Mobil KETEM Tırı’nda çalışmalar başladı!

İzmir’in Çiğli İlçesi Ata­türk Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren Uni­teks Fir­ma­sı­nın bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen tö­re­ne Sağ­lık Bakan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr.

Özgürses Gazetesi
01:03 -
Abone ol
Mobil KETEM Tırı’nda çalışmalar başladı!

İzmir’in Çiğli İlçesi Ata­türk Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren Uni­teks Fir­ma­sı­nın bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen tö­re­ne Sağ­lık Bakan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, İzmir Va­li­si Erol Ay­yıl­dız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ay­yıl­dız, Halk Sağ­lı­ğı Genel Mü­dü­rü Doç. Dr. Fatih Kara, Kan­ser Da­ire­si Baş­ka­nı Dr. Murat Türk­yıl­maz, İl Sağ­lık Mü­dü­rü Op. Dr. M. Burak Öztop, Çiğli İlçe Kay­ma­ka­mı Kaya Çıtak, sağ­lık yö­ne­ti­ci­le­ri ve ça­lı­şan­la­rı ile firma yet­ki­li­le­ri ve ça­lı­şan­la­rı ka­tıl­dı.

“Kan­ser Ta­ra­ma­la­rı, Mobil KETEM Tır ile ke­sin­ti­siz devam edecek…”
İzmir İl Sağ­lık Mü­dü­rü Op. Dr. M. Burak Öztop, İzmir’de 2016 yı­lın­dan iti­ba­ren İzmir Va­li­si Erol Ay­yıl­dız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ay­yıl­dız’ın biz­zat ko­or­di­nas­yo­nun­da ti­tiz­lik­le devam et­mek­te olan “İzmir Mobil KETEM Des­tek Pro­je­si’nin” Mobil KETEM Tır ile ke­sin­ti­siz bir şe­kil­de hiz­met ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.“Mobil TIR’da özel­lik­le kır­sal­da ya­şa­yıp kan­ser ta­ra­ma­la­rı­na ula­şım­da sı­kın­tı ya­şa­yan ve mesai sa­at­le­rin­de ça­lış­tı­ğı için ta­ra­ma­sı­nı yap­tı­ra­ma­yan ki­şi­le­re meme kan­se­ri, rahim ağzı kan­se­ri ile ko­lo­rek­tal kan­ser ta­ra­ma­sı ya­pıl­ma­sı plan­lan­mış­tır.” şek­lin­de ko­nuş­tu.Kay­nak: Mobil KETEM Tırı’nda ça­lış­ma­lar baş­la­dı!

“Mobil Ta­ra­ma­lar sa­ye­sin­de bu­gü­ne kadar pek çok in­sa­nın ha­ya­tı­na do­ku­nul­du.”
İzmir Va­li­si Erol Ay­yıl­dız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ay­yıl­dız da Mobil Ketem Des­tek Pro­je­si kap­sa­mın­da sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın öz­ve­riy­le görev yap­tık­la­rı­nı, bu­gü­ne kadar pek çok in­sa­nın ha­ya­tı­na do­kun­duk­la­rı­nı ha­tır­lat­tı. “Bugün bu­ra­da baş­la­ya­cak olan kan­ser ta­ra­ma ça­lış­ma­la­rı­nın diğer fir­ma­la­ra da örnek teş­kil ede­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum” diyen Uzm. Dr. Dilek Didem Ay­yıl­dız, kan­ser­le mü­ca­de­le­de iş­bir­li­ğin­de bu­lu­nan, emek veren her­ke­se te­şek­kür etti.​

Kan­ser Ka­yıt­çı­lı­ğın­da­ki ça­lış­ma­la­rı için İzmir’e Te­şek­kür­
Sağ­lık Bakan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de ko­nuş­ma­sın­da İzmir’in, Tür­ki­ye’de kan­ser ka­yıt­çı­lı­ğı­na baş­la­yan ilk il ol­du­ğu­nu ve ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­da ba­şa­rı ile kan­ser ka­yıt­çı­lı­ğı­na devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. İzmir Kan­ser Kayıt Mer­ke­zi’nin 20 yıl­lık de­ne­yi­mi ve sü­rek­li­li­ği ne­de­niy­le 2013 yı­lın­da Ulus­la­ra­ra­sı Kan­ser Araş­tır­ma Ajan­sı (IARC) ta­ra­fın­dan Kuzey Af­ri­ka ile Orta ve Batı Asya böl­ge­sin­de yer alan Kan­ser Kayıt Mer­kez­le­ri için eği­tim mer­ke­zi ol­du­ğu­nu da kay­det­ti.​

Bakan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan İzmir İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nün kan­ser ka­yıt­çı­lı­ğın­da­ki örnek ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı İzmir İl Sağ­lık Mü­dü­rü Op. Dr. M. Burak Öztop’a Te­şek­kür Bel­ge­si tak­dim etti. Mobil KETEM Tırı kur­de­le ke­si­mi­nin ar­dın­dan zi­ya­ret­çi­le­re ta­nı­tıl­dı. Tören, kok­teyl ve günün anı­sı­na çe­ki­len fo­toğ­raf me­ra­si­mi­nin ar­dın­dan sona erdi.​Kay­nak: Mobil KETEM Tırı’nda ça­lış­ma­lar baş­la­dı!