Özgürses Gazetesi

ALİAĞA FİNAL AİLESİ BİR ARADA…

10 Ekim 2018
ALİAĞA FİNAL AİLESİ BİR ARADA…

Ku­rul­du­ğu gün­den bu­gü­ne Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ve Ali­ağa’da or­ta­ya koy­du­ğu ni­te­lik­li eği­tim an­la­yı­şı ile far­kın­da­lık oluş­tu­ran Ali­ağa Özel Final Li­se­si yine far­kı­nı or­ta­ya koydu.
Çağ­daş eği­tim an­la­yı­şı viz­yo­nu­na sahip bi­rey­ler ye­tiş­tir­me­yi he­def­le­yen, eği­tim­de yük­sek ka­li­te ba­şa­rı­sı­nı sür­dü­rü­le­bi­lir kıl­mak adına ge­le­nek­sel­den ge­le­ce­ğe mis­yo­nu ile sü­rek­li ye­ni­le­ne­rek bü­yü­yen Ali­ağa Özel Final Li­se­si, yeni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­na tüm kad­ro­su­nun ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­tir­dik­le­ri kok­tey­le mer­ha­ba dedi.
Eği­tim ka­li­te­siy­le Ali­ağa’da fark ya­ra­tan, Özel Final Li­se­si’nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu kok­teyl öğ­ren­ci­ler, ve­li­ler ve öğ­ret­men­le­rin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti. Her geçen yıl Final aile­si ola­rak eği­tim­de ka­li­te ve ba­şa­rı­yı art­tı­ra­rak bü­yü­dük­le­ri­ni be­lir­ten Okul Mü­dü­rü Ser­dar Eskin “Dü­zen­le­miş ol­du­ğu­muz kok­tey­li ile oku­lu­mu­za yeni ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin, ve­li­le­ri­mi­zin ve öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ta­nış­ma ve bir­bi­ri­ne alış­ma sü­re­ci­ni hız­lan­dır­dık. Bu or­ga­ni­zas­yon ara­cı­lı­ğıy­la ve­li­le­ri­miz eği­tim prog­ra­mı­mı­zı ve merak et­tik­le­ri ko­nu­la­rı öğ­ret­men­le­ri­mi­ze bi­re­bir da­nı­şa­rak bilgi edin­di. Böy­le­lik­le tüm Final Aile­si ola­rak bir araya gel­miş olduk.” Dedi.

 

BA­ŞA­RI­NIN YOLU KALİTEDEN GEÇER
Aka­de­mik, ders içi ve ders dışı eği­tim fa­ali­yet­le­ri, sos­yal kül­tü­rel et­kin­lik­ler ve pro­je­ler ile öğ­ren­ci­le­ri­nin çok yönlü ge­liş­me­si­ni sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Okul Mü­dü­rü Ser­dar Eskin, “ Geç­ti­ği­miz yıl bizim için çok ba­şa­rı­lı bir se­ney­di. Yüzde 75 üni­ver­si­te­ye yer­leş­tir­me ora­nıy­la büyük bir ba­şa­rı­ya imza attık. Bu­nun­la bir­lik­te 127 öğ­ren­ci­mi­zin ta­ma­mı sınav ba­ra­jı­nı geçti. Her geçen gün aka­de­mik ve idari kad­ro­muz­la bü­yü­yo­ruz. Öğ­ren­ci sa­yı­mız gün geç­tik­çe ar­tı­yor, hatta ka­yıt­la­rı­mız ilk ay­lar­da do­lu­yor. 2018 – 2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da her yıl ol­du­ğu gibi öğ­ret­men, öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri­miz­le bir­lik­te yeni ba­şa­rı­la­ra bir­lik­te imza at­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Kok­tey­li­mi­ze ka­tı­la­rak ya­nı­mız­da olan tüm ve­li­le­ri­mi­ze çok te­şek­kür ede­rim. Bir­lik­te büyük bir aile­yiz. ” Dedi. Eskin, 2018 – 2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın tüm eği­tim ca­mi­ası­na ha­yır­lı bir yıl ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.