GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİNDE “AB GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİ LİSTESİ” DENETİMLERİ BAŞ­LA­DI

GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİNDE  “AB GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİ LİSTESİ”  DENETİMLERİ BAŞ­LA­DI

2013 yı­lın­da ya­yım­la­nan Av­ru­pa Bir­li­ği Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği kap­sa­mın­da, Av­ru­pa Gemi Geri Dö­nü­şüm lis­te­si­ne dâhil olmak için mü­ra­ca­at eden Gemi Söküm fir­ma­la­rı­nın de­ne­tim­le­ri­ne baş­lan­dı.
İlk de­ne­tim­ler AB Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ri­len DNV GL ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. De­ne­tim­le­re Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı Ter­sa­ne­ler ve Kıyı Ya­pı­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü uz­ma­nı göz­lem­ci ola­rak ka­tıl­dı.Heyet 4-8 Ha­zi­ran 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da, AB Ko­mis­yo­nu­na mü­ra­ca­at­la­rı­nı ta­mam­la­yan 7 gemi söküm fir­ma­sı­nın ikisi ve Böl­ge­de mer­ke­zi Atık Yö­ne­ti­mi yapan Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­ler Der­ne­ği’nde de­ne­tim ve in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.6 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de, Gemi Geri Dö­nü­şüm­cü­ler Der­ne­ği’nde ya­pı­lan top­lan­tı­da, Hurda ge­mi­ler­de Atık Yö­ne­tim uy­gu­la­ma­la­rı ko­nu­lu su­nu­mun ar­dın­dan uy­gu­la­ma­lar ile il­gi­li gö­rüş­me­ler ya­pıl­dı. Heyet ta­ra­fın­dan yö­nel­ti­len so­ru­lar ce­vap­lan­dı­rıl­dı. Heyet, aynı gün Atık Yö­ne­tim fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da atık­la­rın geri dö­nü­şüm ve ber­ta­ra­fı­nın sağ­lan­dı­ğı ve böl­ge­de önem­li bir tesis olan SÜ­RE­KO /KULA te­sis­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek, in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.  Heyet 8 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de Gemi Geri Dö­nü­şüm­cü­ler Der­ne­ği ge­çi­ci de­po­la­ma alan­la­rın­da in­ce­le­me­le­ri mü­te­akip, böl­ge­den ay­rıl­dı­lar. Böl­ge­de de­ne­tim ve in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan heyet, de­ne­tim ve in­ce­le­me so­nuç­la­rı­nı bir rapor ha­lin­de AB Ko­mis­yo­nu­na su­na­cak­la­rı­nı be­lirt­ti­ler. Bir son­ra­ki dö­nem­de, AB Ko­mis­yo­nu­na mü­ra­ca­at­la­rı­nı ta­mam­la­yan diğer gemi söküm fir­ma­la­rı­nın de­ne­tim­le­ri plan­la­na­rak ya­pı­la­cak, yeni mü­ra­ca­at­lar AB  Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­ye alı­na­ca­ğı be­lir­til­di.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.