ALTO Üye­le­ri­ne TOBB Nefes Kre­di­si

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği’nin (TOBB) geç­ti­ği­miz yıl­lar­da 6 defa ger­çek­leş­tir­di­ği KOBİ Fi­nans­man Pro­je­si “TOBB Nefes Kre­di­si”, De­niz­bank ve Kredi Ga­ran­ti Fonu iş­bir­li­ğiy­le 27 Nisan 2020 Pa­zar­te­si günü im­za­la­nan pro­to­kol ile tek­rar ha­ya­ta ge­çi­ril­di. TOBB’un ön­cü­lü­ğün­de, 365 Oda ve Bor­sa­nın kat­kı­la­rıy­la ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan “Nefes Kre­di­si”nin de­tay­la­rı Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Er­türk ve De­niz­bank Ali­ağa Şube Mü­dü­rü Bekir Te­cir­li ta­ra­fın­dan 28 Nisan 2020 Salı günü Ali­ağa Ti­ca­ret Odası’nda du­yu­rul­du.

Özgürses Gazetesi
10:59 -
Abone ol
ALTO Üye­le­ri­ne TOBB Nefes Kre­di­si

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği’nin (TOBB) geç­ti­ği­miz yıl­lar­da 6 defa ger­çek­leş­tir­di­ği KOBİ Fi­nans­man Pro­je­si “TOBB Nefes Kre­di­si”, De­niz­bank ve Kredi Ga­ran­ti Fonu iş­bir­li­ğiy­le 27 Nisan 2020 Pa­zar­te­si günü im­za­la­nan pro­to­kol ile tek­rar ha­ya­ta ge­çi­ril­di.
TOBB’un ön­cü­lü­ğün­de, 365 Oda ve Bor­sa­nın kat­kı­la­rıy­la ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan “Nefes Kre­di­si”nin de­tay­la­rı Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Er­türk ve De­niz­bank Ali­ağa Şube Mü­dü­rü Bekir Te­cir­li ta­ra­fın­dan 28 Nisan 2020 Salı günü Ali­ağa Ti­ca­ret Odası’nda du­yu­rul­du.
‘Nefes Kre­di­si üye­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı bir nebze de olsa gi­de­recek’
Ül­ke­miz­de­ki tüm ko­bi­ler gibi ALTO üye­le­ri­nin de sal­gı­nın baş­la­dı­ğı gün­den iti­ba­ren fi­nans­ma­na eri­şim­de sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı­nı ifade eden ALTO Baş­ka­nı Ömer Er­türk, “Üye­le­ri­mi­zin her za­man­kin­den daha ucuz fi­nans­ma­na ve uygun ko­şul­lar­da kre­di­ye ih­ti­ya­cı ol­du­ğu şu gün­ler­de, Nefes Kre­di­si’nin bir nebze de olsa üye­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı gi­de­re­ce­ği­ne ina­nı­yor ve iş dün­ya­mı­za ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi.
‘Ku­rum­sal ola­rak baş­lat­tı­ğı­mız gi­ri­şim­le­rin so­nu­cu­nu alı­yo­ruz’
Ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu­muz mü­ba­rek Ra­ma­zan ayı­nın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı ve tüm hal­kı­mı­zın sağ­lık­lı bir şe­kil­de bu sü­reç­ten çık­ma­sı­nı te­men­ni eden Baş­kan Er­türk, 2018 yılı ilk çey­re­ğin­den iti­ba­ren içe­ri­si­ne gir­di­ği­miz glo­bal kriz­den çı­ka­bil­mek için dev­re­ye alı­nan ted­bir­ler ile to­par­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız 2019 yılı üçün­cü çey­re­ğin­den sonra, 2020 yılı ba­şın­da dün­ya­mız eşi ben­ze­ri ol­ma­yan bir sal­gın­la karşı kar­şı­ya kaldı. 2018 kri­zin­de ki ya­ra­la­rı­mı­zın tam iyi­leş­me­den gelen bu sal­gın fir­ma­la­rı­mı­zın eko­no­mik ya­pı­sı­nı ve is­tih­da­mı olum­suz yönde et­ki­le­miş­tir. Oda ola­rak tüm dün­ya­yı sar­san ko­ro­na­vi­rüs­le eko­no­mik açı­dan da etkin bir şe­kil­de mü­ca­de­le edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni, daha ilk gün­den iti­ba­ren vur­gu­la­dık. Bu olum­suz et­ki­le­rin ve sa­ha­da­ki so­run­la­rın çö­zü­mü nok­ta­sın­da öne­ri­le­ri­mi­zi şubat ayın­dan iti­ba­ren karar me­ka­niz­ma­la­rı­na ulaş­tı­rıl­ma­sı nok­ta­sın­da yoğun çaba sarf et­mek­te­yiz. Başta TOBB ve il­gi­li ba­kan­lık­la­ra sorun ve çözüm öne­ri­le­ri­ni ra­por­lar ile ilet­tik ve dile ge­tir­di­ği­miz pek çok sorun da çö­zü­me ka­vuş­tu. Ku­rum­sal ola­rak baş­lat­tı­ğı­mız mü­ca­de­le gi­ri­şim­le­ri­nin so­nu­cu­nu son ola­rak Nefes Kre­di­si­nin dev­re­ye gir­me­siy­le almış olduk” diye ko­nuş­tu.
