EGELİM LOJİSTİK EGE’NİN PARLAYAN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDİYOR

EGELİM LOJİSTİK EGE’NİN PARLAYAN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDİYOR

30 yılı aşkın geç­mi­şi ile Tür­ki­ye lo­jis­tik sek­tö­rü­nün köklü ve güçlü fir­ma­la­rın­dan Ege­lim Lo­jis­tik, ger­çek­leş­tir­di­ği ya­tı­rım­lar­la fi­lo­su­na güç ka­tı­yor.
Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Volvo marka araç­lar ile fi­lo­su­nu güç­len­di­ren Ege­lim Lo­jis­tik son 2 ay içe­ri­sin­de top­lam 62 adet MAN kam­yon ve çe­ki­ci­yi daha bün­ye­si­ne kattı. De­ği­şen ve ge­li­şen Tür­ki­ye şart­la­rın­da fi­lo­su­nu ye­ni­le­me­yi ve bü­yüt­me­yi he­def­le­yen Ege­lim Lo­jis­tik A.Ş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kemal Erim ile yap­mış ol­du­ğu ya­tı­rım­lar, bölge eko­no­mi­si ve lo­jis­tik sek­tö­rü­nün so­run­la­rı üze­ri­ne rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik.

– Sayın Erim, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de lo­jis­tik sek­tö­rün­de dik­kat çeken ve ön plan­da olan bir fir­ma­sı­nız. Fir­ma­nız­da hak­kın­da biraz bilgi ala­bi­lir miyiz?

“EGELİM YA­TI­RIM YA­PI­YOR VE YAP­MA­YA DA DEVAM EDECEK”

“Lo­jis­tik sek­tö­rün­de 30 yılı aşkın bir geç­mi­şe sa­hi­biz. Ku­rul­du­ğu­muz ilk günde ama­cı­mız sek­tö­rü­müz­de en iyi ol­mak­tı şimdi de en iyi olmak. Ama­cı­mız ge­li­şen ve bü­yü­yen Tür­ki­ye’ye uyum sağ­la­mak. Bunun için­de sü­rek­li ye­ni­len­mek ge­re­ki­yor. Bizde gü­nü­müz şart­la­rı­na ayak uy­dur­ma­ya ça­lı­şı­yor ve fi­lo­mu­zu güç­len­dir­me­ye devam edi­yo­ruz. Şuan son al­dı­ğı­mız araç­la­rı­mız­la bir­lik­te fi­lo­muz­da­ki araç sa­yı­sı üç yüze yak­laş­tı. Bun­la­rın tabii ki içe­ri­sin­de çe­şit­li araç kı­sım­la­rı var. Ki­mi­si çe­ki­ci, in­şa­at kıs­mın­da ve ağır şart­lar­da ça­lı­şan araç­la­rı­mız ve birde yağ grubu kur­du­ğu­muz bit­ki­sel yağ çeken araç­la­rı­mız var. En son fi­lo­mu­za kat­tı­ğı­mız 62 ara­cın 40 çe­ki­ci, 2 adedi ağır iş­ler­de ça­lı­şan çe­ki­ci ve 20 adedi ise dam­per­li kam­yon­dan olu­şu­yor. Bun­la­rı ye­ni­le­me açı­sın­dan aldık. Es­ki­le­ri­ni ver­dik. Ye­ni­si­ni aldık. Fi­lo­mu­zu ye­ni­li­yo­ruz. Tabi bun­la­rın ih­ti­yaç­tan do­la­yı ye­ni­len­me­si ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye şart­la­rın­da sa­na­yi kıs­mın­da araç­lar es­ki­di­ği zaman gi­der­le­ri ar­tı­yor ve bun­la­rı ma­sa­ya ya­tır­dı­ğı­nız­da ye­ni­le­mek daha karlı ve cazip hale ge­li­yor. Hem ça­lı­şa­nı­mız açı­sın­dan hem de müş­te­ri açı­sın­dan hiz­met daha iyi olu­yor. Bu ne­den­le araç­la­rı­mı­zı ye­ni­le­me ka­ra­rı aldık. MAN araç­lar­dan ön­ce­si de var. Yağ gru­bu­na al­dı­ğı­mız VOLVO araç­la­rı­mız var. Kı­sa­ca­sı ül­ke­mi­zin gi­di­şa­tı­na göre Ege­lim Lo­jis­tik ya­tı­rım ya­pı­yor ve ya­tı­rım yap­ma­ya da devam edi­yor. İzmir ve Ege Böl­ge­si’nde ciddi an­lam­da ön plan­da olan bir fir­ma­yız. Hiz­met sek­tö­rün­de de en ön plan­da­yız. Ali­ağa’ya ve dev­le­ti­mi­ze ciddi an­lam­da ver­gi­de kat­kı­da bu­lu­nu­yo­ruz. Beş­yü­ze yakın ça­lı­şa­nı­mız­la bir­lik­te Böl­ge­mi­ze ve dev­le­ti­mi­ze hiz­met edi­yo­ruz.”

