Ege’nin ih­ra­cat yıl­dı­zı yine Pet­kim oldu!

Tür­ki­ye’nin ilk ve tek en­teg­re pet­ro­kim­ya te­si­si olan Pet­kim, Ege Böl­ge­si’nin “En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı” ve “Kimya Sek­tö­rü­nün En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı” ödül­le­ri­nin sa­hi­bi oldu SOCAR Tür­ki­ye’nin iş­ti­ra­ki Pet­kim, Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ‘İhra­ca­tın Yıl­dız­la­rı 2017 Ödül Tö­re­ni’nde iki ödü­lün bir­den sa­hi­bi oldu. 2017 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­di­ği 671 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat­la Ege Böl­ge­si’nin “En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı”un­va­nı­nı alan Pet­kim; Ege İhra­cat­çı Bir­li­ği üye­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cu ise böl­ge­de “Kimya Sek­tö­rü­nün En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı” ödü­lü­nü ka­zan­dı.

Özgürses Gazetesi
12:29 -
Abone ol
Ege’nin ih­ra­cat yıl­dı­zı yine Pet­kim oldu!

Tür­ki­ye’nin ilk ve tek en­teg­re pet­ro­kim­ya te­si­si olan Pet­kim, Ege Böl­ge­si’nin “En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı” ve “Kimya Sek­tö­rü­nün En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı” ödül­le­ri­nin sa­hi­bi oldu
SOCAR Tür­ki­ye’nin iş­ti­ra­ki Pet­kim, Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ‘İhra­ca­tın Yıl­dız­la­rı 2017 Ödül Tö­re­ni’nde iki ödü­lün bir­den sa­hi­bi oldu. 2017 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­di­ği 671 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat­la Ege Böl­ge­si’nin “En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı”un­va­nı­nı alan Pet­kim; Ege İhra­cat­çı Bir­li­ği üye­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cu ise böl­ge­de “Kimya Sek­tö­rü­nün En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı” ödü­lü­nü ka­zan­dı.
İhra­ca­tın Yıl­dız­la­rı ödül­le­ri­ni Eko­no­mi Ba­ka­nı Nihat Zey­bek­ci’nin elin­den alan Pet­kim Genel Mü­dü­rü Anar Mam­ma­dov, 2017’nin ken­di­le­ri için re­kor­lar­la geçen bir yıl ol­du­ğu­na dik­kat çekti. Geç­ti­ği­miz yıl 69 ül­ke­ye ih­ra­cat yap­tık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Mam­ma­dov,söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Tür­ki­ye’nin ilk ve tek en­teg­re üre­tim ger­çek­leş­ti­ren pet­ro­kim­ya te­si­si olan Pet­kim, sa­na­yi­ci için ham­mad­de gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ma­nın yanı sıra Tür­ki­ye’nin pet­ro­kim­ya sek­tö­rün­de­ki cari açı­ğı­nı azalt­mak­ta büyük rol oy­nu­yor.​Glo­bal ola­rak açıl­dı­ğı­mız pa­zar­lar­da­ki ih­ra­cat ba­şa­rı­mız­la ül­ke­miz için en iyi­si­ni yap­ma­ya devam edi­yo­ruz. Ege Böl­ge­si’nin en büyük ih­ra­cat­çı­sı un­va­nı­na sahip olmak, ge­le­cek­te­ki he­def­le­ri­mi­ze ulaş­ma­mız­da bize yol gös­te­ri­ci ola­cak.”