“ÖNÜ­MÜZ­DEKİ 5 YILDA BER­GA­MA’DA EN­GEL­LERİ KAL­DI­RA­CA­ĞIZ”

Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Koştu, Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si Rahmi Ye­şil­soy En­gel­li Mer­ke­zi ile Ber­ga­ma En­gel­li Çocuk ve Ye­tiş­kin­ler Der­ne­ği üyesi 170 kişi ile if­tar­da bir araya geldi. Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si Kle­opat­ra Gü­zel­lik Ilı­ca­sı Sos­yal Te­sis­le­ri’nde ve­ri­len if­tar­da Baş­kan Koştu’ya eşi Yıl­dız Koştu’da eşlik etti.

Özgürses Gazetesi
08:48 -
Abone ol
“ÖNÜ­MÜZ­DEKİ 5 YILDA BER­GA­MA’DA EN­GEL­LERİ KAL­DI­RA­CA­ĞIZ”

Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Koştu, Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si Rahmi Ye­şil­soy En­gel­li Mer­ke­zi ile Ber­ga­ma En­gel­li Çocuk ve Ye­tiş­kin­ler Der­ne­ği üyesi 170 kişi ile if­tar­da bir araya geldi. Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si Kle­opat­ra Gü­zel­lik Ilı­ca­sı Sos­yal Te­sis­le­ri’nde ve­ri­len if­tar­da Baş­kan Koştu’ya eşi Yıl­dız Koştu’da eşlik etti.

İftar­dan önce özel misafileriyle soh­bet­ ger­çek­leş­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Koştu,” Bu güzel ak­şam­da rab­bi­min biz­le­re mi­henk taşı ola­rak belki de he­di­ye et­ti­ği özel kar­deş­le­rim­le bir­lik­te ol­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­rum. 2002 yı­lın­dan önce ül­ke­miz­de en­gel­li kar­deş­le­ri­miz özel kar­deş­le­ri­miz ma­ale­sef sak­la­nı­yor­du ve hiç­bir yerde gör­mek müm­kün de­ğil­di. 2002 yı­lın­dan bu yana 17 yıl­dır başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ve hü­kü­me­ti­mi­zin en­gel­li­ler­le ger­çek­leş­tir­di­ği sos­yal pro­je­ler ile özel kar­deş­le­ri­miz artık ha­ya­tın için­de ve biz­ler­le be­ra­ber. Okul­da yolda ka­fe­de res­to­ran­da artık bir­lik­te­yiz. As­lın­da engel olan onlar değil, engel olan biziz ve en­gel­le­ri kal­dır­ma­sı ge­re­ken­ler de biz­le­riz. Yap­tı­ğı­mız yol­lar, bi­na­lar, kal­dı­rım­lar hep on­la­ra engel ol­mak­ta. Bu­ra­da bize düşen görev bu en­gel­le­ri kal­dır­mak. Yeni gö­re­ve gel­miş bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak önü­müz­de­ki 5 yılda bu hiz­met­ler­de siz­ler­le be­ra­ber şeh­ri­miz adına ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa bunun sö­zü­nü bu­ra­dan ve­ri­yo­rum ve siz­ler­le be­ra­ber önü­müz­de­ki 5 yılda tüm en­gel­le­ri Ber­ga­ma’da kal­dır­mak için varız. Di­le­rim ki önü­müz­de­ki Ra­ma­zan Ayı’nda da bu­ra­da be­ra­ber olu­ruz” dedi.