– Ali­ağa’nın Sa­na­yi ve Li­man­lar böl­ge­si ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek, lo­jis­ti­ğe düşen payı he­sap­la­dı­ğı­mız­da tek bir lo­jis­tik fir­ma­sı­nın bu­ra­da­ki ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ma­sı zor gibi gö­rü­nü­yor. Sizin dü­şün­ce­le­ri­niz ne­ler­dir?

“ HER ZAMAN LOJİSTİĞE İHTİYAÇ VAR”
“Ke­sin­lik­le kar­şı­la­ya­maz. Ali­ağa Ti­ca­ret Odası’nın iki sene önce yap­mış ol­du­ğu is­ta­tis­tik ve­ri­le­re göre gün­lük Li­man­lar Böl­ge­si­ne ­yak­la­şık beş bin – altı bin ara­cın gir­di­ği be­lir­ti­li­yor. Yani bu ta­le­bi ne bizim nede başka bir fir­ma­nın tek ba­şı­na kar­şı­la­ma­sı müm­kün değil. Ama ne kadar fazla güçlü olur­sak o kadar bu böl­ge­ye kat­kı­mız olur ve bölge de güç­le­ni­riz. Ali­ağa, Tür­ki­ye’nin iş sa­ha­sı ve eko­no­mik açı­dan kalbi desek yeri var. Şu anda baş­la­yan bir çevre yo­lu­muz var. O çevre yolu da bit­ti­ğin de buna bağlı ola­rak araç sa­yı­mız­da kat­la­na­cak. Daha ve­rim­li ola­ca­ğız. Deniz yolu hız­lan­dı, demir yolu hız­lan­dı ama yine de bu böl­ge­ye yet­mi­yor. Her zaman kara yo­lu­na ih­ti­yaç var.”

– Sayın Erim, lo­jis­tik ile eko­no­mi­yi nasıl bağ­daş­tı­ra­bi­li­riz?

“ YOL­LAR­DA KAM­YON VARSA EKO­NOMİ İYİYE GİDİYOR DE­MEKTİR”
“Yol­lar da ne kadar çok araç olur­sa bu de­mek­tir ki eko­no­mi iyiye gi­di­yor. Yolda kam­yon gö­rü­yor­san ül­ke­nin eko­no­mi­si sağ­lam de­mek­tir. Eğer yol­lar­da kam­yon gör­mü­yor­san otur düşün derim. Hep kı­zar­lar yolda bizi gör­dük­le­ri zaman. Kam­yon­lar­dan gi­de­mi­yo­ruz diye. Bunu bil­me­yen in­san­lar söy­ler. Yolda bir kam­yo­nun ol­ma­ma­sı demek o ül­ke­nin eko­no­mi­si­nin sı­kın­tı­ya gir­me­si de­mek­tir. Bugün her şey lo­jis­ti­ğe bağlı, her­şe­yi­mi­zi kam­yon­lar ta­şı­yor. En sev­di­ği­miz var­lık­la­rı­mız ço­cuk­la­rı­mı­zın bile ih­ti­yaç­la­rı­nı kam­yon­cu­lar ta­şı­yor. Ama hep dış­la­nan tek sa­hip­siz kalan bu ül­ke­de yine kam­yon­cu­dur. Ama kam­yon­cu sa­hip­le­ni­lecek ve se­vil­me­si ge­re­ken bir sek­tör. Çünkü çok zor bir sek­tör! Zorlu şart­lar­da para ka­za­nı­yo­ruz ve ka­zan­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Yani biz­ler her şe­yi­mi­zi or­ta­ya ko­ya­rak yola çı­kı­yo­ruz.”

– Böl­ge­ye gelen ya­tı­rım­lar­da sizce lo­jis­ti­ğin payı nedir?

