DEÜ ADI­YA­MAN’DA DEP­REMİN YA­RA­LA­RI­NI SA­RI­YOR

Tür­ki­ye’yi yasa boğan dep­rem­le­rin ar­dın­dan Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si’nin (DEÜ) afet böl­ge­si­ne yö­ne­lik yar­dım se­fer­ber­li­ği sü­rü­yor. Adı­ya­man’daki çadır ve kon­tey­ner kent­ler­de yen...

Özgürses Gazetesi
03:43 -
Abone ol
DEÜ ADI­YA­MAN’DA DEP­REMİN YA­RA­LA­RI­NI SA­RI­YOR

Tür­ki­ye’yi yasa boğan dep­rem­le­rin ar­dın­dan Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si’nin (DEÜ) afet böl­ge­si­ne yö­ne­lik yar­dım se­fer­ber­li­ği sü­rü­yor. Adı­ya­man’daki çadır ve kon­tey­ner kent­ler­de yeni sos­yal so­rum­lu­luk ve des­tek pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­mek için ça­lı­şan DEÜ, son ola­rak Mobil İçme Suyu Te­si­si’nin yanı sıra; ‘He­pi­miz Ço­cuk­tuk’ pro­je­si, ‘Her­kes İçin Bilim’ et­kin­li­ği, ‘Acil Ba­rın­ma Bi­ri­mi’ ve ma­ne­vi des­tek ça­dı­rı ile dep­rem­ler­den et­ki­le­nen va­tan­daş­la­ra des­te­ği­ni sür­dü­rü­yor. Böl­ge­ye gi­de­rek des­tek ça­lış­ma­la­rın­da yer alan DEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Nük­het Hotar, böl­ge­de kısa sü­re­de bir­çok pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği­ni ifade etti.

Tür­ki­ye’yi yasa boğan Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem­le­rin ar­dın­dan afet böl­ge­si­ne ülke ge­ne­lin­de yar­dım­lar sü­rer­ken, fe­la­ke­tin ar­dın­dan se­fer­ber­lik baş­la­tan Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si’nin (DEÜ) des­tek ça­lış­ma­la­rı da Adı­ya­man’da devam edi­yor. Bu­gü­ne kadar fe­la­ket­ten et­ki­le­nen bir­çok ilde dep­rem­ze­de­ler için sağ­lık hiz­me­ti, in­sa­ni yar­dım, temel ih­ti­yaç ve gıda des­te­ğin­de bu­lu­nan DEÜ, Üni­ver­si­te­nin fark­lı bi­rim­le­rin­den aka­de­mis­yen­ler ve gö­nül­lü öğ­ren­ci­le­rin­den olu­şan 25 ki­şi­lik ekip ile Adı­ya­man’daki çadır ve kon­tey­ner kent­ler­de yeni sos­yal so­rum­lu­luk ve des­tek pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­mek için ha­re­ke­te geç­miş­ti. DEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Nük­het Hotar’ın da ka­tıl­dı­ğı böl­ge­de­ki ça­lış­ma­lar­da, kısa sü­re­de bir­çok proje ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

YAR­DIM SE­FER­BERLİĞİMİZ SÜ­RÜ­YOR
DEÜ’nün her türlü yar­dı­mı ya­şa­nan zorlu sü­reç­te böl­ge­ye ulaş­tır­dı­ğı­nı kay­de­den Rek­tör Hotar, son ola­rak Adı­ya­man’da DEÜ eliy­le yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi verdi. ‘Yüz­yı­lın fe­la­ke­ti’ ola­rak anı­lan dep­re­min olum­suz et­ki­le­ri­ni azalt­mak için ya­pı­lan tüm fa­ali­yet­le­rin son de­re­ce önem ta­şı­dı­ğı­nı ak­ta­ran Rek­tör Hotar, DEÜ’nün de bu kap­sam­da adeta bir yar­dım se­fer­ber­li­ği baş­lat­tı­ğı­nı kay­det­ti. Rek­tör Hotar, “DEÜ ola­rak ilk andan iti­ba­ren önce enkaz al­tın­dan can­la­rı­mı­zı kur­tar­mak, sonra da ya­ra­la­rı sar­mak için za­man­la ya­rış­tık. Bugün de bu­ra­da Üni­ver­si­te­mi­zin fark­lı proje ve ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek için biz­den des­tek bek­le­yen va­tan­daş­la­rı­mız­la bir ara­da­yız. Mobil İçme Suyu Te­si­si­mi­zin yanı sıra; ‘He­pi­miz Ço­cuk­tuk’ pro­je­si ile ku­ru­lan oyun ve masal atöl­ye­miz, oyun­cak atöl­ye­miz, ‘Her­kes İçin Bilim’ et­kin­li­ği­miz ve ma­ne­vi des­tek ça­dı­rı­mız ile dep­rem­ler­den et­ki­le­nen mil­le­ti­mi­ze des­te­ği­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz” dedi.

