KUR­BAN BAY­RA­MI’N­DA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ!

Kurban Bayramına sayılı günler kala Aliağalı Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Simge OZAN’a bayramda beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken hususları siz değerli okuyucularımıziçin sorduk. "Ve yine ka­fa­mız­da, “Bay­ram­da nasıl bes­len­me­li­yim, ne yiyip iç­me­li­yim, kilo al­ma­dan ve sağ­lı­ğı­mı boz­ma­dan bay­ra­mı nasıl at­la­ta­bi­li­rim” şek­lin­de so­ru­lar var.

Özgürses Gazetesi
12:08 -
KUR­BAN BAY­RA­MI’N­DA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ!

Kurban Bayramına sayılı günler kala Aliağalı Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Simge OZAN’a bayramda beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken hususları siz değerli okuyucularımıziçin sorduk.

“Ve yine ka­fa­mız­da, “Bay­ram­da nasıl bes­len­me­li­yim, ne yiyip iç­me­li­yim, kilo al­ma­dan ve sağ­lı­ğı­mı boz­ma­dan bay­ra­mı nasıl at­la­ta­bi­li­rim” şek­lin­de so­ru­lar var. O zaman bu ko­nu­la­rın
yıl­lık gün­cel­le­me­si­nin za­ma­nı geldi! Hadi baş­la­ya­lım.

Bu bay­ra­mın fa­vo­ri­si, şüp­he­siz ki et ve et ürün­le­ri. Yani Kur­ban Bay­ra­mı, Ra­ma­zan Bay­ra­mın­dan fark­lı ola­rak hay­van­sal yağ içe­ri­ği yük­sek bir bay­ram. Tabi et ürün­le­ri­nin yanı sıra yine tat­lı­lar ve hamur iş­le­ri bu bay­ram­da da eksik ol­mu­yor. An­ne­an­ne­niz su bö­re­ği­ni, ba­ba­an­ne­niz meş­hur ev bak­la­va­sı­nı, tey­ze­niz süt­la­cı­nı, ha­la­nız zey­tin­yağ­lı dol­ma­la­rı­nı bay­ram ön­ce­si çok­tan ha­zır­la­mış, bir de bay­ra­mın baş­la­ma­sıy­la bun­la­rın ya­nı­na, bol kuy­ruk yağlı ka­vur­ma­la­rı­nı ve bi­lu­mum sa­ka­tat ye­mek­le­ri­ni ek­li­yor ola­bi­lir­ler.

Eee, peki bay­ram­da sağ­lık­lı bes­len­mek adına tüm bu yi­ye­cek­ler­den mah­rum mu ka­la­cak­sı­nız yani? Hayır, mah­rum kal­ma­nı­za gerek yok, yemek is­ter­se­niz tabi ki yi­ye­cek­si­niz. Tek yap­ma­nız ge­re­ken mik­tar­la­rı­na dik­kat etmek ve kont­ro­lü­nü­zü kay­bet­me­mek.

Bir Bay­ram Günü Nasıl Ol­ma­lı?
Güne, (tabi ki ya­nı­mız­da­ki sev­dik­le­ri­mi­ze bol bol sa­rı­lıp öp­tük­ten sonra :)) sağ­lık­lı ve do­yu­ru­cu bir kah­val­tı ile baş­la­ma­nız, günün son­ra­ki sa­at­le­rin­de kont­ro­lü kay­bet­me­me­niz adına çok önem­li. Ör­ne­ğin; tam ta­hıl­lı ekmek, haş­lan­mış yu­mur­ta, pey­nir, do­ma­tes-bi­ber-ye­şil­lik­ler ve zey­tin­den olu­şan bir kah­val­tı ya­pa­bi­lir­si­niz.

