KINIK’TA İLK MUH­TAR­LAR TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

31 Mart yerel se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan Kınık’ta Ma­hal­le Muh­tar­la­rı ilk top­lan­tı­sı­nı Kınık Be­le­di­ye­si Sos­yal Te­sis­le­rin­de yaptı. Kınık Be­le­di­ye­si­nin dü­zen­le­di­ği iftar ye­me­ği­nin ar­dın­dan ya­pı­lan top­lan­tı­ya Kınık Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Ergün, Kınık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr.

Özgürses Gazetesi
09:00 -
KINIK’TA İLK MUH­TAR­LAR TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

31 Mart yerel se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan Kınık’ta Ma­hal­le Muh­tar­la­rı ilk top­lan­tı­sı­nı Kınık Be­le­di­ye­si Sos­yal Te­sis­le­rin­de yaptı. Kınık Be­le­di­ye­si­nin dü­zen­le­di­ği iftar ye­me­ği­nin ar­dın­dan ya­pı­lan top­lan­tı­ya Kınık Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Ergün, Kınık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Sadık Doğ­ru­er, Kınık Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Oral Kay­mak, Kurum ve Daire Mü­dür­le­ri ve Ma­hal­le Muh­tar­la­rı ka­tıl­dı.

Top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Kınık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Sadık Doğ­ru­er, ‘Kınık Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak 5 yıl­lık ilk dö­ne­mim­de mer­kez ve mer­kez dışı ma­hal­le­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı muh­tar­la­rı­mız ile be­ra­ber çöz­mek için eli­miz­den gelen ça­lış­ma­yı yapıp so­run­la­rı en aza in­dir­dik. Bu dö­nem­de de muh­tar­la­rı­mız ile bir­lik­te 5 yıl­lık süre içe­ri­sin­de güzel hiz­met­le­re imza atmak is­ti­yo­ruz. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le gö­re­ve yeni se­çi­len muh­tar­la­rı­mı­zı teb­rik edi­yor ye­ni­den se­çi­len Muh­tar­la­rı­mı­za yeni dö­nem­de de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum’ dedi.
Kınık Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Ergün ‘Sev­gi­li muh­tar­la­rım he­pi­ni­zi teb­rik edi­yo­rum. Siz muh­tar­lar dev­le­tin ma­hal­le­ler­de tem­sil­ci­si­si­niz ve so­rum­lu­lu­ğu­nuz çok fazla. Ma­hal­le­niz­de muh­taç ve fa­kir­le­ri tes­pit edip yaşam ko­şul­la­rı­nın daha da iyi­leş­me­si için resmi ma­kam­la­ra bil­dir­mek­ten, ma­hal­le­ni­zin so­run­la­rı­nı yerel yö­ne­tim­le­re bil­di­rip çö­zü­mü­nü sağ­la­ma­ya resmi teb­li­gat­la­rı ki­şi­le­re ulaş­tır­mak, her türlü resmi ku­rum­la­rın du­yu­ru­la­rı­nı va­tan­da­şa ulaş­tır­mak bun­lar­dan sa­de­ce bir kaçı. Siz­le­re tav­si­yem ma­hal­le­ni­ze hiz­met eder­ken sakın taraf tut­ma­yın. Bu bana oy ver­me­di, bu ki­şi­nin si­ya­si gö­rü­şü benle bir değil gibi dü­şün­ce sizde asla ol­ma­sın. Mev­cut gö­rev­le­ri­ni­zin siz­le­re bir ema­net ola­rak ve­ril­di­ği­ni yarın bu gö­re­vi­niz sona er­di­ğin­de ma­hal­le­niz­de­ki in­san­lar­la aynı ko­num­da ola­ca­ğı­nı­zı sakın unut­ma­yın. Şayet gö­re­vi­niz sı­ra­sında kim­se­yi ay­rış­tır­ma­yıp hiz­met eder­se­niz, öm­rü­nüz bo­yun­ca ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin tak­di­ri­ni ka­za­nır­sı­nız. Aksi du­rum­da görev sü­re­niz sona er­di­ğin­de ya­pa­yal­nız ka­lır­sı­nız. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le tüm muh­tar­la­rı­mı­za görev sü­re­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­rim’ dedi.