EGELİM LOJİSTİK EGE’NİN PARLAYAN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDİYOR

30 yılı aşkın geç­mi­şi ile Tür­ki­ye lo­jis­tik sek­tö­rü­nün köklü ve güçlü fir­ma­la­rın­dan Ege­lim Lo­jis­tik, ger­çek­leş­tir­di­ği ya­tı­rım­lar­la fi­lo­su­na güç ka­tı­yor. Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Volvo marka araç­lar ile fi­lo­su­nu güç­len­di­ren Ege­lim Lo­jis­tik son 2 ay içe­ri­sin­de top­lam 62 adet MAN kam­yon ve çe­ki­ci­yi daha bün­ye­si­ne kattı.

Özgürses Gazetesi
09:44 -
Abone ol
EGELİM LOJİSTİK EGE’NİN PARLAYAN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDİYOR

30 yılı aşkın geç­mi­şi ile Tür­ki­ye lo­jis­tik sek­tö­rü­nün köklü ve güçlü fir­ma­la­rın­dan Ege­lim Lo­jis­tik, ger­çek­leş­tir­di­ği ya­tı­rım­lar­la fi­lo­su­na güç ka­tı­yor.
Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Volvo marka araç­lar ile fi­lo­su­nu güç­len­di­ren Ege­lim Lo­jis­tik son 2 ay içe­ri­sin­de top­lam 62 adet MAN kam­yon ve çe­ki­ci­yi daha bün­ye­si­ne kattı. De­ği­şen ve ge­li­şen Tür­ki­ye şart­la­rın­da fi­lo­su­nu ye­ni­le­me­yi ve bü­yüt­me­yi he­def­le­yen Ege­lim Lo­jis­tik A.Ş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kemal Erim ile yap­mış ol­du­ğu ya­tı­rım­lar, bölge eko­no­mi­si ve lo­jis­tik sek­tö­rü­nün so­run­la­rı üze­ri­ne rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik.

– Sayın Erim, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de lo­jis­tik sek­tö­rün­de dik­kat çeken ve ön plan­da olan bir fir­ma­sı­nız. Fir­ma­nız­da hak­kın­da biraz bilgi ala­bi­lir miyiz?

“EGELİM YA­TI­RIM YA­PI­YOR VE YAP­MA­YA DA DEVAM EDECEK”

“Lo­jis­tik sek­tö­rün­de 30 yılı aşkın bir geç­mi­şe sa­hi­biz. Ku­rul­du­ğu­muz ilk günde ama­cı­mız sek­tö­rü­müz­de en iyi ol­mak­tı şimdi de en iyi olmak. Ama­cı­mız ge­li­şen ve bü­yü­yen Tür­ki­ye’ye uyum sağ­la­mak. Bunun için­de sü­rek­li ye­ni­len­mek ge­re­ki­yor. Bizde gü­nü­müz şart­la­rı­na ayak uy­dur­ma­ya ça­lı­şı­yor ve fi­lo­mu­zu güç­len­dir­me­ye devam edi­yo­ruz. Şuan son al­dı­ğı­mız araç­la­rı­mız­la bir­lik­te fi­lo­muz­da­ki araç sa­yı­sı üç yüze yak­laş­tı. Bun­la­rın tabii ki içe­ri­sin­de çe­şit­li araç kı­sım­la­rı var. Ki­mi­si çe­ki­ci, in­şa­at kıs­mın­da ve ağır şart­lar­da ça­lı­şan araç­la­rı­mız ve birde yağ grubu kur­du­ğu­muz bit­ki­sel yağ çeken araç­la­rı­mız var. En son fi­lo­mu­za kat­tı­ğı­mız 62 ara­cın 40 çe­ki­ci, 2 adedi ağır iş­ler­de ça­lı­şan çe­ki­ci ve 20 adedi ise dam­per­li kam­yon­dan olu­şu­yor. Bun­la­rı ye­ni­le­me açı­sın­dan aldık. Es­ki­le­ri­ni ver­dik. Ye­ni­si­ni aldık. Fi­lo­mu­zu ye­ni­li­yo­ruz. Tabi bun­la­rın ih­ti­yaç­tan do­la­yı ye­ni­len­me­si ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye şart­la­rın­da sa­na­yi kıs­mın­da araç­lar es­ki­di­ği zaman gi­der­le­ri ar­tı­yor ve bun­la­rı ma­sa­ya ya­tır­dı­ğı­nız­da ye­ni­le­mek daha karlı ve cazip hale ge­li­yor. Hem ça­lı­şa­nı­mız açı­sın­dan hem de müş­te­ri açı­sın­dan hiz­met daha iyi olu­yor. Bu ne­den­le araç­la­rı­mı­zı ye­ni­le­me ka­ra­rı aldık. MAN araç­lar­dan ön­ce­si de var. Yağ gru­bu­na al­dı­ğı­mız VOLVO araç­la­rı­mız var. Kı­sa­ca­sı ül­ke­mi­zin gi­di­şa­tı­na göre Ege­lim Lo­jis­tik ya­tı­rım ya­pı­yor ve ya­tı­rım yap­ma­ya da devam edi­yor. İzmir ve Ege Böl­ge­si’nde ciddi an­lam­da ön plan­da olan bir fir­ma­yız. Hiz­met sek­tö­rün­de de en ön plan­da­yız. Ali­ağa’ya ve dev­le­ti­mi­ze ciddi an­lam­da ver­gi­de kat­kı­da bu­lu­nu­yo­ruz. Beş­yü­ze yakın ça­lı­şa­nı­mız­la bir­lik­te Böl­ge­mi­ze ve dev­le­ti­mi­ze hiz­met edi­yo­ruz.”