Bay­ram zi­ya­ret­le­ri­ne baş­la­dı­ğı­nız­da, karşı koy­mak­ta zor­la­na­ca­ğı­nız bay­ram ıs­rar­la­rı da baş­la­ya­cak­tır. Siz de me­se­la an­ne­an­ne­ni­zin bö­re­ğin­den bir küçük dilim, ha­la­nı­zın dol­ma­sın­dan küçük bir tane, tey­ze­ni­zin süt­la­cın­dan bir küçük kase ve ba­ba­an­ne­ni­zin bak­la­va­sın­dan bir dilim yer­se­niz, bun­la­rın ya­nın­da da gazlı içe­cek­ler ye­ri­ne şe­ker­siz çay-kah­ve içer­se­niz, hem siz ken­di­ni­zi bay­ram key­fin­den mah­rum bı­rak­ma­mış olur­su­nuz, hem de ya­kın­la­rı­nı­zın-sev­dik­le­ri­ni­zin ik­ram­la­rı­nı geri çe­vi­re­rek on­la­rı kır­ma­mış olur­su­nuz.

Müm­kün­se ge­ri­ye kalan diğer ak­ra­ba­la­rın ve kom­şu-ar­ka­daş­la­rın zi­ya­re­ti­ni diğer gün­le­re ya­ya­rak, çok ıs­rar­lı ki­şi­ler­de­ki tü­ke­ti­mi­ni­zi de aynı şe­kil­de mi­ni­mum­da tu­ta­rak, mi­de­ni­zi de iliş­ki­le­ri­niz de ko­ru­muş olur­su­nuz. Ama aynı gün için­de çok daha fazla yere git­mek zo­run­day­sa­nız, bir şe­kil­de yi­yecek ik­ram­la­rı­nı geri çe­vi­rip, sa­de­ce çay içe­rek devam ede­bi­lir­si­niz. Aksi tak­dir­de her git­ti­ği­niz yerde ta­bak­la­rı­nı­zı silip sü­pü­re­rek yola devam eder­se­niz, bay­ra­mı­nız ya has­ta­ne acil ser­vi­sin­de so­nuç­la­na­cak­tır ya da bu­lan­tıy­la ka­rı­şık ağ­rı­yan mi­de­ni­zin şiş kıs­mı­nı sı­vaz­la­dı­ğı­nız bir piş­man­lık ve ke­yif­siz­lik duy­gu­su için­de…

Peki, Kur­ban Bay­ra­mı için asıl önem­li ko­nu­ya ge­le­lim; ET TÜKETİMİ
Et tü­ke­ti­mi­niz günde en fazla 3-4 köfte kadar veya 15-16 parça kuş­ba­şı et kadar ol­ma­lı­dır ki bu da yak­la­şık 100-120 gram kadar bir mik­tar­dır.

Müm­kün­se, özel­lik­le de sin­di­rim prob­lem­le­ri ya­şa­ma­mak için kır­mı­zı eti geç sa­at­ler­de değil, öğle ye­me­ğin­de ter­cih et­me­ye ça­lı­şın. Aynı şe­kil­de sa­ka­tat­la­rı da kı­sıt­lı tü­ket­mek­te yarar var. Özel­lik­le de yük­sek ko­les­te­rol so­ru­nu ya­şa­yan veya kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı olan­lar, sa­ka­tat­la­rı yal­nız­ca ta­dım­lık tü­ket­me­li ve günde 2-3 köfte kadar et tü­ke­ti­mi­ni de geç­me­me­li.

Kur­ban Etini Nasıl Sak­la­ma­lı?
Ölüm ka­tı­lı­ğı (rigor mor­tis) de­ni­len, hay­va­nın ke­sil­me­si sı­ra­sın­da olu­şan kas ka­sıl­ma­sı du­ru­mu­nun or­ta­dan kay­bol­ma­sı ve et­le­ri­ni­zin pi­şin­ce sert ol­ma­ma­sı için, don­du­ru­cu­ya kal­dır­ma­dan ve tü­ket­me­den önce yak­la­şık 12-24 saat kadar bek­le­me­si ge­re­ki­yor.

Ay­rı­ca et­le­ri -18 de­re­ce don­dur­mak ve don­du­rul­muş et çö­zün­dük­ten sonra ke­sin­lik­le tek­rar don­dur­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni unut­ma­ya­lım.