Baş­kan Salih Yi­yi­talp maz­ba­ta­sı­nı aldı!

Geç­ti­ği­miz hafta sonu ger­çek­leş­ti­ri­len ola­ğan genel kurul ile 2. kez Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı seçilen Salih Yi­yi­talp yö­ne­tim ve denetim ku­ru­lu üye­le­ri ile bir­lik­te seçim ku­ru­lun­dan maz­ba­ta­sı­nı aldı.

Özgürses Gazetesi
01:02 -
Abone ol
Baş­kan Salih Yi­yi­talp maz­ba­ta­sı­nı aldı!

Geç­ti­ği­miz hafta sonu ger­çek­leş­ti­ri­len ola­ğan genel kurul ile 2. kez Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı seçilen Salih Yi­yi­talp yö­ne­tim ve denetim ku­ru­lu üye­le­ri ile bir­lik­te seçim ku­ru­lun­dan maz­ba­ta­sı­nı aldı.
Baş­kan Yi­yi­talp, maz­ba­ta­sı­nı al­dık­tan sonra yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ‘hiz­met için bu gö­re­ve gel­dik­le­ri­ni ve bütün üye­le­ri­mi­ze eşit me­sa­fe­de hiz­met ede­cek­le­ri­ni gece gün­düz de­me­den daha fazla ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­ye­rek, üye­le­ri­mi­ze söz ver­di­ği­miz gibi ilk her zaman yan­la­rın­da ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çizdi”.Maz­ba­ta­sı­nı alan Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp, Ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler Günü mü­na­se­be­tiy­le basın men­sup­la­rı­nın ga­ze­te­ci­ler günü kut­la­dı.