ALTO ve BERTO HEYETİ 75.​TOBB GENEL KU­RU­LU­NA KA­TIL­DI

TOBB 75. Genel Ku­ru­lu, TOBB Baş­ka­nı M.

Özgürses Gazetesi
08:48 -
Abone ol
ALTO ve BERTO HEYETİ  75.​TOBB GENEL KU­RU­LU­NA KA­TIL­DI

TOBB 75. Genel Ku­ru­lu, TOBB Baş­ka­nı M. Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun ev sa­hip­li­ğin­de ve Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti.

Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Er­türk, Mec­lis Baş­ka­nı Adnan Saka, Mec­lis Üyesi Erol Gün­gör ve Genel Sek­re­ter Sezen Gür­gen ve Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Meclis Üyesi TOBB Delegesi İbrahim Dericioğlu ve Genel Sekreter Gülay Koç’un ka­tıl­dı­ğı genel kurul, saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı.
Genel ku­ru­lun ilk gü­nün­de TOBB Baş­ka­nı Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun baş­kan­lı­ğın­da TOBB Genel Kurul Baş­ka­nı, TOBB Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Kon­sey­ler, Oda ve Borsa baş­kan­la­rı ile de­le­ge­ler Anıt­ka­bir’i zi­ya­ret ede­rek Ata’nın hu­zu­run­da saygı du­ru­şun­da bu­lun­du­lar.TOBB Başkanı M. Ri­fat­ Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­lan tö­ren­de ko­nu­şan TOBB Baş­ka­nı Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, oda ve bor­sa­la­rın ku­rum­sal ka­pa­si­te­le­ri­nin art­tı­ğı­na, dün­ya­nın örnek al­dı­ğı bir ya­pı­ya
dö­nüş­tü­ğü­ne işa­ret etti.

Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Mec­lis Baş­ka­nı Adnan Saka’ya, TOBB Genel Kurul De­le­ge­li­ği gö­re­vin­de 20. yı­lı­nı dol­dur­ma­sı do­la­yı­sıy­la Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Sayın Fuat Oktay, Ti­ca­ret Ba­ka­nı Sayın Ruh­sar Pek­can ve TOBB Baş­ka­nı Sayın M. Rıfat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ta­ra­fın­dan Hiz­met Şeref Bel­ge­si ve Pla­ke­ti tak­dim edil­di.
Genel ku­ru­lun ikin­ci gü­nün­de TOBB Baş­ka­nı Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ve Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ko­nuş­ma­la­rıy­la devam etti.
Genel Kurul; “Bir­li­ği­miz ebedi, gün­de­mi­miz eko­no­mi”, “İstik­lâl ve is­tik­rar bir­lik­ten doğar”, “Geç­mi­şi­miz bir, ge­le­ce­ği­miz bir” me­saj­la­rı ile ger­çek­leş­ti.

Haber: Özgür GÜN