BERTO’DAKİ “ZEUS SU­NA­ĞI” VE “BER­GA­MA KÜPÜ”, MÜ­ZE­LER GÜNÜ’NDE İLK MİSAFİRLERİNİ AĞIR­LA­DI

18 Mayıs Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ze­ler Günü, Ber­ga­ma Mü­ze­si'nde ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram ile kut­lan­dı. Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nı Ber­ga­ma Müze Mü­dü­rü Nil­gün Us­tu­ra'nın yap­tı­ğı pro...

Özgürses Gazetesi
04:24 -
Abone ol
BERTO’DAKİ “ZEUS SU­NA­ĞI” VE “BER­GA­MA KÜPÜ”, MÜ­ZE­LER GÜNÜ’NDE İLK MİSAFİRLERİNİ AĞIR­LA­DI

18 Mayıs Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ze­ler Günü, Ber­ga­ma Mü­ze­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram ile kut­lan­dı. Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nı Ber­ga­ma Müze Mü­dü­rü Nil­gün Us­tu­ra’nın yap­tı­ğı prog­ram­da Ber­ga­ma Kazı Baş­kan­lı­ğın­ca yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar da ak­ta­rı­lır­ken Kes­tel Kur­tar­ma Ka­zı­sı sı­ra­sın­da or­ta­ya çıkan eser­ler de gös­te­ril­di.

Prog­ra­mın de­va­mın­da Ber­ga­ma Ti­ca­ret Odası hiz­met bi­na­sı giriş ka­tı­na yer­leş­ti­ri­len ve dü­zen­le­me iş­lem­le­ri devam eden Zeus Su­na­ğı ve Ber­ga­ma Küpü ma­ke­ti de gö­rül­dü. BERTO Baş­ka­nı Lütfi Kolat; “Bin­ler­ce yıl­lık ta­ri­hi ile Ber­ga­ma’mız adeta bir açık hava mü­ze­si. Bu top­rak­la­ra ait olan bu 2 eser ise bi­lin­di­ği gibi Al­man­ya ve Fran­sa’da zi­ya­ret­çi­le­riy­le bu­lu­şu­yor. Biz de büyük bir in­ce­lik ile ha­zır­lan­mış olan bu ma­ket­ler ile hem bu ko­nu­ya dik­kat çek­mek, hem de Ber­ga­ma’mıza bu eser­le­ri ka­zan­dır­mak is­te­dik” di­ye­rek Ber­ga­ma Kay­ma­ka­mı Avni Oral, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Kor­han Sert, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Koştu ve ka­tı­lım­cı­la­ra aslı Al­man­ya’daki Per­ga­mon Mü­ze­si’nde olan Zeus Su­na­ğı ve Fran­sa’daki Lo­uv­re Mü­ze­si’nde ser­gi­le­nen Ber­ga­ma Küpü ma­ket­le­ri hak­kın­da de­tay­lı bilgi verdi.

Ber­ga­ma­lı Hey­kel­tı­raş Hü­se­yin Besli ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ve dü­zen­le­me iş­lem­le­ri büyük bir ti­tiz­lik­le devam eden eser­ler, kısa süre içe­ri­sin­de ta­mam­la­nıp Ber­ga­ma Ti­ca­ret Odası giriş ka­tın­da zi­ya­ret­çi­le­riy­le bu­lu­şa­cak.