Ali­ağa, Yu­na­nis­tan ve Mısır’a rakip ola­cak!

Haber: Özgür GÜN Geç­ti­ği­miz hafta İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si’nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu kah­val­tı­ya ka­tı­lan İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tamer Kıran, İstan­bul'dan yola çıkan ge­mi­le­rin Ali­ağa'dan yakıt al­ma­sı için ya­pı­la­cak gi­ri­şim­le­rin des­tek­çi­si ola­cak­la­rı­nı ve bu gi­ri­şim ile Ali­ağa’da yep­ye­ni bir sek­tör oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. “BAŞKAN KIRAN’DAN TAM DESTEK” Aliağa’nın yakıt ikmal bölgesi olabilmesi için gereken her türlü desteği vereceklerini belirten Baş­kan Tamer Kıran, "İstan­bul’dan yola çıkan ge­mi­lerin yakıt ik­ma­li ya­pa­bil­mesi için akla gelen ilk yer Pire veya Port Said’tir.

Özgürses Gazetesi
01:34 -
Ali­ağa, Yu­na­nis­tan ve Mısır’a rakip ola­cak!

Haber: Özgür GÜN

Geç­ti­ği­miz hafta İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si’nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu kah­val­tı­ya ka­tı­lan İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tamer Kıran, İstan­bul’dan yola çıkan ge­mi­le­rin Ali­ağa’dan yakıt al­ma­sı için ya­pı­la­cak gi­ri­şim­le­rin des­tek­çi­si ola­cak­la­rı­nı ve bu gi­ri­şim ile Ali­ağa’da yep­ye­ni bir sek­tör oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

“BAŞKAN KIRAN’DAN TAM DESTEK”
Aliağa’nın yakıt ikmal bölgesi olabilmesi için gereken her türlü desteği vereceklerini belirten Baş­kan Tamer Kıran, “İstan­bul’dan yola çıkan ge­mi­lerin yakıt ik­ma­li ya­pa­bil­mesi için akla gelen ilk yer Pire veya Port Said’tir. Bu ge­mi­ler Ali­ağa’ya uğ­ra­maz. Neden? Çünkü böyle bir ser­vis yok. Bu proje Ali­ağa için çok iyi bir al­ter­na­tif ola­bi­lir. Bunu iyi ir­de­le­yip iyi kur­gu­la­mak­ta fayda var. Bu­nun­la bir­lik­te yep­ye­ni bir sek­tör oluş­tu­ru­la­bi­lir. Tek­nik ola­rak ya­pıl­ma­sı müm­kün. Ya­kı­tın ken­di­si zaten Ali­ağa’da. Ra­fi­ne­ri yanı ba­şı­mız­da. İnşal­lah ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bu pro­je­yi baş­lat­ma­sıy­la buna ve­si­le ola­ca­ğız” dedi.

“AMACIMIZ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI KOYABİLMEK”
Ali­ağa’yı mer­kez ikmal transit yakıt böl­ge­si ya­pa­rak ülke eko­no­mi­ne katkı koy­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şubesi Yönetim Kurulu Baş­ka­nı Adem Şim­şek: “Bunun için ge­rek­li ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık. Ama­cı­mız ül­ke­mi­ze döviz ka­zan­dır­mak. Ali­ağa’mızı, Ege ve Ak­de­niz Böl­ge­si’nin mer­kez ikmal transit yakıt böl­ge­si yap­mak için ça­lış­ma­la­rı­mız son sürat devam edi­yor. Şuan ge­mi­ler Yu­na­nis­tan Pire ve Mısır Port Said’e gi­di­yor. Her geçen gün döviz kay­be­di­yo­ruz. Bugün İstan­bul’da 4 mil­yon ton’a yakın yakıt ik­ma­li ya­pıl­mak­ta. Biz de bir veya bir buçuk mil­yon ton’a yakın bir ya­kı­tı ön­gö­rüy­le ve­re­bi­lir­sek, ile­ri­si açı­sın­dan Ali­ağamıza çok fazla ge­ti­ri­si ola­cak­tır. Bu pro­je­mi­ze Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran’ın ver­miş ol­du­ğu des­tek biz­le­ri güç­len­dir­di. Ken­di­le­ri­ne hem kah­val­tı­mı­za ka­tıl­dı­ğı hem de ver­di­ği des­tek için te­şek­kür edi­yo­rum ” dedi.