‘GEMİSAN­DER’ AB ERAS­MUS PROG­RA­MI­NA KA­TIL­DI

Haber: Özgür GÜN Ali­ağa Hey­dar ALİYEV Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Av­ru­pa Bir­li­ği Eras­mus+ Prog­ra­mı Okul Eği­ti­mi St­ra­te­jik Or­tak­lık­lar kap­sa­mın­da: ´Okul­da Gü­ven­de­yim´, “Gi­ri­şim­ci­lik: Pra­tik, Ye­ni­lik­çi, Ya­ra­tı­cı” ve “G.R.

Özgürses Gazetesi
08:44 -
Abone ol
‘GEMİSAN­DER’ AB ERAS­MUS PROG­RA­MI­NA KA­TIL­DI

Haber: Özgür GÜN

Ali­ağa Hey­dar ALİYEV Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Av­ru­pa Bir­li­ği Eras­mus+ Prog­ra­mı Okul Eği­ti­mi St­ra­te­jik Or­tak­lık­lar kap­sa­mın­da: ´Okul­da Gü­ven­de­yim´, “Gi­ri­şim­ci­lik: Pra­tik, Ye­ni­lik­çi, Ya­ra­tı­cı” ve “G.R.E.E.N. (Yeşil Eko­no­mi­de Mes­lek Li­se­si Öğ­ren­ci­le­ri­nin İstih­da­mı ve Çevre Okur­ya­zar­lı­ğı)”isim­li 3 proje or­ta­ğı olup, geç­ti­ği­miz hafta per­şem­be günü okul kon­fe­rans sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen prog­ra­ma Gemi Geri Dö­nü­şün Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (GEMİSAN­DER) tem­sil­ci­le­ri de ka­tıl­dı.

Ka­tı­lım­cı heyet ve öğ­ren­ci­le­re sek­tö­rün fa­ali­yet­le­ri ve eko­no­mi­ye kat­kı­sı baş­lık­lı bir sunum ya­pıl­dı. Bu yıl Hey­dar Ali­yev Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ra­ma proje pay­daş­la­rı olan, Nor­veç-Po­lan­ya-Por­te­kiz-Ital­ya-Yu­na­nis­tan öğ­ren­ci ve he­yet­le­ri ka­tıl­dı.

Geç­ti­ği­miz hafta Per­şem­be günü ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik çer­çe­ve­sin­de Hay­dar Ali­yev Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan et­kin­li­ğe davet edi­len Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ğini (GEMİSAN­DER) tem­si­len Der­nek Genel sek­re­te­ri Mesut Yolcu ve Genel ko­or­di­na­tör Ersin Çe­vi­ker ka­tıl­dı.

Genel ko­or­di­na­tör Ersin Çe­vi­ker ka­tı­lım­cı heyet ve öğ­ren­ci­le­re Tür­ki­ye’de sa­de­ce Ali­ağa da fa­ali­yet­te bu­lu­nan gemi geri dö­nü­şüm sek­tö­rü­nün fa­ali­yet­le­ri­ni, ‘Çev­re­ye ve eko­no­mi­ye kat­kı­la­rı’ ko­nu­lu bir kon­fe­rans verdi.