2020’de ana­pa­ra ve faiz öde­me­siz kredi
‘TOBB ve 365 Oda ve Borsa ola­rak, bu zor sü­reç­te bizde eli­mi­zi taşın al­tı­na ko­yu­yo­ruz ve kay­nak­la­rı­mı­zı üye­le­ri­mi­zin em­ri­ne su­nu­yo­ruz’ diyen Baş­kan Er­türk, Ha­ya­ta ge­çi­ri­len Nefes Kre­di­si’yle il­gi­li şu bil­gi­le­ri verdi: “Nefes Kre­di­si’ne ci­ro­su 25 mil­yo­nun al­tın­da­ki iş­let­me­ler bu kre­di­ye baş­vu­ra­cak­lar. Üye­le­ri­miz, Oda­mı­za ka­yıt­lı ol­duk­la­rı­nı gös­te­ren Fa­ali­yet Bel­ge­si ile (Üye­le­ri­miz bel­ge­le­ri­ni Oda­mı­za gel­me­den on­li­ne ola­rak ala­bi­lir­ler) De­niz­bank Şu­be­le­ri’ne baş­vu­ra­bi­le­cek­ler. Yıl­lık faizi yüzde 7.5 ora­nın­da be­lir­le­nen kre­di­nin 2020’de ana­pa­ra ve faiz öde­me­si bu­lun­ma­ya­cak. Geri öde­me­ler 2021 yı­lın­da 12 eşit tak­sit­te ya­pı­la­cak. Kredi’de üst limit ciro du­rum­la­rı­na göre 50 bin ila 100 bin TL ara­sın­da de­ği­şecek. Kre­di­nin yüzde 80’i Kredi Ga­ran­ti Fonu (KGF) des­tek­li ola­cak. Top­lam­da 6 mil­yar TL kay­nak ya­ra­tı­la­rak, 40 bin KOBİ’ye ula­şıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Bunun yanı sıra uzun sü­re­dir üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız ‘Halk­bank Küçük İşlet­me Can Suyu Kre­di­si’de ha­ya­ta ge­çi­yor, bu da üye­le­ri­mi­zin fi­nans­ma­na ulaş­ma­la­rı için se­vin­di­ri­ci diğer bir ge­liş­me.’
Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ve De­niz­bank’a te­şek­kür
Nefes Kre­di­si için TOBB Baş­ka­nı Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’na ve De­niz­bank yet­ki­li­le­ri­ne te­şek­kür eden Baş­kan Ömer Er­türk söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Baş­ka­nı­mız Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun büyük gay­re­tiy­le, TOBB ve 365 oda ve bor­sa­nın tüm kay­nak­la­rı­nı kul­la­na­rak, üye­le­ri­nin bir an önce bu kay­nak­la­rı kul­la­na­bil­me­si için ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nuç­lan­mış­tır. Nefes kre­di­si pro­je­mi­zi daha ön­ce­ki uy­gu­la­ma­lar­da bir­çok ban­ka­nın yer al­ma­sı­na rağ­men bu dö­nem­de baş­lan­gıç­ta sa­de­ce De­niz­bank ile pro­to­kol im­za­lan­mış­tır. Bu önem­li pro­je­de el­le­ri­ni taşın al­tı­na koy­ma­la­rın­dan do­la­yı ve üye­le­ri­mi­ze ver­miş ol­duk­la­rı des­tek­ten do­la­yı De­niz­bank yö­ne­tim ku­ru­lu­na ve genel mü­dü­rü­ne te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Zor dö­nem­de ya­nı­mız­da ola­nın biz de ya­nın­da ol­ma­ya söz ve­ri­yo­ruz De­niz­bank Ali­ağa Şube Mü­dü­rü­müz Bekir Te­cir­li nez­din­de tüm De­niz­bank ca­mi­ası­na te­şek­kür ede­riz. Biz­ler oda­lar ola­rak gü­cü­mü­zü her zaman üye­le­ri­miz­den al­mak­ta­yız. Bu zor gün­ler­de de gü­cü­nü al­dı­ğı­mız üye­le­ri­mi­ze des­tek olmak için TOBB ön­cü­lü­ğün­de Oda­mı­zın kay­nak­la­rı­nı üye­le­ri­mi­ze su­nu­yo­ruz. Son ola­rak bu önem­li ka­ra­rı alan baş­ka­nı­mız Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’na ve TOBB yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür edi­yo­rum.”
