Güler Kuyumculuk’a “Pır­lan­ta” gibi açı­lış

GÜLER KU­YUM­CU­LUK ma­ğa­za­ açılışı, Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Adnan Saka,CHP Ali­ağa İlçe Baş­ka­nı Özcan Dur­maz ve da­vet­li gru­bu­nun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti. Geç­ti­ği­miz Cuma günü, İstik­lal Cad­de­si üze­rin­de açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len Güler Ku­yum­cu­luk Ali­ağa da altın sek­tö­rü­ne renk ka­tı­yor.

Özgürses Gazetesi
09:35 -
Abone ol
Güler Kuyumculuk’a “Pır­lan­ta” gibi açı­lış

GÜLER KU­YUM­CU­LUK ma­ğa­za­ açılışı, Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Adnan Saka,CHP Ali­ağa İlçe Baş­ka­nı Özcan Dur­maz ve da­vet­li gru­bu­nun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti.
Geç­ti­ği­miz Cuma günü, İstik­lal Cad­de­si üze­rin­de açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len Güler Ku­yum­cu­luk Ali­ağa da altın sek­tö­rü­ne renk ka­tı­yor. Yoğun bir ka­tı­lım­la açı­lı­şı ger­çek­le­şen Güler ku­yum­cu­luk yıl­la­rı­nı altın tez­gah­la­rı­nda ge­çir­miş Cü­neyt Eras­lan ve Ali Güler’in or­tak­lı­ğın­da hiz­me­te girdi.
Açı­lış­ konuşmasını yapan Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Adnan Saka, Güler Ku­yum­cu­luk sa­hi­bi Cü­neyt Eras­lan ve Ali Güler’e ha­yır­lı ol­ma­sı di­le­ğin­de bu­lun­du. Söz­le­ri­ne devam eden Baş­kan Saka “Ali­ağa’nın bu ve bunun gibi pres­tij­li ma­ğa­za­la­ra ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ali­ağa­mız da esnaf ar­ka­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret­le­ri­miz de gö­rü­yo­rum ki, ka­pa­nan ma­ğa­za­lar dik­ka­ti­mi çe­ki­yor. Esnaf olmak veya bir iş­let­me sa­hi­bi olmak bu devir de kolay değil. Genç ar­ka­daş­la­rı­mı­zı bu gi­ri­şi­min­den do­la­yı teb­rik etmek is­ti­yo­rum. İlçe­mi­ze böy­le­si­ne kıy­met­li bir ma­ğa­za­yı ka­zan­dı­ran genç gi­ri­şim­ci ar­ka­daş­la­rı­ma bu­gün­den iti­ba­ren baş­la­yan ça­lış­ma ya­şam­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.” dedi.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan açı­lış kur­de­le­si­ni Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Adnan Saka , CHP Ali­ağa İlçe Baş­ka­nı Özcan Dur­maz ve iş yeri sa­hip­le­ri bir­lik­te kes­ti­ler.
Ma­ğa­za sa­hip­le­rin­den Cü­neyt Eras­lan, açı­lış son­ra­sı Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Adnan Saka ve Ali­ağa İlçe Baş­ka­nı Özcan Dur­maz’a kon­sept­le il­gi­li bil­gi­ler ve­rir­ken, “Ali­ağa’mızın ta­nın­mış es­naf­la­rın­dan ve mar­ka­la­rın­dan biri olan Ka­sa­poğ­lu Ku­yum­cu­luk’ta 17 yıl ça­lış­tım. Bu­ra­da edin­miş ol­du­ğum de­ne­yim ve tec­rü­be­ler­den sonra kendi ma­ğa­za­mı açma ka­ra­rı aldım. Ma­ğa­za­mı­zı iki ortak açtık. Or­ta­ğım zaten Ali­ağa’nın ta­nı­nan es­naf­la­rın­dan. Güler gümüş ve altın tamir atöl­ye­si­nin sa­hi­bi, Ali Güler. Biz­ler bu işin mut­fa­ğın­dan ge­li­yo­ruz. Ma­ğa­za­mı­zı açar­ken hep şunu söy­le­dik. Gör­sel ta­sa­rım ve ürün­le­ri­miz­le Ali­ağa da altın ve pır­lan­ta pi­ya­sa­sı­na renk katıp en iyi hiz­met ver­mek. Ma­ğa­za­mı­zı aç­tı­ğı­mız şu dö­nem­de sek­tör de sı­kın­tı­lar ya­şa­nı­yor. Ama bek­le­mek­le de bir­şey ele geç­mi­yor. Biz­le­rin­de elini taşın al­tı­na koy­ma­mız lazım. Eko­no­mi­ye güç kat­ma­mız ge­re­ki­yor. Bunun için pi­ya­sa­la­rın dü­zel­me­si­ni bek­le­me­dik, ma­ğa­za­mı­zı ha­yır­lı­sıy­la açtık. Al­la­ha şükür iş­le­ri­miz yo­lun­da. Ma­ğa­za­mız da Pır­lan­ta ve elmas ta Asos , Al­tın­da ise Dünya mar­ka­sı olan Col­lez­yum ile ça­lı­şı­yo­ruz.”

CHP Ali­ağa İlçe Baş­ka­nı Özcan Dur­maz, ma­ğa­za­nın ta­sa­rı­mı­nı çok be­ğen­di­ği­ni kay­de­der­ken, müş­te­ri açı­sın­dan fe­rah­la­tı­cı bir ortam sağ­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Sek­tör ar­ka­daş­la­rı ve Ali­ağa­lı­lar ilgi gös­te­re­rek açı­lış son­ra­sın­da iş or­tak­la­rı­na “Ha­yır­lı Olsun” di­lek­le­rin­de bu­lun­du.

16819485_1207513649303390_1759965956252515748_o