Reklam
Reklam

Güler Kuyumculuk’a “Pır­lan­ta” gibi açı­lış

24 Şubat 2017
Güler Kuyumculuk’a “Pır­lan­ta” gibi açı­lış
Reklam

GÜLER KU­YUM­CU­LUK ma­ğa­za­ açılışı, Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Adnan Saka,CHP Ali­ağa İlçe Baş­ka­nı Özcan Dur­maz ve da­vet­li gru­bu­nun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti.
Geç­ti­ği­miz Cuma günü, İstik­lal Cad­de­si üze­rin­de açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len Güler Ku­yum­cu­luk Ali­ağa da altın sek­tö­rü­ne renk ka­tı­yor. Yoğun bir ka­tı­lım­la açı­lı­şı ger­çek­le­şen Güler ku­yum­cu­luk yıl­la­rı­nı altın tez­gah­la­rı­nda ge­çir­miş Cü­neyt Eras­lan ve Ali Güler’in or­tak­lı­ğın­da hiz­me­te girdi.
Açı­lış­ konuşmasını yapan Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Adnan Saka, Güler Ku­yum­cu­luk sa­hi­bi Cü­neyt Eras­lan ve Ali Güler’e ha­yır­lı ol­ma­sı di­le­ğin­de bu­lun­du. Söz­le­ri­ne devam eden Baş­kan Saka “Ali­ağa’nın bu ve bunun gibi pres­tij­li ma­ğa­za­la­ra ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ali­ağa­mız da esnaf ar­ka­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret­le­ri­miz de gö­rü­yo­rum ki, ka­pa­nan ma­ğa­za­lar dik­ka­ti­mi çe­ki­yor. Esnaf olmak veya bir iş­let­me sa­hi­bi olmak bu devir de kolay değil. Genç ar­ka­daş­la­rı­mı­zı bu gi­ri­şi­min­den do­la­yı teb­rik etmek is­ti­yo­rum. İlçe­mi­ze böy­le­si­ne kıy­met­li bir ma­ğa­za­yı ka­zan­dı­ran genç gi­ri­şim­ci ar­ka­daş­la­rı­ma bu­gün­den iti­ba­ren baş­la­yan ça­lış­ma ya­şam­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.” dedi.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan açı­lış kur­de­le­si­ni Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Adnan Saka , CHP Ali­ağa İlçe Baş­ka­nı Özcan Dur­maz ve iş yeri sa­hip­le­ri bir­lik­te kes­ti­ler.
Ma­ğa­za sa­hip­le­rin­den Cü­neyt Eras­lan, açı­lış son­ra­sı Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Adnan Saka ve Ali­ağa İlçe Baş­ka­nı Özcan Dur­maz’a kon­sept­le il­gi­li bil­gi­ler ve­rir­ken, “Ali­ağa’mızın ta­nın­mış es­naf­la­rın­dan ve mar­ka­la­rın­dan biri olan Ka­sa­poğ­lu Ku­yum­cu­luk’ta 17 yıl ça­lış­tım. Bu­ra­da edin­miş ol­du­ğum de­ne­yim ve tec­rü­be­ler­den sonra kendi ma­ğa­za­mı açma ka­ra­rı aldım. Ma­ğa­za­mı­zı iki ortak açtık. Or­ta­ğım zaten Ali­ağa’nın ta­nı­nan es­naf­la­rın­dan. Güler gümüş ve altın tamir atöl­ye­si­nin sa­hi­bi, Ali Güler. Biz­ler bu işin mut­fa­ğın­dan ge­li­yo­ruz. Ma­ğa­za­mı­zı açar­ken hep şunu söy­le­dik. Gör­sel ta­sa­rım ve ürün­le­ri­miz­le Ali­ağa da altın ve pır­lan­ta pi­ya­sa­sı­na renk katıp en iyi hiz­met ver­mek. Ma­ğa­za­mı­zı aç­tı­ğı­mız şu dö­nem­de sek­tör de sı­kın­tı­lar ya­şa­nı­yor. Ama bek­le­mek­le de bir­şey ele geç­mi­yor. Biz­le­rin­de elini taşın al­tı­na koy­ma­mız lazım. Eko­no­mi­ye güç kat­ma­mız ge­re­ki­yor. Bunun için pi­ya­sa­la­rın dü­zel­me­si­ni bek­le­me­dik, ma­ğa­za­mı­zı ha­yır­lı­sıy­la açtık. Al­la­ha şükür iş­le­ri­miz yo­lun­da. Ma­ğa­za­mız da Pır­lan­ta ve elmas ta Asos , Al­tın­da ise Dünya mar­ka­sı olan Col­lez­yum ile ça­lı­şı­yo­ruz.”

CHP Ali­ağa İlçe Baş­ka­nı Özcan Dur­maz, ma­ğa­za­nın ta­sa­rı­mı­nı çok be­ğen­di­ği­ni kay­de­der­ken, müş­te­ri açı­sın­dan fe­rah­la­tı­cı bir ortam sağ­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Sek­tör ar­ka­daş­la­rı ve Ali­ağa­lı­lar ilgi gös­te­re­rek açı­lış son­ra­sın­da iş or­tak­la­rı­na “Ha­yır­lı Olsun” di­lek­le­rin­de bu­lun­du.

16819485_1207513649303390_1759965956252515748_o

Reklam

Güler Kuyumculuk’a “Pır­lan­ta” gibi açı­lış Haberine Ait Etiketler

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.