ÇO­CUK­LAR UNU­TUL­MU­YOR
Adı­ya­man’da Eğ­ri­çay Parkı Ça­dır­ken­ti ve Al­tın­şe­hir Kon­tey­ner kent­le­rin­de des­tek ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren DEÜ’nün, ço­cuk­la­ra yö­ne­lik de önem­li pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­di­ği­ni vur­gu­la­yan Rek­tör Hotar, “Sa­na­tın iyi­leş­tir­me­de­ki gü­cü­nün far­kın­da­yız. Eğ­ri­çay Parkı Ça­dır­kent’inde bu­lu­nan oyun atöl­ye­le­ri­miz­de, dep­rem­ze­de ço­cuk­la­rı­mı­zın bilim ve sanat et­kin­lik­le­ri ile ya­ra­la­rı­nı sar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. DEÜ Buca Eği­tim Fa­kül­te­miz, Fen Fa­kül­te­miz, Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­miz ve Çocuk Eği­ti­mi Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi­miz (DEÇEM) aka­de­mik üye­le­ri ve öğ­ren­ci­le­ri, bu nok­ta­da önem­li so­rum­lu­luk­lar alı­yor. Hafta sonu dü­zen­le­di­ği­miz Uçurt­ma Şen­li­ği ile de mi­nik­le­ri­mi­zin he­ye­ca­nı­na ortak olup hep bir­lik­te uçurt­ma uçur­duk. DEÜ Fen Fa­kül­te­miz ta­ra­fın­dan ‘Her­kes İçin Bilim’ et­kin­li­ği kap­sa­mın­da ço­cuk­lar­la bi­lim­sel de­ney­ler ve eği­ti­ci uy­gu­la­ma­lar ger­çek­leş­tir­dik. DEÜ aile­mi­zin gö­nül­lü ve gö­rev­li bi­rey­le­riy­le gü­ven­de his­se­den ço­cuk­la­rı­mız, bi­li­min ve sa­na­tın ışı­ğın­da ya­rın­la­ra umut­la ba­kı­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.

KÜ­TÜP­HA­NE KU­RU­LA­CAK
DEÜ Mi­mar­lık Fa­kül­te­si öğ­re­tim üye­le­ri­nin ön­cü­lü­ğün­de ku­ru­lan ‘Acil Ba­rın­ma Bi­ri­mi’ hak­kın­da bilgi pay­la­şan Rek­tör Hotar, “Özel­lik­le afet­ler­de ku­ru­lum için al­ter­na­tif ka­pa­lı alan çözüm ara­yı­şı­mız, ‘Acil Ba­rın­ma Bi­ri­mi’ ile ha­ya­ta geçti. Mi­mar­lık Fa­kül­te­mi­zin öğ­re­tim üye­le­ri ta­ra­fın­dan ta­sar­la­nan ve de­mon­te ola­rak ta­şı­na­bi­len birim, Tek­nik Atöl­ye­ler Şube Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan üre­ti­le­rek Adı­ya­man’a ulaş­tı­rıl­dı. Bu birim, alan­da kü­tüp­ha­ne ve eği­tim te­si­si ola­rak da hiz­met ve­re­bi­lecek” dedi.


Squarefoot Flooring | Flooring & Tile Retailer | Toronto | Mississauga