– Ali­ağa’nın Sa­na­yi ve Li­man­lar böl­ge­si ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek, lo­jis­ti­ğe düşen payı he­sap­la­dı­ğı­mız­da tek bir lo­jis­tik fir­ma­sı­nın bu­ra­da­ki ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ma­sı zor gibi gö­rü­nü­yor. Sizin dü­şün­ce­le­ri­niz ne­ler­dir?

“ HER ZAMAN LOJİSTİĞE İHTİYAÇ VAR”
“Ke­sin­lik­le kar­şı­la­ya­maz. Ali­ağa Ti­ca­ret Odası’nın iki sene önce yap­mış ol­du­ğu is­ta­tis­tik ve­ri­le­re göre gün­lük Li­man­lar Böl­ge­si­ne ­yak­la­şık beş bin – altı bin ara­cın gir­di­ği be­lir­ti­li­yor. Yani bu ta­le­bi ne bizim nede başka bir fir­ma­nın tek ba­şı­na kar­şı­la­ma­sı müm­kün değil. Ama ne kadar fazla güçlü olur­sak o kadar bu böl­ge­ye kat­kı­mız olur ve bölge de güç­le­ni­riz. Ali­ağa, Tür­ki­ye’nin iş sa­ha­sı ve eko­no­mik açı­dan kalbi desek yeri var. Şu anda baş­la­yan bir çevre yo­lu­muz var. O çevre yolu da bit­ti­ğin de buna bağlı ola­rak araç sa­yı­mız­da kat­la­na­cak. Daha ve­rim­li ola­ca­ğız. Deniz yolu hız­lan­dı, demir yolu hız­lan­dı ama yine de bu böl­ge­ye yet­mi­yor. Her zaman kara yo­lu­na ih­ti­yaç var.”

– Sayın Erim, lo­jis­tik ile eko­no­mi­yi nasıl bağ­daş­tı­ra­bi­li­riz?

“ YOL­LAR­DA KAM­YON VARSA EKO­NOMİ İYİYE GİDİYOR DE­MEKTİR”
“Yol­lar da ne kadar çok araç olur­sa bu de­mek­tir ki eko­no­mi iyiye gi­di­yor. Yolda kam­yon gö­rü­yor­san ül­ke­nin eko­no­mi­si sağ­lam de­mek­tir. Eğer yol­lar­da kam­yon gör­mü­yor­san otur düşün derim. Hep kı­zar­lar yolda bizi gör­dük­le­ri zaman. Kam­yon­lar­dan gi­de­mi­yo­ruz diye. Bunu bil­me­yen in­san­lar söy­ler. Yolda bir kam­yo­nun ol­ma­ma­sı demek o ül­ke­nin eko­no­mi­si­nin sı­kın­tı­ya gir­me­si de­mek­tir. Bugün her şey lo­jis­ti­ğe bağlı, her­şe­yi­mi­zi kam­yon­lar ta­şı­yor. En sev­di­ği­miz var­lık­la­rı­mız ço­cuk­la­rı­mı­zın bile ih­ti­yaç­la­rı­nı kam­yon­cu­lar ta­şı­yor. Ama hep dış­la­nan tek sa­hip­siz kalan bu ül­ke­de yine kam­yon­cu­dur. Ama kam­yon­cu sa­hip­le­ni­lecek ve se­vil­me­si ge­re­ken bir sek­tör. Çünkü çok zor bir sek­tör! Zorlu şart­lar­da para ka­za­nı­yo­ruz ve ka­zan­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Yani biz­ler her şe­yi­mi­zi or­ta­ya ko­ya­rak yola çı­kı­yo­ruz.”

– Böl­ge­ye gelen ya­tı­rım­lar­da sizce lo­jis­ti­ğin payı nedir?

