Özgürses Gazetesi

Şeker Bay­ra­mı’n­da Bes­len­me Öne­ri­le­ri:

13 Haziran 2018
Şeker Bay­ra­mı’n­da Bes­len­me Öne­ri­le­ri:

Ge­nel­de bü­yük­le­rin evin­de­ki bay­ram kah­val­tı­sıy­la baş­la­yan ve zi­ya­ret­ler­le devam eden bu güzel gün­ler­de, tüm aile bir arada ol­du­ğu için sof­ra­lar her za­man­kin­den çok daha çe­şit­li olur. Bü­yü­kan­ne­le­rin bö­rek­le­ri, el ya­pı­mı tat­lı­la­rı ve özel pişen ye­mek­le­ri red­det­mek, bazen bü­yük­le­re say­gı­sız­lık gibi al­gı­la­nır. Veya bu ma­ze­re­tin ar­ka­sı­na sı­ğı­nı­la­rak aşırı yemek yenir. Bu bay­ra­mın en büyük özel­li­ğiy­se, adı üs­tün­de, şeker ve tat­lı­lar…

Ço­cuk­la­ra dik­kat!
Şeker bay­ra­mı, as­lın­da en çok ço­cuk­la­rın büyük he­ye­can­la bek­le­dik­le­ri bir bay­ram­dır. Yeni kı­ya­fet­ler, bay­ram sa­ba­hı bü­yük­le­rin elini öp­tük­ten sonra he­ye­can­la bek­le­nen cep harç­lık­la­rı ve tabi ki kapı kapı ge­ze­rek şeker top­la­mak. Bu durum onlar için eğ­len­ce­li bir oyun as­lın­da… Ama bir yan­dan da teh­li­ke çan­la­rı­nın çalıp da, se­si­nin du­yul­ma­dı­ğı bir dönem!

– Ço­cuk­la­rın bes­len­me­si ye­tiş­kin bes­len­me­sin­den daha has­sas bir ko­nu­dur.
– Özel­lik­le bü­yü­me ve ge­liş­me dö­ne­min­de, ağız ve diş sağ­lı­ğı, bes­len­me alış­kan­lık­la­rın­dan et­ki­le­nir. Aşırı şeker ve şe­ker­li ürün­ler tü­ke­til­me­si, ço­cuk­la­rın diş­le­ri açı­sın­dan sa­kın­ca­lı­dır. Bu durum mide ve ba­ğır­sak has­sa­si­ye­ti­ne de sebep olur.
– Sü­rek­li şeker ve şe­ker­li ürün­le­rin tü­ke­til­me­si, ço­cuk­la­rın açlık duy­gu­su­na engel ola­rak, ana ye­mek­le­rin ve ara­lar­da ol­ma­sı ge­re­ken sağ­lık­lı atış­tır­ma­la­rın red­de­dil­me­si­ne yol açar.
– Ço­cuk­la­rın sa­de­ce şeker ve çi­ko­la­ta ye­ri­ne, sütlü tatlı ve meyve ye­me­le­ri sağ­la­na­bi­lir­se, daha doğru bir yol çiz­miş olur.
– Bunun için bay­ram­dan önce ço­cu­ğu­nuz­la otu­rup ko­nu­şun ve ona şe­ker­li gıda tü­ke­ti­mi­nin faz­la­sı­nın za­rar­lı ola­bil­di­ği­ni an­la­tın. Sı­nır­lı mik­tar­da çi­ko­la­ta ve şe­ke­re mü­sa­ade ede­bi­le­ce­ği­ni­zi söy­le­yin. Ta­ma­men ya­sak­la­ma­yın. Çünkü bu durum, ço­cu­ğu­nu­zun gizli gizli şeker veya çi­ko­la­ta ye­me­si­ne sebep ola­bi­lir.

Bü­yük­le­re öne­ri­ler
– Sa­de­ce fi­zik­sel aç­lı­ğı­nı­zı gi­de­recek kadar yiyin, di­sip­li­ni­ni­zi kay­bet­me­yin. Bay­ram sof­ra­la­rın­da ge­çi­ri­len za­ma­nın uzun ol­ma­sı, ye­ni­len yemek mik­ta­rı­nı da ar­tı­ra­bi­lir, dik­kat edin. Be­ra­ber ya­pı­lan soh­bet­le­rin key­fi­ni çı­kar­ma­ya ça­lı­şın.
– Baş­lan­gıç ye­mek­le­rin­de hafif sa­la­ta ve zey­tin­yağ­lı­lar ol­ma­sı­na özen gös­te­rin ve bol su için. Bay­ra­mı sa­de­ce yemek yeme ey­le­mi ola­rak değil, sev­dik­le­ri­ni­zi gör­mek, on­la­rı din­le­mek ve sev­gi­ni­zi an­lat­mak için bir fır­sat ola­rak de­ğer­len­di­rin.
– Ana ye­mek­le­ri­ni­zi ha­zır­lar­ken, fı­rın­la­ma, bu­ğu­la­ma, haş­la­ma yön­tem­le­ri­ni kul­la­nın. Yağlı et­ler­den uzak durun ve kı­zart­ma yön­te­mi­ni ter­cih et­me­yin.
– Zi­ya­ret­ler­de­ki çay ve kahve ik­ram­la­rı­na dik­kat edil­me­li­dir. Günde or­ta­la­ma ola­rak iki litre sıvı tü­ket­me­yi de unut­ma­yın. Çay ve kah­ve­yi öl­çü­lü mik­tar­da ve şe­ker­siz ter­cih edin.
– Bay­ram zi­ya­ret­le­rin­de yakın me­sa­fe­ler için araç kul­lan­mak ye­ri­ne yü­rü­ye­rek git­me­yi ter­cih edin.

Şeker ve kalp has­ta­la­rı
Tan­si­yon, şeker has­ta­lı­ğı veya kalp damar has­ta­lı­ğı olan­lar ra­ma­zan bay­ra­mın­da ye­dik­le­ri­ne daha da çok dik­kat et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni lüt­fen unut­ma­sın­lar. Özel­lik­le te­re­ya­ğı, katı mar­ga­rin veya hay­van­sal yağ­lar kul­la­nıl­mış ye­mek­ler­den uzak dur­ma­la­rı ve ye­dik­le­ri et cin­si­ne dik­kat et­me­le­ri önem­li. Şeker has­ta­sı olan­lar, mey­ve­li tat­lı­la­rı tat­lan­dı­rı­cıy­la ha­zır­la­ya­bi­lir veya diyet pu­ding­ler kul­la­na­bi­lir­ler.

Mide ve ba­ğır­sak so­ru­nu olan­lar
Özel­lik­le bay­ram­lar­da mide yan­ma­la­rı ve ba­ğır­sak so­run­la­rı artar. Bunun ne­de­ni çok mik­tar­da çi­ko­la­ta ve tatlı tü­ke­ti­mi­niz­dir. İçer­dik­le­ri yoğun şe­ker­le vü­cu­dun boş bir ener­ji al­ma­sı­na neden olan tat­lı­lar için vücut ağır­lı­ğıy­la il­gi­li so­run­la­rı olan­lar tü­ke­tim­le­ri­ne dik­kat
et­me­li­dir­ler.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.