TÜRK GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİ, EŞİT ŞARTLARDA RE­KA­BET ETME ŞAN­SI­NI YENİDEN YA­ŞI­YOR

Özel Haber: Özgür GÜN ‘Av­ru­pa Bir­li­ği Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği’ Tüm Dün­ya­da Gemi Geri Dö­nü­şüm Te­sis­le­ri­ne Eşit Şart­lar Sağ­la­yan İlk Ulus­la­ra­ra­sı Dü­zen­le­me Oldu.’ Gemi Söküm Sek­tö­rün­de dünya ge­ne­lin­de oyu­nun ku­ral­la­rı­nın de­ğiş­ti­ği­ni ifade eden Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (GEMİSAN­DER) Baş­ka­nı Kamil Önal “Av­ru­pa Bir­li­ği mev­zu­at­la­rı­na uyum, geri dö­nü­şüm te­sis­le­ri­mi­zin dünya sah­ne­sin­de ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni gös­ter­me­si için önem­li bir fır­sat­tır” dedi.

Özgürses Gazetesi
08:41 -
TÜRK GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİ, EŞİT ŞARTLARDA RE­KA­BET ETME ŞAN­SI­NI YENİDEN YA­ŞI­YOR

Özel Haber: Özgür GÜN

‘Av­ru­pa Bir­li­ği Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği’ Tüm Dün­ya­da Gemi Geri Dö­nü­şüm Te­sis­le­ri­ne Eşit Şart­lar Sağ­la­yan İlk Ulus­la­ra­ra­sı Dü­zen­le­me Oldu.’

Gemi Söküm Sek­tö­rün­de dünya ge­ne­lin­de oyu­nun ku­ral­la­rı­nın de­ğiş­ti­ği­ni ifade eden Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (GEMİSAN­DER) Baş­ka­nı Kamil Önal “Av­ru­pa Bir­li­ği mev­zu­at­la­rı­na uyum, geri dö­nü­şüm te­sis­le­ri­mi­zin dünya sah­ne­sin­de ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni gös­ter­me­si için önem­li bir fır­sat­tır” dedi.

“ATIK YÖNETİM PRO­SE­DÜR­LERİMİZİN AB ÇEVRE KU­RAL­LA­RI­NA UY­GUN­LU­ĞU ONAY­LAN­MIŞ­TIR”
Baş­kan Önal, Av­ru­pa Bir­li­ği Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği’nin 31 Ara­lık 2018’de yü­rür­lü­ğe gir­me­siy­le geri dö­nü­şüm te­sis­le­ri için uyum ko­nu­sun­da artan tek­nik ge­rek­li­lik­ler çok fazla ol­ma­sa da, AB dı­şın­da­ki te­sis­le­rin Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan titiz de­ğer­len­dir­me ve ye­rin­de de­ne­ti­me tabi tu­tul­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren ku­ral­lar ge­tir­di­ği­ni be­lirt­ti.
Önal,“Türk gemi geri dö­nü­şüm te­sis­le­ri­ne, Ulus­la­ra­ra­sı De­niz­ci­lik Ör­gü­tü’nün (IMO) ge­mi­le­rin em­ni­yet­li ve çev­re­ye du­yar­lı geri dö­nü­şü­mü hak­kın­da Hong Kong Ulus­la­ra­ra­sı Söz­leş­me­si ge­rek­li­lik­le­ri­nin öte­sin­de ol­du­ğu­nu gös­ter­me fır­sa­tı sundu. Geç­ti­ği­miz yıl Av­ru­pa Bir­li­ği Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ri­len de­ne­tim uz­man­la­rı­nın Leyal Gemi Geri Dö­nü­şüm Gru­bu­na ait iki te­si­se AB onay­lı Gemi Geri Dö­nü­şüm Te­si­si lis­te­si­ne al­ma­sıy­la, Tür­ki­ye’deki atık yö­ne­tim uy­gu­la­ma ve ber­ta­raf iş­lem­le­ri­ni içe­ren Atık Yö­ne­tim Pro­se­dü­rü­nün AB Çevre ku­ral­la­rı­na uy­gun­lu­ğu onay­lan­mış­tır. Hâ­li­ha­zır­da en az 6 şir­ket daha bu de­ne­tim­den geç­miş de­ğer­len­dir­me­ye alın­mış­tır” dedi.

“AB LİSTESİNE KA­TI­LAN FİRMA­LA­RI­MIZ KAPASİTELERİNİ İKİ KA­TI­NA ÇI­KA­RA­CAK­LAR­DIR”


Türk gemi geri dö­nü­şüm sek­tö­rü­nün bel ke­mi­ği­ni oluş­tu­ran sekiz şir­ke­tin yıl­lık 500 Bin LDT (çelik ağır­lı­ğı) üze­rin­de ka­nıt­lan­mış ka­pa­si­te­le­ri ol­du­ğu­nu ifade eden Baş­kan Önal: “ Bu fir­ma­la­rı­mız AB lis­te­le­ri­ne ka­tıl­ma­la­rı son­ra­sın­da kendi ka­pa­si­te­le­ri­ni iki ka­tı­na çı­ka­ra­cak­lar­dır. Artık daha çok tesis, Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği’nden bu lis­te­ye dâhil ola­bil­mek için baş­vu­ru ya­pa­cak ve ge­rek­li­lik­le­ri ko­nu­sun­da bilgi talep et­mek­te­dir” dedi.

