DTO ALİAĞA ŞUBESİ OCAK AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ocak ayı mec­lis top­lan­tı­sı Ali­ağa Ti­ca­ret Odası’nda ger­çek­leş­ti. ALTO Kon­fe­rans Sa­lo­nu'nda ya­pı­lan top­lan­tı­nın açı­lı­şı­nı Mec­lis Baş­ka­nı İsmail Önal yaptı.

Özgürses Gazetesi
09:37 -
DTO ALİAĞA ŞUBESİ OCAK AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ocak ayı mec­lis top­lan­tı­sı Ali­ağa Ti­ca­ret Odası’nda ger­çek­leş­ti. ALTO Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan top­lan­tı­nın açı­lı­şı­nı Mec­lis Baş­ka­nı İsmail Önal yaptı. Top­lan­tı 08.01.2019 ta­rih­li za­bıt­la­rı­nın oy bir­li­ği ile kabul edil­me­siy­le devam etti.
İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Ocak Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı­nı ALTO’da üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­tir­di. ALTO Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan top­lan­tı­ya Ocak ayı fa­ali­yet ra­po­ru­nun su­nu­mu­nun ar­dın­dan Ali­ağa Liman Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gün­hur Şanlı, Ali­ağa Li­man­la­rın­da­ki ge­liş­me­le­rin seyri üze­ri­ne bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. 9 Eylül Üni­ver­si­te­si De­niz­ci­lik Fa­kül­te­si’nden Doç. Dr. Yusuf Zorba ise fa­kül­te bün­ye­sin­de ve­ri­len kurs­la­ra, fa­kül­te­nin de­niz­ci­lik eği­ti­mi üze­rin­de­ki et­ki­si­ni ve sek­tör­de bu­lu­nan fir­ma­la­ra yö­ne­lik ger­çek­leş­tir­dik­le­ri pro­je­le­re dair bir sunum ger­çek­leş­tir­di.
Mec­lis Top­lan­tı­sı’nın son gün­de­min­de ko­nu­şan İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Şube Mü­dü­rü Ahmet Orçun Tun­cer oda­nın Ocak ayın­da ger­çek­leş­tir­di­ği fa­ali­yet­ler ile Şube’nin Ali­ağa De­niz­ci­lik sek­tö­rü­ne sun­du­ğu kat­kı­la­rın bil­gi­si­ni ka­tı­lım­cı­lar ile pay­laş­tı. Tun­cer: “Ocak ayı iti­ba­riy­le oda­mı­zın ku­rul­ma­sı­nın ne kadar ha­yır­lı ol­du­ğu­nu gös­te­ren ve­ri­ler var. Az önce Ali­ağa Liman Baş­kan Yar­dım­cı­mız bah­set­ti. Ama ben yine de üze­rin­den geç­mek is­ti­yo­rum. 2018 yı­lın­da Ali­ağa li­man­la­rı­na yak­la­şık 5.250 gemi geldi. Buna Ay­va­lık ve Di­ki­li’yi de bağ­lar­sak sayı 6800’ü bu­lu­yor. Star Ra­fi­ne­ri­si­’nin ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te bu rakam daha da yük­se­lecek. Bu ve­ri­ler bu­ra­da böyle bir oda­nın ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren se­bep­ler­den bi­riy­di. Bir güzel ge­liş­me daha var: Geç­ti­ği­miz gün­ler­de İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sayın Tamer Kıran’ın da ka­tı­lım gös­ter­di­ği bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­dik. Bu­ra­ya ka­tı­lım oranı ger­çek­ten çok yük­sek­ti. Bu da oda­mız açı­sın­dan çok önem­li. Bu­gü­ne kadar oda­mız ola­rak 57 adet fa­ali­yet bel­ge­si, 59 adet ÖTV’ siz yakıt alım bel­ge­si onay­la­dık, 45 adet bi­lir­ki­şi gö­rev­len­dir­me­si yap­tık. Fa­ali­yet­le­ri­miz yoğun bir şe­kil­de sü­rer­ken, bunun dı­şın­da bir­çok eği­tim fa­ali­ye­ti­miz de devam edi­yor” dedi.