“LOJİSTİK GÜÇLÜ OLUR­SA O BÖL­GE­DE BÜ­YÜ­ME DEVAM EDER”
“Kon­tey­nır böl­ge­si­nin hız­lan­ma­sı, diğer li­man­la­rın fa­ali­yet­te ol­ma­sı, De­mir-Çe­lik fab­ri­ka­la­rı­nın bu­ra­da ol­ma­sı, yem sek­tö­rü­nün bu­ra­la­ra gel­me­si, Or­ga­ni­ze Böl­ge­sin­de büyük fab­ri­ka­la­rın ol­ma­sı ve ku­ru­la­cak ol­ma­sı, yani her şey de­di­ğim gibi as­lın­da lo­jis­ti­ğe bağlı. Eğer lo­jis­tik bu­ra­da güçlü olur­sa, lo­jis­tik ka­li­te­li hiz­met ve­rir­se bu fab­ri­ka­la­rın bü­yü­me­si ve ço­ğal­ma­sı devam eder. Lo­jis­tik kim­se­nin önem­se­me­di­ği, üs­tün­de dur­ma­dı­ğı, arka plan­da kal­mış bir sek­tör. Kı­sa­ca­sı bugün ül­ke­miz­de sa­hip­siz kal­mış tek sek­tör­de di­ye­bi­li­riz. Bü­yük­le­ri­miz bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yor ama sonu gel­mi­yor. Bu gün tak­si­ci­nin fi­ya­tı belli, dol­muş­çu­nun fi­ya­tı beli, her­ke­sin belli bir fi­ya­tı var. Ona göre gelen zam­la­rı anın­da yan­sı­tı­yor ve kârı kay­bol­mu­yor. Bizim sek­tör­de, lo­jis­tik­te hiç kimse aynı anda gelen zam­la­rı ala­mı­yor. İnşal­lah bun­lar­da dü­ze­lecek. De­di­ğim gibi lo­jis­tik en ön plana çık­ma­sı ge­re­ken bir sek­tör.”

– Çevre yo­lu­nun bit­me­si ile lo­jis­ti­ğe ne gibi katkı sağ­la­ya­cak?

“Çevre yo­lu­nun bu­ra­dan geç­me­si çok ciddi an­lam­da iyi ola­cak. Şu­ra­dan yola çı­ka­lım! Ya­tı­rım yap­mak is­te­yen kısım, İzmir’e kadar ge­li­yor ama Ali­ağa’ya gel­mi­yor. Ali­ağa’yı zi­ya­ret et­mi­yor, Sa­na­yi­yi zi­ya­ret et­mi­yor­lar veya İstan­bul’dan te­le­fon­la kon­fe­rans­la iş­le­ri­ni gör­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Neden? Tabii ki tra­fik yü­zün­den. Bu tra­fik so­ru­nu çö­zül­dü­ğü zaman ben ina­nı­yo­rum ki; ya­tı­rım­cı­lar daha çok bu­ra­ya gelip, gezip, her şeyi ye­rin­de gö­re­cek­ler ve ya­tı­rım­la­rı­nı bu böl­ge­ye ya­pa­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum.”

– Böl­ge­miz­de lo­jis­ti­ğin önün­de­ki en büyük engel nedir?

“İMAR SO­RU­NU BİRAN ÖNCE ÇÖ­ZÜL­MELİ”
“Lo­jis­ti­ğin diğer ayağı depo! De­po­cu­luk ol­maz­sa lo­jis­tik­te ba­şa­rı­lı ola­maz­sı­nız. Yıl­lar­ca önce bu ek­sik­li­ği gör­dük ve bu güzel iş­le­ri yap­tık. İmar sı­kın­tı­sı ol­ma­say­dı daha da bü­yü­ye­bi­lir­dik. Ama imar sı­kın­tı­la­rın­dan do­la­yı bü­yü­ye­mi­yo­ruz. Hala imar sı­kın­tı­la­rı devam edi­yor. Ali­ağa’nın yıl­lar­dan beri devam eden yılan hi­kâ­ye­si­ne dönen bir imar planı var. Bu ima­rın ke­sin­lik­le ve ke­sin­lik­le biran önce çö­zül­me­si lazım. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, Ali­ağa Be­le­di­ye­si ile ortak ça­lı­şıp imar ko­nu­sun­da, imar plan­la­rı­nı so­nuç­lan­dır­ma­lı­dır. Kimse ya­tı­rı­mı­nı ge­ti­rip, bu­ra­da yap­mı­yor. Ya­pan­da zorla ve güç­lük­le ya­pı­yor. Bit­mek bil­me­yen imar plan­la­rı yü­zün­den bir çivi daha ça­ka­maz du­rum­da­yız. Biz garaj ya­pa­maz­sak, depo ya­pa­maz­sak ne­re­de tu­ta­ca­ğız bu kadar ara­ba­yı. Biz­ler bu şart­lar­da nasıl bü­yü­yecek veya var olan mev­cut du­ru­mu­mu­zu nasıl devam et­ti­rip ayak­ta ka­la­ca­ğız. Biz­ler Ali­ağa’mızı, böl­ge­mi­zi ve ül­ke­mi­zi se­vi­yo­ruz. Ül­ke­miz bü­yü­yor. Bizde bu bü­yü­me­ye ka­tıl­mak ve ül­ke­mi­ze kat­kı­da bu­lun­mak is­ti­yo­ruz.”
Ege­lim Lo­jis­tik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sayın Kemal Erim’e biz­le­re ayır­dı­ğı zaman ve ver­di­ği bu bil­gi­ler­den do­la­yı Öz­gür­ses Ga­ze­te­si ola­rak te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz.

Röportaj: ÖZGÜR GÜN