“LOJİSTİK GÜÇLÜ OLUR­SA O BÖL­GE­DE BÜ­YÜ­ME DEVAM EDER”
“Kon­tey­nır böl­ge­si­nin hız­lan­ma­sı, diğer li­man­la­rın fa­ali­yet­te ol­ma­sı, De­mir-Çe­lik fab­ri­ka­la­rı­nın bu­ra­da ol­ma­sı, yem sek­tö­rü­nün bu­ra­la­ra gel­me­si, Or­ga­ni­ze Böl­ge­sin­de büyük fab­ri­ka­la­rın ol­ma­sı ve ku­ru­la­cak ol­ma­sı, yani her şey de­di­ğim gibi as­lın­da lo­jis­ti­ğe bağlı. Eğer lo­jis­tik bu­ra­da güçlü olur­sa, lo­jis­tik ka­li­te­li hiz­met ve­rir­se bu fab­ri­ka­la­rın bü­yü­me­si ve ço­ğal­ma­sı devam eder. Lo­jis­tik kim­se­nin önem­se­me­di­ği, üs­tün­de dur­ma­dı­ğı, arka plan­da kal­mış bir sek­tör. Kı­sa­ca­sı bugün ül­ke­miz­de sa­hip­siz kal­mış tek sek­tör­de di­ye­bi­li­riz. Bü­yük­le­ri­miz bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yor ama sonu gel­mi­yor. Bu gün tak­si­ci­nin fi­ya­tı belli, dol­muş­çu­nun fi­ya­tı beli, her­ke­sin belli bir fi­ya­tı var. Ona göre gelen zam­la­rı anın­da yan­sı­tı­yor ve kârı kay­bol­mu­yor. Bizim sek­tör­de, lo­jis­tik­te hiç kimse aynı anda gelen zam­la­rı ala­mı­yor. İnşal­lah bun­lar­da dü­ze­lecek. De­di­ğim gibi lo­jis­tik en ön plana çık­ma­sı ge­re­ken bir sek­tör.”

– Çevre yo­lu­nun bit­me­si ile lo­jis­ti­ğe ne gibi katkı sağ­la­ya­cak?

“Çevre yo­lu­nun bu­ra­dan geç­me­si çok ciddi an­lam­da iyi ola­cak. Şu­ra­dan yola çı­ka­lım! Ya­tı­rım yap­mak is­te­yen kısım, İzmir’e kadar ge­li­yor ama Ali­ağa’ya gel­mi­yor. Ali­ağa’yı zi­ya­ret et­mi­yor, Sa­na­yi­yi zi­ya­ret et­mi­yor­lar veya İstan­bul’dan te­le­fon­la kon­fe­rans­la iş­le­ri­ni gör­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Neden? Tabii ki tra­fik yü­zün­den. Bu tra­fik so­ru­nu çö­zül­dü­ğü zaman ben ina­nı­yo­rum ki; ya­tı­rım­cı­lar daha çok bu­ra­ya gelip, gezip, her şeyi ye­rin­de gö­re­cek­ler ve ya­tı­rım­la­rı­nı bu böl­ge­ye ya­pa­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum.”

– Böl­ge­miz­de lo­jis­ti­ğin önün­de­ki en büyük engel nedir?

“İMAR SO­RU­NU BİRAN ÖNCE ÇÖ­ZÜL­MELİ”
“Lo­jis­ti­ğin diğer ayağı depo! De­po­cu­luk ol­maz­sa lo­jis­tik­te ba­şa­rı­lı ola­maz­sı­nız. Yıl­lar­ca önce bu ek­sik­li­ği gör­dük ve bu güzel iş­le­ri yap­tık. İmar sı­kın­tı­sı ol­ma­say­dı daha da bü­yü­ye­bi­lir­dik. Ama imar sı­kın­tı­la­rın­dan do­la­yı bü­yü­ye­mi­yo­ruz. Hala imar sı­kın­tı­la­rı devam edi­yor. Ali­ağa’nın yıl­lar­dan beri devam eden yılan hi­kâ­ye­si­ne dönen bir imar planı var. Bu ima­rın ke­sin­lik­le ve ke­sin­lik­le biran önce çö­zül­me­si lazım. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, Ali­ağa Be­le­di­ye­si ile ortak ça­lı­şıp imar ko­nu­sun­da, imar plan­la­rı­nı so­nuç­lan­dır­ma­lı­dır. Kimse ya­tı­rı­mı­nı ge­ti­rip, bu­ra­da yap­mı­yor. Ya­pan­da zorla ve güç­lük­le ya­pı­yor. Bit­mek bil­me­yen imar plan­la­rı yü­zün­den bir çivi daha ça­ka­maz du­rum­da­yız. Biz garaj ya­pa­maz­sak, depo ya­pa­maz­sak ne­re­de tu­ta­ca­ğız bu kadar ara­ba­yı. Biz­ler bu şart­lar­da nasıl bü­yü­yecek veya var olan mev­cut du­ru­mu­mu­zu nasıl devam et­ti­rip ayak­ta ka­la­ca­ğız. Biz­ler Ali­ağa’mızı, böl­ge­mi­zi ve ül­ke­mi­zi se­vi­yo­ruz. Ül­ke­miz bü­yü­yor. Bizde bu bü­yü­me­ye ka­tıl­mak ve ül­ke­mi­ze kat­kı­da bu­lun­mak is­ti­yo­ruz.”
Ege­lim Lo­jis­tik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sayın Kemal Erim’e biz­le­re ayır­dı­ğı zaman ve ver­di­ği bu bil­gi­ler­den do­la­yı Öz­gür­ses Ga­ze­te­si ola­rak te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz.

Röportaj: ÖZGÜR GÜN

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.