Baş­kan Engin: “Ber­ga­ma hak ettiği hizmete Cum­hur İttifakı ile ka­vuş­tu”

Haber: Özgür GÜN/ ÖZGÜRSES GAZETESİ Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Av. Hasan Hü­se­yin Engin ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Özgürses Gazetesi
11:35 -
Abone ol
Baş­kan Engin: “Ber­ga­ma hak ettiği  hizmete Cum­hur İttifakı ile ka­vuş­tu”

Haber: Özgür GÜN/ ÖZGÜRSES GAZETESİ

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Av. Hasan Hü­se­yin Engin ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Engin, “Biz sa­de­ce bir dö­nem­lik değil, her zaman Ber­ga­ma’nın hak et­ti­ği gibi yö­ne­til­me­si, hiz­met ala­bil­me­si ve Cum­hur İtti­fa­kı­nın ka­zan­ma­sı için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız.” dedi.

“BER­GA­MA’YI HEP BİRLİKTE İNŞA EDE­CEĞİZ”
Ber­ga­ma’nın hak et­ti­ği hiz­me­te Cum­hur İtti­fa­kıy­la ka­vuş­tu­ğu­nu söy­le­yen Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) İlçe Baş­ka­nı Av. Hasan Hü­se­yin Engin: “2019 Mart ayın­da Cum­hur İtti­fa­kı ola­rak Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si’ni hal­kı­mı­zın te­vec­cü­hüy­le devraldık. Bu süreç içe­ri­sin­de seçim ön­ce­si ver­miş ol­du­ğu­muz va­at­le­ri de ye­ri­ne ge­tir­me­ye baş­la­dık. 2019 ve 2020 yılı bu işin mut­fa­ğıy­dı. Vaat etmiş ol­du­ğu­muz pro­je­ler ger­çek­ten büyük pro­je­ler ve bu pro­je­le­rin belli bir aşa­ma­ya gel­me­si için zaman ve ça­lış­ma ge­re­ki­yor. 2021 yı­lın­da hal­kı­mız bu pro­je­le­ri fiili ola­rak gör­me­ye baş­la­ya­cak­lar. İnşal­lah yakın zaman da Mil­let Bah­çe­si için ilk kazma vu­ru­la­cak. Ber­ga­ma için önem­li pro­je­ler­den biri olan Se­li­nos Antik Kanal Res­to­ras­yon ve Islah Pro­je­si ça­lış­ma­la­rı da tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Yine şehir mer­ke­zi­miz için önem­li olan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı Pro­je­si ta­mam­lan­dı ve yakın za­man­da in­şa­sı baş­la­ya­cak. Bu pro­je­le­ri­mi­zin ha­ya­ta geç­me­siy­le Ber­ga­ma’mız yeni bir gö­rü­nüm ka­za­na­cak. Yine yol ve kal­dı­rım ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na da bazı ma­hal­le­le­ri­miz­de baş­lan­dı. Bu­nun­la ber­ber do­ğal­gaz ça­lış­ma­la­rı tüm hı­zıy­la devam edi­yor. İnşal­lah tüm pro­je­le­ri­miz 2024 yı­lı­na kadar ger­çek­leş­miş ola­cak. Bu sü­reç­te hal­kı­mız­dan is­te­ği­miz sa­de­ce biraz sabır. Evet, şuan Ber­ga­ma şan­ti­ye alanı gibi gö­rü­ne­bi­lir. Fakat her se­fa­nın mut­la­ka bir ce­fa­sı ola­cak. Şuan ce­fa­sı­nı çe­ki­yo­ruz ama ile­ri­de hep bir­lik­te se­fa­sı­nı sü­re­ce­ğiz.”

BER­GA­MA’NIN YA­RA­RI­NA OLAN HER­ŞEY­DE VARIZ”

“Cum­hur İtti­fa­kı­nın MHP ka­na­dı ola­rak daha ön­ce­de ol­du­ğu gibi şim­di­de Ber­ga­ma’nın ya­ra­rı­na olan her şeyde Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Hakan Koştu’nun ya­nın­da­yız. Bütün Mec­lis üye­le­ri­miz, ilçe yö­ne­ti­ci­le­rimiz bu des­tur­la ça­lış­mak­ta­lar. Cum­hur İtti­fa­kı­nı da, Ber­ga­ma’yı da hak et­ti­ği yer­le­re ge­ti­re­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. Biz bir dö­nem­lik değil, her zaman Ber­ga­ma’nın hak et­ti­ği gibi yö­ne­til­me­si için ve Cum­hur İtti­fa­kı­nın ka­zan­ma­sı için eli­miz­den ge­le­ni yap­tık, yap­ma­ya da devam ede­ce­ğiz. Li­de­ri­miz Sayın Dev­let Bah­çe­li ve Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın de­di­ği gibi Cum­hur İtti­fa­kı­nın bir seçim it­ti­fa­kı ol­ma­dı­ğı­nı, yö­ne­tim­sel ola­rak hep be­ra­ber ha­re­ket et­ti­ği­mi­zi 2023 ve 2024’te de bu it­ti­fa­kın devam ede­ce­ği­ni Li­de­ri­mi­zin de de­di­ği gibi or­ta­da­dır. Hep bir­lik­te Ül­ke­miz ve Ber­ga­ma’mız için ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz.”