GAZİ AKIN­CI: “DİKİLİ’Yİ MARKA KENT YA­PA­CA­ĞIZ”

7 Ocak 2019
GAZİ AKIN­CI: “DİKİLİ’Yİ MARKA KENT  YA­PA­CA­ĞIZ”

Hazırlayan: Özgür GÜN

İnsan odak­lı, çev­re­ye ve do­ğa­ya daha du­yar­lı, eşit­lik­çi, öz­gür­lük­çü ve mo­dern bir kent an­la­yış­ıyla bu yola çık­tı­ğı­nı be­lir­ten CHP Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Gazi Akın­cı, Di­ki­li­’yi “Marka Kent” yap­mak için tüm pro­je­le­ri­nin hazır ol­du­ğu­nu, görev ve­ril­di­ği tak­dir­de ön­ce­lik ve­re­ce­ği pro­je­le­ri­ni ga­ze­te­miz­le pay­laş­tı.

DİKİLİ’Yİ MARKA KENT YAP­MA­NIN YOLU 3T”

Di­ki­li’yi marka bir kent ha­li­ne ge­tir­me­nin yo­lunun 3T (Tarım, Tu­rizm ve Ter­mal) for­mü­lünden geç­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Gazi Akın­cı, “Di­ki­li-­mi­zi ile­ri­ye ta­şı­mak ve marka bir kent ya­rat­mak is­ti­yor­sak 3T yani tarım, tu­rizm ve ter­ma­li ken­ti­miz­de can­lan­dır­ma­mız ge­rek­li. Yoksa il­çe­mi­zin kal­kın­ma­sı­nın başka bir al­ter­na­ti­fi yok! Bizim il­çe­miz­de üni­ver­si­te veya as­ke­ri­ye gibi ku­rum­lar bu­lun­mu­yor. Bizim eli­miz­de olan kay­nak­la­rı çok iyi de­ğer­len­dir­me­miz ge­rek­li” dedi.

“TURİZM BU KENTİN KADERİ”
Di­ki­li’yi ile­ri­ye gö­tür­mek için eli­mi­zi taşın al­tı­na koy­ma­mız ge­rek­li diyen Akın­cı “ Ön­ce­lik­li he­de­fi­miz Ter­mal tu­riz­mi ha­ya­ta ge­çir­mek. Çünkü tu­rizm bu ken­tin ka­de­ri. İlçe­miz­de 45 gün­lük olan tu­riz­mi, ter­mal­le bir­lik­te yılın 12 ayına yay­ma­mız ge­rek­li. Bunu yap­mak ve tu­rist­le­ri ken­ti­mi­ze çe­ke­bil­mek için ge­rek­li olan ya­tı­rım­la­rı ken­ti­mi­ze çek­me­miz ge­re­ki­yor. Bunu sağ­laya­cak pro­je­le­ri­miz en ince ay­rın­tı­sı­na kadar hazır.Bize görev ve­ril­di­ğin­de bun­la­rı açık­la­ya­ca­ğız. Siz­ler­le şunu pay­laş­mak is­ti­yo­rum: Di­ki­li­miz­de bir­çok so­ru­nu çö­zecek olan pro­je­le­ri­miz­den sa­de­ce biri “Ter­mal Yaşam Mer­ke­zi”. Bu proje beni çok he­ye­can­lan­dı­rı­yor. Bu mer­kez­de her şey dü­şü­nül­dü. İnanın siz­le­ri de he­ye­can­lan­dı­ra­cak ve mutlu edecek bir proje” dedi.

BU KENT TA­RI­MIY­LA, TER­MALİYLE KAL­KI­NA­CAK
Di­ki­li’de kal­kın­ma­nın mu­hak­kak tu­rizm­le ola­ca­ğı­nı bunun da tek ba­şı­na değil, ta­rı­mıy­la, ter­ma­liy­le bir bütün ola­rak Di­ki­li’nin kal­kın­ma­sı­nı sağ­la­mak ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Gazi Akın­cı söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Ön­ce­den il­çe­miz­de tütün, pamuk vardı şimdi yok. Zey­tin bir sene ve­ri­yor diğer sene yok. Şeker pan­ca­rı desen o da yok.​Ter­mal ener­jiy­le bir­lik­te ta­rı­mı da çok rahat ge­liş­ti­re­bi­li­riz. Neden Ba­dem­ler Köyü’ndeki fi­dan­cı­lık bizde ol­ma­sın? Neden Ba­yın­dır Çiçek Ko­ope­ra­ti­fi bizde de ol­ma­sın? Gö­re­ve gel­di­ğim­de mut­la­ka be­le­di­ye bün­ye­si­ne 4 zi­ra­at mü­hen­di­si ala­ca­ğım. Kanun o hakkı ver­mi­yor­sa da hiz­met satın ala­ca­ğım. Mü­hen­dis­le­ri­miz su­la­ma­sın­dan güb­re­le­me­si­ne kadar her aşa­ma­da çift­çi­nin ya­nın­da ola­cak­lar. Ondan sonra da sos­yal mar­ke­ti oluş­tu­ra­ca­ğız. Çift­çi­yi tüc­ca­rın eline düş­me­den elin­de­ki­le­ri biz ala­ca­ğız. Bire sa­tı­yor­sa ikiye ala­ca­ğız. O fi­yat­la da tü­ke­ti­ciy­le bu­luş­tu­ra­ca­ğız. Bu döngü de hem üre­ti­ci hem de tü­ke­ti­ci mutlu ola­cak” diye ko­nuş­tu.

