DTO ALİAĞA ŞUBESİ OCAK AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

DTO ALİAĞA ŞUBESİ OCAK AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ocak ayı mec­lis top­lan­tı­sı Ali­ağa Ti­ca­ret Odası’nda ger­çek­leş­ti. ALTO Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan top­lan­tı­nın açı­lı­şı­nı Mec­lis Baş­ka­nı İsmail Önal yaptı. Top­lan­tı 08.01.2019 ta­rih­li za­bıt­la­rı­nın oy bir­li­ği ile kabul edil­me­siy­le devam etti.
İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Ocak Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı­nı ALTO’da üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­tir­di. ALTO Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan top­lan­tı­ya Ocak ayı fa­ali­yet ra­po­ru­nun su­nu­mu­nun ar­dın­dan Ali­ağa Liman Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gün­hur Şanlı, Ali­ağa Li­man­la­rın­da­ki ge­liş­me­le­rin seyri üze­ri­ne bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. 9 Eylül Üni­ver­si­te­si De­niz­ci­lik Fa­kül­te­si’nden Doç. Dr. Yusuf Zorba ise fa­kül­te bün­ye­sin­de ve­ri­len kurs­la­ra, fa­kül­te­nin de­niz­ci­lik eği­ti­mi üze­rin­de­ki et­ki­si­ni ve sek­tör­de bu­lu­nan fir­ma­la­ra yö­ne­lik ger­çek­leş­tir­dik­le­ri pro­je­le­re dair bir sunum ger­çek­leş­tir­di.
Mec­lis Top­lan­tı­sı’nın son gün­de­min­de ko­nu­şan İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Şube Mü­dü­rü Ahmet Orçun Tun­cer oda­nın Ocak ayın­da ger­çek­leş­tir­di­ği fa­ali­yet­ler ile Şube’nin Ali­ağa De­niz­ci­lik sek­tö­rü­ne sun­du­ğu kat­kı­la­rın bil­gi­si­ni ka­tı­lım­cı­lar ile pay­laş­tı. Tun­cer: “Ocak ayı iti­ba­riy­le oda­mı­zın ku­rul­ma­sı­nın ne kadar ha­yır­lı ol­du­ğu­nu gös­te­ren ve­ri­ler var. Az önce Ali­ağa Liman Baş­kan Yar­dım­cı­mız bah­set­ti. Ama ben yine de üze­rin­den geç­mek is­ti­yo­rum. 2018 yı­lın­da Ali­ağa li­man­la­rı­na yak­la­şık 5.250 gemi geldi. Buna Ay­va­lık ve Di­ki­li’yi de bağ­lar­sak sayı 6800’ü bu­lu­yor. Star Ra­fi­ne­ri­si­’nin ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te bu rakam daha da yük­se­lecek. Bu ve­ri­ler bu­ra­da böyle bir oda­nın ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren se­bep­ler­den bi­riy­di. Bir güzel ge­liş­me daha var: Geç­ti­ği­miz gün­ler­de İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sayın Tamer Kıran’ın da ka­tı­lım gös­ter­di­ği bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­dik. Bu­ra­ya ka­tı­lım oranı ger­çek­ten çok yük­sek­ti. Bu da oda­mız açı­sın­dan çok önem­li. Bu­gü­ne kadar oda­mız ola­rak 57 adet fa­ali­yet bel­ge­si, 59 adet ÖTV’ siz yakıt alım bel­ge­si onay­la­dık, 45 adet bi­lir­ki­şi gö­rev­len­dir­me­si yap­tık. Fa­ali­yet­le­ri­miz yoğun bir şe­kil­de sü­rer­ken, bunun dı­şın­da bir­çok eği­tim fa­ali­ye­ti­miz de devam edi­yor” dedi.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.