GAZİ AKIN­CI: “DİKİLİ’Yİ MARKA KENT YA­PA­CA­ĞIZ”

Hazırlayan: Özgür GÜN İnsan odak­lı, çev­re­ye ve do­ğa­ya daha du­yar­lı, eşit­lik­çi, öz­gür­lük­çü ve mo­dern bir kent an­la­yış­ıyla bu yola çık­tı­ğı­nı be­lir­ten CHP Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Gazi Akın­cı, Di­ki­li­’yi “Marka Kent” yap­mak için tüm pro­je­le­ri­nin hazır ol­du­ğu­nu, görev ve­ril­di­ği tak­dir­de ön­ce­lik ve­re­ce­ği pro­je­le­ri­ni ga­ze­te­miz­le pay­laş­tı. DİKİLİ’Yİ MARKA KENT YAP­MA­NIN YOLU 3T” Di­ki­li’yi marka bir kent ha­li­ne ge­tir­me­nin yo­lunun 3T (Tarım, Tu­rizm ve Ter­mal) for­mü­lünden geç­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Gazi Akın­cı, “Di­ki­li-­mi­zi ile­ri­ye ta­şı­mak ve marka bir kent ya­rat­mak is­ti­yor­sak 3T yani tarım, tu­rizm ve ter­ma­li ken­ti­miz­de can­lan­dır­ma­mız ge­rek­li.

Özgürses Gazetesi
08:55 -
Abone ol
GAZİ AKIN­CI: “DİKİLİ’Yİ MARKA KENT  YA­PA­CA­ĞIZ”

Hazırlayan: Özgür GÜN

İnsan odak­lı, çev­re­ye ve do­ğa­ya daha du­yar­lı, eşit­lik­çi, öz­gür­lük­çü ve mo­dern bir kent an­la­yış­ıyla bu yola çık­tı­ğı­nı be­lir­ten CHP Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Gazi Akın­cı, Di­ki­li­’yi “Marka Kent” yap­mak için tüm pro­je­le­ri­nin hazır ol­du­ğu­nu, görev ve­ril­di­ği tak­dir­de ön­ce­lik ve­re­ce­ği pro­je­le­ri­ni ga­ze­te­miz­le pay­laş­tı.

DİKİLİ’Yİ MARKA KENT YAP­MA­NIN YOLU 3T”

Di­ki­li’yi marka bir kent ha­li­ne ge­tir­me­nin yo­lunun 3T (Tarım, Tu­rizm ve Ter­mal) for­mü­lünden geç­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Gazi Akın­cı, “Di­ki­li-­mi­zi ile­ri­ye ta­şı­mak ve marka bir kent ya­rat­mak is­ti­yor­sak 3T yani tarım, tu­rizm ve ter­ma­li ken­ti­miz­de can­lan­dır­ma­mız ge­rek­li. Yoksa il­çe­mi­zin kal­kın­ma­sı­nın başka bir al­ter­na­ti­fi yok! Bizim il­çe­miz­de üni­ver­si­te veya as­ke­ri­ye gibi ku­rum­lar bu­lun­mu­yor. Bizim eli­miz­de olan kay­nak­la­rı çok iyi de­ğer­len­dir­me­miz ge­rek­li” dedi.

“TURİZM BU KENTİN KADERİ”
Di­ki­li’yi ile­ri­ye gö­tür­mek için eli­mi­zi taşın al­tı­na koy­ma­mız ge­rek­li diyen Akın­cı “ Ön­ce­lik­li he­de­fi­miz Ter­mal tu­riz­mi ha­ya­ta ge­çir­mek. Çünkü tu­rizm bu ken­tin ka­de­ri. İlçe­miz­de 45 gün­lük olan tu­riz­mi, ter­mal­le bir­lik­te yılın 12 ayına yay­ma­mız ge­rek­li. Bunu yap­mak ve tu­rist­le­ri ken­ti­mi­ze çe­ke­bil­mek için ge­rek­li olan ya­tı­rım­la­rı ken­ti­mi­ze çek­me­miz ge­re­ki­yor. Bunu sağ­laya­cak pro­je­le­ri­miz en ince ay­rın­tı­sı­na kadar hazır.Bize görev ve­ril­di­ğin­de bun­la­rı açık­la­ya­ca­ğız. Siz­ler­le şunu pay­laş­mak is­ti­yo­rum: Di­ki­li­miz­de bir­çok so­ru­nu çö­zecek olan pro­je­le­ri­miz­den sa­de­ce biri “Ter­mal Yaşam Mer­ke­zi”. Bu proje beni çok he­ye­can­lan­dı­rı­yor. Bu mer­kez­de her şey dü­şü­nül­dü. İnanın siz­le­ri de he­ye­can­lan­dı­ra­cak ve mutlu edecek bir proje” dedi.

