“AMA­CI­MIZ MUTLU ÖĞ­RENCİLER, MUTLU VELİLER”

Bu yıl 5.’nci me­zun­la­rı­nı ver­me­ye ha­zır­la­nan Özel Top­rak Ana­oku­lu ku­ru­cu­su Serap Kaya ile 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı kut­la­ma et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da ger­çek­leş­tir­miş ol­duk­la­rı prog­ram ve Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Vakfı’na (LÖSEV) katkı sağ­la­mak için dü­zen­le­dik­le­ri et­kin­lik üze­ri­ne konuştuk.

Özgürses Gazetesi
08:53 -
Abone ol
“AMA­CI­MIZ  MUTLU ÖĞ­RENCİLER,  MUTLU  VELİLER”

Bu yıl 5.’nci me­zun­la­rı­nı ver­me­ye ha­zır­la­nan Özel Top­rak Ana­oku­lu ku­ru­cu­su Serap Kaya ile 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı kut­la­ma et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da ger­çek­leş­tir­miş ol­duk­la­rı prog­ram ve Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Vakfı’na (LÖSEV) katkı sağ­la­mak için dü­zen­le­dik­le­ri et­kin­lik üze­ri­ne konuştuk.

Serap Hanım bize biraz oku­lu­nuz­dan bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?
“Oku­lu­muz ku­ru­la­lı beş yıl oldu. Sı­nıf­la­rı­mız 3-6 yaş arası çocuk gu­ru­bun­dan olu­şu­yor. De­ne­yim­li ve ba­şa­rı­lı aka­de­mik kad­ro­muz­la öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze hem aka­de­mik hem de eği­tim an­la­mın­da en iyi hiz­me­ti ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bizim asıl ama­cı­mız ‘mutlu ço­cuk­lar­ve mutlu aile­ler.’ Biz öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi okul ön­ce­sin­de sa­de­ce aka­de­mik an­lam­da değil fi­zik­sel ve psi­ko­lo­jik an­lam­da da il­ko­ku­la ha­zır­lı­yo­ruz.Tabii ki bu bir ekip işive eki­bi­miz bunu la­yı­kıy­la da ya­pı­yor.”

Kı­sa­ca aka­de­mik eği­ti­min yanı sıra öğ­ren­ci­le­ri­ni­zi ha­ya­ta da ha­zır­lı­yor­su­nuz di­ye­bi­lir miyiz?
“Eği­tim kısmı çok önem­li!Fakat aka­de­mik eği­tim an­la­mın­da bak­tı­ğı­mız­da ülke ge­ne­lin­de çok ciddi bir yarış or­ta­mı var. Aile­le­rin veya çoğu eği­tim ku­ru­mu­nun yap­mış ol­du­ğu­ ek­sik­lik­ler­den biri, ço­cuk­la­rı­mı­za eği­tim ve­rir­ken on­la­rın mut­lu­luk­la­rı­nı, oyun hak­la­rı­nı zaman zaman göz ardı ede­bi­li­yor­lar. İşte biz ku­ru­mu­muz­da ke­sin­lik­le bunu yap­mı­yo­ruz, unut­mu­yo­ruz! Ço­cuk­la­ra kendi hak­la­rı­nı ve­ri­yo­ruz. İle­ti­şim be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Ger­çek­ten on­la­rın göz­le­rin­de­ki mut­lu­lu­ğu gö­re­rek eği­tim ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Ben her gelen ve­li­mi­ze şunu söy­lü­yo­rum!Mutlu ol­ma­yan çocuk bu ku­ru­ma uyum sağ­la­ya­mı­yor. Eğer ben veya öğ­ret­men­le­ri­miz ara­cı­lı­ğıy­la ço­cu­ğu­mu­za o ener­ji­yi,mut­lu­lu­ğu ve­re­mi­yor­sak o öğ­ren­ci­nin bu­ra­da öğ­re­ne­ce­ği bir şey yok de­mek­tir. Ama­cı­mız oku­lu­mu­zu öğ­ren­ci dol­dur­mak değil, ger­çek­ten mutlu, ken­di­siy­le ba­rı­şık ve ile­ti­şim be­ce­ri­le­ri yük­sek olan bir birey ye­tiş­tir­mek is­ti­yo­ruz. Çocuk ken­di­ni gü­ven­de ve mutlu his­se­di­yor­sa zaten ar­ka­sı ken­di­li­ğin­den ge­le­cek­tir.”