Te­cir­li: ‘Yağ­mur­lu ha­va­da şem­si­ye­yi ka­pat­mı­yor, KOBİ’le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­mak­tan gurur du­yu­yo­ruz’
Her zaman KOBİ’lerin ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ifade eden De­niz­bank Ali­ağa Şube Mü­dü­rü Bekir Te­cir­li ise, “Eko­no­mi­mi­zi ayak­ta tutan, is­tih­da­mın, üre­ti­min, ih­ra­ca­tın yü­kü­nü sırt­la­yan KOBİ’le­ri­mi­zin ya­nın­da­ki güç olmak ama­cıy­la, pi­ya­sa faiz oran­la­rı­nın al­tın­da ger­çek­leş­ti­ri­len tüm pro­je­ler­de hep ön safta yer aldık. KOBİ’le­ri­miz, Ko­ro­na­vi­rüs ile mü­ca­de­le­nin zir­ve­ye çık­tı­ğı bu has­sas dö­nem­de ül­ke­miz için büyük fe­da­kar­lık­ta bu­lu­na­rak ke­penk­le­ri­ni gö­nül­lü ola­rak ka­pat­tı. Bir­çok tez­gah, dük­kan, fab­ri­ka uzun sü­re­dir fa­ali­yet gös­te­re­mi­yor. Onlar üze­ri­ne dü­şe­ni yaptı, şimdi bu top­rak­la­rın üret­tik­le­ri ile ek­mek­le­ri­ni ka­za­nan biz­ler de; üze­ri­mi­ze düşen so­rum­lu­lu­ğu ye­ri­ne ge­tir­me­li­yiz.
Bu­gü­ne kadar özel­lik­le KOBİ’lere ve küçük es­na­fa sun­du­ğu des­tek­le, Tür­ki­ye’de sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma ve sos­yal den­ge­nin oluş­tu­rul­ma­sı yö­nün­de önem­li mis­yon üst­len­miş bir ku­ru­muz. Bu de­ğer­li mi­ras­tan al­dı­ğı­mız güçle, ye­ni­den önem­li ini­si­ya­tif üst­le­ne­rek TOBB ve KGF des­te­ği ile, yıl­lık yüzde 7,5 faiz oran­lı ve üst li­mi­ti 50.000 ve 100.000 TL ara­sın­da de­ği­şen “TOBB Nefes Kre­di­si”ni ha­ya­ta ge­çi­ren banka ko­nu­mun­da yer alı­yo­ruz. Yağ­mur­lu ha­va­da şem­si­ye­yi ka­pat­mı­yor, 2020 yı­lın­da bir kez daha KOBİ’le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­mak­tan gurur du­yu­yo­ruz” dedi.
Baş­kan Er­türk ko­nuş­ma­sı­nı şu söz­ler­le son­lan­dır­dı: “Nefes Kre­di­si tüm üye­le­ri­mi­ze ha­yır­lı olsun. Bu sü­re­ci bir­lik­te ve güçlü bir şe­kil­de at­la­ta­ca­ğı­mı­za olan inan­cı­mı ko­ru­mak­la bir­lik­te bir müd­det daha ku­ral­la uya­rak en kısa sü­re­de bu sal­gı­nı ber­ta­raf et­me­yi ve ti­ca­re­ti­mi­zi güç­len­dir­me­yi he­def­le­me­li­yiz. Önce sağ­lık di­ye­rek, sağ­lık ol­ma­yın­ca diğer de­ğer­le­rin­de an­lam­sız ola­ca­ğı bi­lin­ci ile sağ­lı­cak­la kal­ma­nı­zı te­men­ni ede­rim.”