ALİAĞA’DA LEZ­ZETİN ADI “BA­LIK­HA­NE”

Ali­ağa, Orhan Şim­şek ve İbra­him Altun’un gi­ri­şi­miy­le Fev­zi­pa­şa Cad­de­si üze­rin­de yeni bir mekân ka­zan­dı. Şim­şek ve Altun Ali­ağa’ya “Ba­lık­ha­ne” isim­li nezih bir mekân ka­zan­dır­dı.

Özgürses Gazetesi
01:22 -
ALİAĞA’DA LEZ­ZETİN ADI “BA­LIK­HA­NE”

Ali­ağa, Orhan Şim­şek ve İbra­him Altun’un gi­ri­şi­miy­le Fev­zi­pa­şa Cad­de­si üze­rin­de yeni bir mekân ka­zan­dı.
Şim­şek ve Altun Ali­ağa’ya “Ba­lık­ha­ne” isim­li nezih bir mekân ka­zan­dır­dı. Açı­lış kur­de­le­si­ni Ali­ağa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Acar, Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Mec­lis Baş­ka­nı Adnan Saka, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ali­ağa Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Özcan Dur­maz, Ali­ağa Be­le­di­ye Eski Baş­ka­nı Ömer Tur­gut Oğuz bir­lik­te kesti. Ka­tı­lı­mın yoğun ol­du­ğu açı­lış­ta mi­sa­fir­le­re Ba­lık­ha­ne’nin özel lez­zet­le­ri ikram edil­di.
Yıl­lar­dan beri Ali­ağa’da ya­şa­yan iki ortak, Ali­ağa­lı­la­rın gönül ra­hat­lı­ğıy­la ve aile­le­riy­le gi­de­bi­le­ce­ği, ba­lı­ğın ve me­ze­nin ta­dı­na do­ya­ma­ya­ca­ğı, am­bi­yan­sıy­la akşam ye­mek­le­ri­ni daha da ke­yif­li hale ge­ti­re­ce­ği me­kâ­nı Ali­ağa­lı­la­ra hiz­me­te aça­rak, müş­te­ri­le­ri­ne deniz mah­sul­le­ri ve me­ze­le­riy­le damak zi­ya­fe­ti ya­şa­ta­cak.
İşlet­me yet­ki­li­le­ri lez­zet-hiz­met ve uygun fiyat po­li­ti­ka­sı ile Ali­ağa’ya güzel bir mekân ka­zan­dır­ma­nın haklı gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­yen Altun ve Şim­şek ”Ali­ağa­lı­la­rı­mı­zı her zaman yeni ve taze balık çe­şit­le­riy­le bu­luş­tu­ra­ca­ğız. Müş­te­ri­le­ri­miz bu­gü­ne kadar tat­ma­dı­ğı bir­çok lez­ze­ti ve zen­gin me­nü­müz­le Ba­lık­ha­ne’de ta­da­cak­lar” dedi.

Özgür Ses Ga­ze­te­si ola­rak Ba­lık­ha­ne aile­si­ne ha­yır­lı işler ve bol ka­zanç­lar di­li­yo­ruz.