Özel Top­rak Ana­oku­lu ola­rak yap­tı­ğı­nız et­kin­lik­ler­le dik­kat çe­ki­yor­su­nuz. Biraz da bun­lar­dan bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?
“Kurum ola­rak 3 yıl önce LÖSEV’e nasıl bir katkı ya­pa­bi­li­riz diye bir araş­tır­ma yap­tık. LÖSEV’in Al­san­cak’ta bu­lu­nan ofi­siy­le bağ­lan­tı kur­duk. On­lar­dan öğ­ren­dik ki ço­cuk­lar için özel oyun­cak ta­sa­rı­mı ya­pı­yor­lar­mış. Oyun­cak ta­sa­rım­la­rı­nı fiyat lis­te­le­ri ile bir­lik­te sa­tı­şa gö­nül­lü ki­şi­le­re gön­de­ri­yor­lar. Bun­la­rı sa­ta­rak elde et­ti­ği­niz ra­kam­la­rı LÖSEV’in kendi mer­ke­zi­ne ya­tı­rı­yor­su­nuz. Böy­le­lik­le de ger­çek­ten des­tek ver­miş olu­yor­su­nuz. Üç yıl önce baş­lat­tı­ğı­mız bu sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­mi­zi her yıl ve­li­le­ri­mi­zin tam des­te­ği ile devam et­tir­dik. Bu yıl üçün­cü­sü dü­zen­le­dik. Ve­li­le­ri­mi­zin ta­ma­mı ger­çek­ten ciddi an­lam­da katkı sağ­la­dı­lar. LÖSEV ta­ra­fın­dan temin edi­len oyun­cak­lar ve diğer ma­ter­yal­ler ile ve­li­le­rin katkı ola­rak ha­zır­la­dık­la­rı gıda mad­de­le­ri­nin sa­tı­şın­dan elde edi­len tüm ge­li­ri LÖSEV’e ulaş­tır­dık. Bu bizi hem mutlu etti, hem de ve­li­le­ri­mi­zin bu nok­ta­da ki has­sa­si­yet­le­ri­ni bir kez daha gör­dük. Aynı za­man­da ço­cuk­la­rı­mı­zın da çok has­sas ol­duk­la­rı­nı gör­dük. İlk yıl ço­cuk­la­rı­mız öğ­ret­men­le­ri­nin yön­len­dir­me­le­riy­le Lö­se­mi­li ço­cuk­lar için re­sim­ler yap­tı­lar. Bu re­sim­le­ri gön­der­dik. Bu yılda ken­di­le­ri resim yap­mak is­te­di­ler. Bun­la­rın­da moral kay­na­ğı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.Bu pro­je­mi­zin her yıl devam ede­ce­ği­ni be­lirt­mek is­te­rim.​Pro­jey­le il­gi­li des­tek ve kat­kı­la­rın­dan do­la­yı ve­li­le­ri­mi­ze bir kez daha te­şek­kür edi­yo­rum.”

Özel Top­rak Ana­oku­lu ola­rak bu yıl 23 Nisan kut­la­ma­la­rı­na ka­tıl­dı­nız. Sizce Ali­ağa’da at­mos­fer na­sıl­dı?
“Bu yıl ha­zır­la­nan 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı diğer yıl­la­ra göre daha coş­ku­lu geçti. Özel­lik­le Ali­ağa Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 99. Yıl kut­la­ma prog­ra­mı gerek kor­tej yü­rü­yü­şü olsun ge­rek­se okul­lar için ha­zır­lan­mış or­ga­ni­zas­yon çok iyiy­di. Biz­ler­de Özel Top­rak Ana­oku­lu ola­rak bu se­ne­ki coş­ku­ya renk kat­tı­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Milli Bay­ram­la­rı­mı­zın her yıl bir ön­ce­kin­den daha coş­ku­lu ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu tür et­kin­lik­ler emi­nim ki ve­li­le­ri­mi­zi ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi çok mutlu etti.”

Haber: Özgür GÜN