“TÜRKİYE, AB LİSTE­LERİNİN KAPASİTE SO­RU­NU­NA ÇÖZÜM SUN­MAK­TA­DIR”
Tür­ki­ye, yıl­lık 1 mil­yon çelik ağır­lı­ğı­nı(LTD) aşan ka­nıt­lan­mış gemi geri dö­nü­şüm ka­pa­si­te­si ile AB lis­te­le­ri­nin ka­pa­si­te so­ru­nu­na büyük çözüm sun­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Önal: “Konu sa­de­ce LDT ile de kı­sıt­lı değil. Üye fir­ma­la­rı­mız dökme yük ge­mi­le­rin­den tan­ker ve kon­tey­ner ge­mi­le­ri­ne, daha büyük yüzer plat­form­lar­dan de­po­la­ma ve bo­şalt­ma ge­mi­le­ri­ne, son­daj ge­mi­le­ri ve teç­hi­zat­la­rı­na ve uçak ge­mi­le­ri­ne kadar her bo­yut­ta ge­mi­yi geri dö­nüş­tü­re­bi­lir. 50 Bin LDT’lik, VLCC’dan dö­nüş­tü­rü­len bir FPSO tan­ke­ri geç­ti­ği­miz yıl­lar­da te­sis­le­ri­miz­de geri dö­nü­şü­me alın­mış­tır.” dedi.

“Başta da söy­le­di­ğim gibi Tür­ki­ye, yıl­lık 1 mil­yon LDT’yi aşan ka­nıt­lan­mış gemi geri dö­nü­şüm ka­pa­si­te­si ile AB lis­te­le­ri­nin ka­pa­si­te so­ru­nu­na büyük çözüm sun­mak­ta­dır. Bu yüz­den son yıl­lar­da, Tür­ki­ye’nin önde gelen bir yeşil gemi geri dö­nü­şüm mer­ke­zi olma rolü ve Pet­rol ve Gaz ve Off Shore şir­ket­le­ri SHELL, CHEV­RON, ENI, TRAN­SO­CE­AN, SBM, SAİPEM, TECHNİP, SUB­SEA 7, SCH­LUM­BER­GER ve de­niz­ci­lik dev­le­ri AP MOL­LER-MA­ERSK, CMA CGM, HA­PAG-LLOYD, CSL, MOL, NYK, K LİNE, ROYAL BOS­KALİS gibi diğer bir­çok firma ta­ra­fın­dan ta­nın­ma­sı te­sa­düf de­ğil­dir” dedi.

“TÜRKİYE, HONG KONG SÖZ­LEŞ­MESİNİ ONAY­LA­YANİLK BÜYÜK GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM ÜLKESİ OLDU”
“Bir­çok De­niz­ci­lik fir­ma­sı­nın gü­ven­siz, çev­re­ye zarar veren gemi geri dö­nü­şüm fa­ali­yet­le­ri­ni kabul et­me­di­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Önal: “Tür­ki­ye’nin 2000’li yıl­la­rın ba­şın­dan bu yana AB Kon­sor­si­yu­mu­na üye bir ülke ol­ma­sı ne­de­niy­le, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mız, Av­ru­pa’nın temel atık yö­ne­ti­mi mev­zu­atı, Atık Çer­çe­ve Prog­ra­mı da dâhil olmak üzere, 200’den fazla AB çevre mev­zu­atı­nı ulu­sal mev­zu­atı­mı­za uyum­lu hale ge­ti­ril­miş­tir.”

“Ulu­sal atık yö­ne­ti­mi yö­net­me­li­ği AB uyum ya­sa­la­rı çer­çe­ve­sin­de Nisan 2015’te yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. Bu yö­net­me­lik, Türk hu­ku­ku­nun AB mük­te­se­ba­tıy­la uyum­lu hale ge­ti­ril­me­si­ni amaç­la­yan Av­ru­pa hukuk me­tin­le­ri­ne da­yan­mak­ta­dır.
Tür­ki­ye aynı za­man­da bu yılın ocak ayın­da Hong Kong Söz­leş­me­si­ni onay­la­yan ilk büyük gemi geri dö­nü­şüm ül­ke­si ha­li­ne geldi ve odak nok­ta­sı­nın yal­nız­ca Av­ru­pa değil, gü­ven­li ve çev­re­ye du­yar­lı bir gemi geri dö­nü­şü­mü için kü­re­sel bir rejim ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Tür­ki­ye Av­ru­pa Bir­li­ği Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği’nin yük­se­len ge­rek­si­nim­le­ri­ni kar­şı­la­yan ve Hong Kong Söz­leş­me­si­ni kabul eden hâ­li­ha­zır ko­nu­muy­la mo­dern yeşil gemi geri dö­nü­şü­mü dün­ya­sın­da çev­re­ye say­gı­sı, iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği yö­net­me­lik­le­ri­ne uyu­muy­la lider ko­num­da­dır” dedi.