GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİNDE “AB GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİ LİSTESİ” DENETİMLERİ BAŞ­LA­DI

2013 yı­lın­da ya­yım­la­nan Av­ru­pa Bir­li­ği Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği kap­sa­mın­da, Av­ru­pa Gemi Geri Dö­nü­şüm lis­te­si­ne dâhil olmak için mü­ra­ca­at eden Gemi Söküm fir­ma­la­rı­nın de­ne­tim­le­ri­ne baş­lan­dı. İlk de­ne­tim­ler AB Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ri­len DNV GL ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.

Özgürses Gazetesi
07:05 -
Abone ol
GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİNDE  “AB GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİ LİSTESİ”  DENETİMLERİ BAŞ­LA­DI

2013 yı­lın­da ya­yım­la­nan Av­ru­pa Bir­li­ği Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği kap­sa­mın­da, Av­ru­pa Gemi Geri Dö­nü­şüm lis­te­si­ne dâhil olmak için mü­ra­ca­at eden Gemi Söküm fir­ma­la­rı­nın de­ne­tim­le­ri­ne baş­lan­dı.
İlk de­ne­tim­ler AB Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ri­len DNV GL ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. De­ne­tim­le­re Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı Ter­sa­ne­ler ve Kıyı Ya­pı­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü uz­ma­nı göz­lem­ci ola­rak ka­tıl­dı.Heyet 4-8 Ha­zi­ran 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da, AB Ko­mis­yo­nu­na mü­ra­ca­at­la­rı­nı ta­mam­la­yan 7 gemi söküm fir­ma­sı­nın ikisi ve Böl­ge­de mer­ke­zi Atık Yö­ne­ti­mi yapan Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­ler Der­ne­ği’nde de­ne­tim ve in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.6 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de, Gemi Geri Dö­nü­şüm­cü­ler Der­ne­ği’nde ya­pı­lan top­lan­tı­da, Hurda ge­mi­ler­de Atık Yö­ne­tim uy­gu­la­ma­la­rı ko­nu­lu su­nu­mun ar­dın­dan uy­gu­la­ma­lar ile il­gi­li gö­rüş­me­ler ya­pıl­dı. Heyet ta­ra­fın­dan yö­nel­ti­len so­ru­lar ce­vap­lan­dı­rıl­dı. Heyet, aynı gün Atık Yö­ne­tim fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da atık­la­rın geri dö­nü­şüm ve ber­ta­ra­fı­nın sağ­lan­dı­ğı ve böl­ge­de önem­li bir tesis olan SÜ­RE­KO /KULA te­sis­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek, in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.  Heyet 8 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de Gemi Geri Dö­nü­şüm­cü­ler Der­ne­ği ge­çi­ci de­po­la­ma alan­la­rın­da in­ce­le­me­le­ri mü­te­akip, böl­ge­den ay­rıl­dı­lar. Böl­ge­de de­ne­tim ve in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan heyet, de­ne­tim ve in­ce­le­me so­nuç­la­rı­nı bir rapor ha­lin­de AB Ko­mis­yo­nu­na su­na­cak­la­rı­nı be­lirt­ti­ler. Bir son­ra­ki dö­nem­de, AB Ko­mis­yo­nu­na mü­ra­ca­at­la­rı­nı ta­mam­la­yan diğer gemi söküm fir­ma­la­rı­nın de­ne­tim­le­ri plan­la­na­rak ya­pı­la­cak, yeni mü­ra­ca­at­lar AB  Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­ye alı­na­ca­ğı be­lir­til­di.