KUR­BAN BAY­RA­MI’N­DA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ!

18 Ağustos 2018
KUR­BAN BAY­RA­MI’N­DA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ!

Kurban Bayramına sayılı günler kala Aliağalı Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Simge OZAN’a bayramda beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken hususları siz değerli okuyucularımıziçin sorduk.

“Ve yine ka­fa­mız­da, “Bay­ram­da nasıl bes­len­me­li­yim, ne yiyip iç­me­li­yim, kilo al­ma­dan ve sağ­lı­ğı­mı boz­ma­dan bay­ra­mı nasıl at­la­ta­bi­li­rim” şek­lin­de so­ru­lar var. O zaman bu ko­nu­la­rın
yıl­lık gün­cel­le­me­si­nin za­ma­nı geldi! Hadi baş­la­ya­lım.

Bu bay­ra­mın fa­vo­ri­si, şüp­he­siz ki et ve et ürün­le­ri. Yani Kur­ban Bay­ra­mı, Ra­ma­zan Bay­ra­mın­dan fark­lı ola­rak hay­van­sal yağ içe­ri­ği yük­sek bir bay­ram. Tabi et ürün­le­ri­nin yanı sıra yine tat­lı­lar ve hamur iş­le­ri bu bay­ram­da da eksik ol­mu­yor. An­ne­an­ne­niz su bö­re­ği­ni, ba­ba­an­ne­niz meş­hur ev bak­la­va­sı­nı, tey­ze­niz süt­la­cı­nı, ha­la­nız zey­tin­yağ­lı dol­ma­la­rı­nı bay­ram ön­ce­si çok­tan ha­zır­la­mış, bir de bay­ra­mın baş­la­ma­sıy­la bun­la­rın ya­nı­na, bol kuy­ruk yağlı ka­vur­ma­la­rı­nı ve bi­lu­mum sa­ka­tat ye­mek­le­ri­ni ek­li­yor ola­bi­lir­ler.

Eee, peki bay­ram­da sağ­lık­lı bes­len­mek adına tüm bu yi­ye­cek­ler­den mah­rum mu ka­la­cak­sı­nız yani? Hayır, mah­rum kal­ma­nı­za gerek yok, yemek is­ter­se­niz tabi ki yi­ye­cek­si­niz. Tek yap­ma­nız ge­re­ken mik­tar­la­rı­na dik­kat etmek ve kont­ro­lü­nü­zü kay­bet­me­mek.

Bir Bay­ram Günü Nasıl Ol­ma­lı?
Güne, (tabi ki ya­nı­mız­da­ki sev­dik­le­ri­mi­ze bol bol sa­rı­lıp öp­tük­ten sonra :)) sağ­lık­lı ve do­yu­ru­cu bir kah­val­tı ile baş­la­ma­nız, günün son­ra­ki sa­at­le­rin­de kont­ro­lü kay­bet­me­me­niz adına çok önem­li. Ör­ne­ğin; tam ta­hıl­lı ekmek, haş­lan­mış yu­mur­ta, pey­nir, do­ma­tes-bi­ber-ye­şil­lik­ler ve zey­tin­den olu­şan bir kah­val­tı ya­pa­bi­lir­si­niz.

Bay­ram zi­ya­ret­le­ri­ne baş­la­dı­ğı­nız­da, karşı koy­mak­ta zor­la­na­ca­ğı­nız bay­ram ıs­rar­la­rı da baş­la­ya­cak­tır. Siz de me­se­la an­ne­an­ne­ni­zin bö­re­ğin­den bir küçük dilim, ha­la­nı­zın dol­ma­sın­dan küçük bir tane, tey­ze­ni­zin süt­la­cın­dan bir küçük kase ve ba­ba­an­ne­ni­zin bak­la­va­sın­dan bir dilim yer­se­niz, bun­la­rın ya­nın­da da gazlı içe­cek­ler ye­ri­ne şe­ker­siz çay-kah­ve içer­se­niz, hem siz ken­di­ni­zi bay­ram key­fin­den mah­rum bı­rak­ma­mış olur­su­nuz, hem de ya­kın­la­rı­nı­zın-sev­dik­le­ri­ni­zin ik­ram­la­rı­nı geri çe­vi­re­rek on­la­rı kır­ma­mış olur­su­nuz.

Müm­kün­se ge­ri­ye kalan diğer ak­ra­ba­la­rın ve kom­şu-ar­ka­daş­la­rın zi­ya­re­ti­ni diğer gün­le­re ya­ya­rak, çok ıs­rar­lı ki­şi­ler­de­ki tü­ke­ti­mi­ni­zi de aynı şe­kil­de mi­ni­mum­da tu­ta­rak, mi­de­ni­zi de iliş­ki­le­ri­niz de ko­ru­muş olur­su­nuz. Ama aynı gün için­de çok daha fazla yere git­mek zo­run­day­sa­nız, bir şe­kil­de yi­yecek ik­ram­la­rı­nı geri çe­vi­rip, sa­de­ce çay içe­rek devam ede­bi­lir­si­niz. Aksi tak­dir­de her git­ti­ği­niz yerde ta­bak­la­rı­nı­zı silip sü­pü­re­rek yola devam eder­se­niz, bay­ra­mı­nız ya has­ta­ne acil ser­vi­sin­de so­nuç­la­na­cak­tır ya da bu­lan­tıy­la ka­rı­şık ağ­rı­yan mi­de­ni­zin şiş kıs­mı­nı sı­vaz­la­dı­ğı­nız bir piş­man­lık ve ke­yif­siz­lik duy­gu­su için­de…

Peki, Kur­ban Bay­ra­mı için asıl önem­li ko­nu­ya ge­le­lim; ET TÜKETİMİ
Et tü­ke­ti­mi­niz günde en fazla 3-4 köfte kadar veya 15-16 parça kuş­ba­şı et kadar ol­ma­lı­dır ki bu da yak­la­şık 100-120 gram kadar bir mik­tar­dır.

Müm­kün­se, özel­lik­le de sin­di­rim prob­lem­le­ri ya­şa­ma­mak için kır­mı­zı eti geç sa­at­ler­de değil, öğle ye­me­ğin­de ter­cih et­me­ye ça­lı­şın. Aynı şe­kil­de sa­ka­tat­la­rı da kı­sıt­lı tü­ket­mek­te yarar var. Özel­lik­le de yük­sek ko­les­te­rol so­ru­nu ya­şa­yan veya kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı olan­lar, sa­ka­tat­la­rı yal­nız­ca ta­dım­lık tü­ket­me­li ve günde 2-3 köfte kadar et tü­ke­ti­mi­ni de geç­me­me­li.

Kur­ban Etini Nasıl Sak­la­ma­lı?
Ölüm ka­tı­lı­ğı (rigor mor­tis) de­ni­len, hay­va­nın ke­sil­me­si sı­ra­sın­da olu­şan kas ka­sıl­ma­sı du­ru­mu­nun or­ta­dan kay­bol­ma­sı ve et­le­ri­ni­zin pi­şin­ce sert ol­ma­ma­sı için, don­du­ru­cu­ya kal­dır­ma­dan ve tü­ket­me­den önce yak­la­şık 12-24 saat kadar bek­le­me­si ge­re­ki­yor.

Ay­rı­ca et­le­ri -18 de­re­ce don­dur­mak ve don­du­rul­muş et çö­zün­dük­ten sonra ke­sin­lik­le tek­rar don­dur­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni unut­ma­ya­lım.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.