­le çev­ri­li ve iki büyük bo­ğa­za sahip ül­ke­mi­zin je­opo­li­tik açı­dan önem ta­şı­yan ko­nu­mu­nu ve zen­gin po­tan­si­ye­li­ni de­niz­ci­li­ği­miz açı­sın­dan da en iyi bi­çim­de de­ğer­len­dir­mek ge­rek­mek­te­dir. Ül­ke­miz deniz ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nı ge­liş­tir­mek için her türlü avan­ta­ja sa­hip­tir. İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ola­rak so­rum­lu­su ol­du­ğu­muz Foça, Ali­ağa, Di­ki­li ve Ay­va­lık böl­ge­le­rin­de de­niz­ler­den sağ­la­nan im­kân­la­rın art­ı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te olup De­niz­ci Mil­let, De­niz­ci Ülke viz­yo­nu­muz­la ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam edi­yo­ruz. De­ni­ze sır­tı­na dönen bir millet değil; de­niz­le ya­şa­yan de­niz­den ek­me­ği­ni çı­ka­ran bir mil­let ya­rat­mak için eli­miz­den gelen tüm ça­ba­yı gös­ter­me­ye devam ede­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.
“Pan­de­mi sü­re­ci de­niz­ci­li­ğin öne­mi­ni tek­rar ha­tır­lat­tı”
Pan­de­mi sü­re­ci­ne de de­ği­nen Şim­şek şun­la­rı be­lirt­ti: “Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı biz­le­re de­niz­ci­li­ğin öne­mi­ni tek­rar ha­tır­lat­tı. Tüm ula­şım ka­nal­la­rı ka­pa­lı veya kont­rol­lü ola­rak hiz­met ve­rir­ken de­niz­ci­ler te­da­rik zin­cir­le­ri­nin bo­zul­ma­ma­sı için tüm ka­nal­lar açık şe­kil­de ça­lış­mış­lar­dır. Tüm de­niz­ci kar­deş­le­ri­mi­zi bu öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı teb­rik edi­yo­rum.”

“Dev­le­ti­miz ve oda­mız denizcinin ya­nın­da oldu”
Bu zorlu dö­ne­min tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi Tür­ki­ye’de de de­niz­ci­lik sek­tö­rün­de özel­lik­le­de tu­rizm sek­tö­rün­de eko­no­mik da­ral­ma­ya yol aç­tı­ğı­nı ve buna kar­şın sek­tö­rün bu da­ral­ma­dan et­ki­len­me­me­si için oda ola­rak gi­ri­şim­ler­de bu­lun­duk­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Şim­şek şun­la­rı ifade etti:”Ko­ro­na­vi­rüs­ sal­gı­nıy­la bir­lik­te deniz tu­riz­mi­miz­de olum­suz et­ki­le­ne­rek tüm fa­ali­yet­ler durma nok­ta­sı­na gel­miş­tir. Bu dönem içe­ri­sin­de sek­tör ola­rak her ne kadar bir araya ge­le­me­sek de, İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran bu sü­reç­te ya­şa­nan so­run­lar­la bi­re­bir il­gi­len­di ve böl­ge­sel ola­rak sek­tö­rü­müz­de ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rı çö­zü­me ka­vuş­tur­du. Bu geçiş dö­ne­min­de can suyu ola­rak ad­lan­dı­ra­bi­le­ce­ği­miz ön­lem­ler ile dev­le­ti­miz ve oda­mı­zın nez­din­de Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran’ın des­tek­le­riy­le dev­re­ye gir­miş ve üye­le­ri­mi­zin kul­la­nı­mı­na su­nul­muş­tur.Ben bir kez daha baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.

“Bay­ra­mı­mız kutlu olsun”
İMEAK DTO Ali­ağa Şube Baş­ka­nı Şim­şek: “Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ulu Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk başta olmak üzere, ta­ri­hi­mi­zin tüm büyük de­niz­ci­le­ri­ni, deniz sa­vaş­la­rın­da, deniz ka­za­la­rın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den bütün şe­hit­le­ri­mi­zi, bu mes­le­ğe emeği geçen ve ebe­di­ye­te in­ti­kal eden tüm de­niz­ci­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yor; tüm de­niz­ci­le­rin ve tüm hal­kı­mı­zın 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı’nı kut­lu­yo­rum.” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.

Haber: Özgür GÜN