“SİYASET YAP­MA­YA DEĞİL HİZMET ET­ME­YE GELİYORUZ”
Hiz­me­tin si­ya­se­ti ol­ma­ya­ca­ğı­nın al­tı­nı çizen Akın­cı şun­la­rı dile ge­tir­di: “Mer­ke­zi hü­kü­met­ten ben eğer hiz­met ala­cak­sam, o ka­pı­yı da aşın­dır­mak­tan da geri kal­mam. Biz ye­rel­de hiz­met edi­yo­ruz. Ye­rel­de si­ya­set ya­pıl­maz. Hiz­met ya­pı­lır. Ben si­ya­set için değil hiz­met için ge­li­yo­rum. 15 yıl­dır Di­ki­li’ye esnaf ola­rak hiz­met edi­yo­rum. Ya­şa­dı­ğım ken­tin so­run­la­rı­na hâkim biri ola­rak çö­züm­le­ri­ni de çok iyi bi­li­yo­rum. Bu so­run­la­rı tek ba­şı­mı­za değil ka­tı­lım­cı bir an­la­yış­la her­ke­sin dü­şün­ce­le­ri­ni ve fi­kir­le­ri­ni öz­gür­ce pay­laş­tı­ğı bir be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı ile ka­lı­cı olarak çözebiliriz” dedi.

“ES­NA­FI EN İYİ BEN AN­LA­RIM”
İlçe nü­fu­su­nun yüzde 10’unun esnaf ol­du­ğu­na dik­kat çeken Gazi Akın­cı “Ka­tı­lım­cı bir yö­ne­tim an­la­yı­şıy­la ha­re­ket et­me­li­yiz. Gelir da­ğı­lı­mı­mız çok düşük. Gi­de­ri­miz fazla. İş yeri sa­yı­mız 4 bin kü­sur­lar­da. Kış nü­fu­su­nu dü­şün­dü­ğü­müz­de il­çe­nin yüzde 10’u esnaf olu­yor. Ben de 15 yıl­dır es­na­fım. Es­na­fın so­ru­nu­nu en iyi bi­len­ler­den bi­ri­yim. Onun için es­na­fın ka­tı­lı­mıy­la bir be­le­di­ye­ci­lik yap­ma­mız şart” dedi.

“EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK”
Ya­pa­cak­la­rı pro­je­ler ile en büyük so­run­lar­dan biri olan iş­siz­lik için de çözüm üre­te­cek­le­ri­ne de­ği­nen Akın­cı, “Bizim en büyük so­ru­nu­muz ne alt yapı ne üst yapı. As­lın­da en büyük sorun eko­no­mi, yani iş­siz­lik. Ben mec­lis üye­li­ği yap­tım. Bu za­ma­na kadar ya­nı­ma gelen kimse bana ka­na­li­zas­yon­dan, oto­park sı­kın­tı­sın­dan bah­set­me­di. Her gelen ço­cu­ğu­ma, kı­zı­ma, oğ­lu­ma iş bul diye geldi. İşsiz­li­ği gi­der­mek ge­re­ki­yor. En başta da söy­le­di­ğim gibi ken­ti­miz­de ta­rı­mı ve tu­riz­mi can­lan­dı­rır­sak iş­siz­lik so­ru­nu­nu ke­sin­lik­le çö­zü­me ka­vuş­tu­ra­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Eko­no­mik so­ru­nu çöz­me­den hiç­bir şeyi çö­ze­me­yiz. Önce in­sa­nın aşı, işi ola­cak” diye ko­nuş­tu.

“GE­LE­CEĞİMİZİ DÜ­ŞÜN­MELİYİZ”
Son ola­rak Di­ki­li’nin yaş or­ta­la­ma­sı­nın İzmir’e göre daha yaşlı ol­du­ğu­na dik­kat çeken Akın­cı “ İzmir’in yaş or­ta­la­ma­sı 36, Di­ki­li’nin ise 46. İzmir’e oran­la 10 yaş daha yaş­lı­yız. He­pi­mi­zin ile­ri­de ne ola­ca­ğı belli değil. Ge­le­ce­ği­mi­zi gü­ven­ce al­tı­na al­ma­lı­yız. Bunun için il­çe­miz­de yaş almış va­tan­daş­la­rı­mız için ke­sin­lik­le bir Hu­zu­re­vi­nin ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Hu­zu­re­vi der­ken sa­de­ce yaş almış va­tan­daş­la­rı­mı­zın ba­kı­mı­nı üst­le­nen bir kurum değil, sos­yal ak­ti­vi­te­ler ile yurt­taş­la­rı­mı­zın sos­yal ha­ya­tın içe­ri­sin­de ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­ca­ğız” dedi.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.