GAZİ AKIN­CI CHP’DEN ADAY ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­DI

İzmir Bü­yük­şe­hir ve Di­ki­li Be­le­di­ye­si’nin CHP’li Mec­lis Üyesi, İş adamı Gazi Akın­cı, par­ti­sin­den Mart 2019’da ya­pı­la­cak olan yerel se­çim­ler­de aday adayı ol­du­ğu­nu dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sıy­la du­yur­du. “EN AZ SİZLER KADAR BU­RA­LI­YIM” 26 yıl­dır Di­ki­li’de ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­ten ve “En az siz­ler kadar Di­ki­li­li­yim” di­ye­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan Gazi Akın­cı, şöyle devam etti: “1970 Tokat Tur­hal do­ğum­lu­yum.

Özgürses Gazetesi
11:44 -
Abone ol
GAZİ AKIN­CI CHP’DEN ADAY ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­DI

İzmir Bü­yük­şe­hir ve Di­ki­li Be­le­di­ye­si’nin CHP’li Mec­lis Üyesi, İş adamı Gazi Akın­cı, par­ti­sin­den Mart 2019’da ya­pı­la­cak olan yerel se­çim­ler­de aday adayı ol­du­ğu­nu dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sıy­la du­yur­du.

“EN AZ SİZLER KADAR BU­RA­LI­YIM”
26 yıl­dır Di­ki­li’de ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­ten ve “En az siz­ler kadar Di­ki­li­li­yim” di­ye­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan Gazi Akın­cı, şöyle devam etti: “1970 Tokat Tur­hal do­ğum­lu­yum. 26 se­ne­dir Ege’nin in­ci­si olan güzel şeh­ri­miz Di­ki­li’de ya­şa­mak­ta­yım. He­pi­ni­zin az çok beni ta­nı­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Yıl­lar­dır şeh­ri­miz­de ti­ca­ret­le uğ­ra­şı­yo­rum. En az siz­ler kadar bu­ra­lı­yım. Bu­ra­lı­yım di­yo­rum, çünkü bu­ra­da ka­za­nı­yor, bu­ra­da har­cı­yo­rum. Ailem­le bir­lik­te siz­ler­le aynı ha­va­yı so­lu­yor, aynı sudan içi­yor, aynı yer­den ekmek yi­yo­ruz. Siz­ler­le gü­lü­yor, acı­la­rı­mı­zı yine siz­ler­le pay­la­şı­yo­ruz” dedi.

“CUM­HURİYET HALK PARTİSİ’NİN BİR NEFERİYİM”
Ata­türk İlke­le­ri’ne ve Cum­hu­ri­yet’e sıkı sı­kı­ya bağlı, sos­yal de­mok­rat bir aile­de ye­tiş­ti­ği­ni be­lir­ten Gazi Akın­cı “Genç­li­ğim­den bu­gü­ne Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin bir ne­fe­ri­yim. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li ol­mak­tan hep onur ve gurur duy­dum. 2014 yı­lın­dan bu güne İzmir Bü­yük­şe­hir ve Di­ki­li Be­le­di­ye­si Mec­lis üye­li­ği yap­mak­ta­yım. Şimdi ise Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için aday ada­yı­yım” dedi.

“ HİZMET İÇİN ADA­YIM”
İnsan odak­lı, çev­re­ye ve do­ğa­ya daha du­yar­lı, eşit­lik­çi, öz­gür­lük­çü ve mo­dern bir kent an­la­yı­şı için yola çık­tı­ğı­nı be­lir­ten Akın­cı, şöyle devam etti: “Ço­cuk­la­rı­mı­za daha ya­şa­nı­la­bi­lir bir Di­ki­li bı­rak­mak için bu yola çık­tım. Ül­ke­mi­zin cen­net­ten bir kö­şe­si olan il­çe­mi­zi so­kak­la­rın­dan, ma­hal­le­le­rin­den, köy­le­rin­den, do­ğa­sın­dan tutun da in­sa­nı­na ve top­lum ya­pı­sı­na kadar çok iyi bi­li­yor ve ta­nı­yo­rum. Şeh­ri­min tüm so­run­la­rı­na hâ­ki­mim. Bu güzel şeh­rin de­ğer­le­ri­ne sahip çıkıp, ko­ru­mak ve ge­liş­tir­mek için bu­ra­da­yım. Hal­kı­mı­zın mut­lu­lu­ğu­nu, huzur ve re­fa­hı­nı ko­ru­mak için ben de varım. Kı­sa­ca­sı Güzel Şeh­ri­mi­ze hiz­met için bu­ra­da­yım” dedi.