BU KENT TA­RI­MIY­LA, TER­MALİYLE KAL­KI­NA­CAK
Di­ki­li’de kal­kın­ma­nın mu­hak­kak tu­rizm­le ola­ca­ğı­nı bunun da tek ba­şı­na değil, ta­rı­mıy­la, ter­ma­liy­le bir bütün ola­rak Di­ki­li’nin kal­kın­ma­sı­nı sağ­la­mak ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Gazi Akın­cı söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Ön­ce­den il­çe­miz­de tütün, pamuk vardı şimdi yok. Zey­tin bir sene ve­ri­yor diğer sene yok. Şeker pan­ca­rı desen o da yok.​Ter­mal ener­jiy­le bir­lik­te ta­rı­mı da çok rahat ge­liş­ti­re­bi­li­riz. Neden Ba­dem­ler Köyü’ndeki fi­dan­cı­lık bizde ol­ma­sın? Neden Ba­yın­dır Çiçek Ko­ope­ra­ti­fi bizde de ol­ma­sın? Gö­re­ve gel­di­ğim­de mut­la­ka be­le­di­ye bün­ye­si­ne 4 zi­ra­at mü­hen­di­si ala­ca­ğım. Kanun o hakkı ver­mi­yor­sa da hiz­met satın ala­ca­ğım. Mü­hen­dis­le­ri­miz su­la­ma­sın­dan güb­re­le­me­si­ne kadar her aşa­ma­da çift­çi­nin ya­nın­da ola­cak­lar. Ondan sonra da sos­yal mar­ke­ti oluş­tu­ra­ca­ğız. Çift­çi­yi tüc­ca­rın eline düş­me­den elin­de­ki­le­ri biz ala­ca­ğız. Bire sa­tı­yor­sa ikiye ala­ca­ğız. O fi­yat­la da tü­ke­ti­ciy­le bu­luş­tu­ra­ca­ğız. Bu döngü de hem üre­ti­ci hem de tü­ke­ti­ci mutlu ola­cak” diye ko­nuş­tu.

“SİYASET YAP­MA­YA DEĞİL HİZMET ET­ME­YE GELİYORUZ”
Hiz­me­tin si­ya­se­ti ol­ma­ya­ca­ğı­nın al­tı­nı çizen Akın­cı şun­la­rı dile ge­tir­di: “Mer­ke­zi hü­kü­met­ten ben eğer hiz­met ala­cak­sam, o ka­pı­yı da aşın­dır­mak­tan da geri kal­mam. Biz ye­rel­de hiz­met edi­yo­ruz. Ye­rel­de si­ya­set ya­pıl­maz. Hiz­met ya­pı­lır. Ben si­ya­set için değil hiz­met için ge­li­yo­rum. 15 yıl­dır Di­ki­li’ye esnaf ola­rak hiz­met edi­yo­rum. Ya­şa­dı­ğım ken­tin so­run­la­rı­na hâkim biri ola­rak çö­züm­le­ri­ni de çok iyi bi­li­yo­rum. Bu so­run­la­rı tek ba­şı­mı­za değil ka­tı­lım­cı bir an­la­yış­la her­ke­sin dü­şün­ce­le­ri­ni ve fi­kir­le­ri­ni öz­gür­ce pay­laş­tı­ğı bir be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı ile ka­lı­cı olarak çözebiliriz” dedi.

“ES­NA­FI EN İYİ BEN AN­LA­RIM”
İlçe nü­fu­su­nun yüzde 10’unun esnaf ol­du­ğu­na dik­kat çeken Gazi Akın­cı “Ka­tı­lım­cı bir yö­ne­tim an­la­yı­şıy­la ha­re­ket et­me­li­yiz. Gelir da­ğı­lı­mı­mız çok düşük. Gi­de­ri­miz fazla. İş yeri sa­yı­mız 4 bin kü­sur­lar­da. Kış nü­fu­su­nu dü­şün­dü­ğü­müz­de il­çe­nin yüzde 10’u esnaf olu­yor. Ben de 15 yıl­dır es­na­fım. Es­na­fın so­ru­nu­nu en iyi bi­len­ler­den bi­ri­yim. Onun için es­na­fın ka­tı­lı­mıy­la bir be­le­di­ye­ci­lik yap­ma­mız şart” dedi.

“EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK”
Ya­pa­cak­la­rı pro­je­ler ile en büyük so­run­lar­dan biri olan iş­siz­lik için de çözüm üre­te­cek­le­ri­ne de­ği­nen Akın­cı, “Bizim en büyük so­ru­nu­muz ne alt yapı ne üst yapı. As­lın­da en büyük sorun eko­no­mi, yani iş­siz­lik. Ben mec­lis üye­li­ği yap­tım. Bu za­ma­na kadar ya­nı­ma gelen kimse bana ka­na­li­zas­yon­dan, oto­park sı­kın­tı­sın­dan bah­set­me­di. Her gelen ço­cu­ğu­ma, kı­zı­ma, oğ­lu­ma iş bul diye geldi. İşsiz­li­ği gi­der­mek ge­re­ki­yor. En başta da söy­le­di­ğim gibi ken­ti­miz­de ta­rı­mı ve tu­riz­mi can­lan­dı­rır­sak iş­siz­lik so­ru­nu­nu ke­sin­lik­le çö­zü­me ka­vuş­tu­ra­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Eko­no­mik so­ru­nu çöz­me­den hiç­bir şeyi çö­ze­me­yiz. Önce in­sa­nın aşı, işi ola­cak” diye ko­nuş­tu.

“GE­LE­CEĞİMİZİ DÜ­ŞÜN­MELİYİZ”
Son ola­rak Di­ki­li’nin yaş or­ta­la­ma­sı­nın İzmir’e göre daha yaşlı ol­du­ğu­na dik­kat çeken Akın­cı “ İzmir’in yaş or­ta­la­ma­sı 36, Di­ki­li’nin ise 46. İzmir’e oran­la 10 yaş daha yaş­lı­yız. He­pi­mi­zin ile­ri­de ne ola­ca­ğı belli değil. Ge­le­ce­ği­mi­zi gü­ven­ce al­tı­na al­ma­lı­yız. Bunun için il­çe­miz­de yaş almış va­tan­daş­la­rı­mız için ke­sin­lik­le bir Hu­zu­re­vi­nin ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Hu­zu­re­vi der­ken sa­de­ce yaş almış va­tan­daş­la­rı­mı­zın ba­kı­mı­nı üst­le­nen bir kurum değil, sos­yal ak­ti­vi­te­ler ile yurt­taş­la­rı­mı­zın sos­yal ha­ya­tın içe­ri­sin­de ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­ca­ğız” dedi.