Reklam
Reklam

“2018 he­de­fimiz 1 mil­yon ton”­

“2018 he­de­fimiz 1 mil­yon ton”­
Reklam

Haber: Özgür GÜN

2017 yılında Gemi Geri Dönüşümden Demir çelik sektörüne 800.000 ton hurda hammaddesi sağlandı.

Ali­ağa Gemi Geri Dö­nü­şüm Der­ne­ği Baş­ka­nı Gün Alp ERDİL 2017 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di. Başkan Erdil, İzmir’in Ali­ağa il­çe­sin­de ül­ke­mi­zin önem­li sa­na­yi te­sis­le­ri liman ve is­ke­le­le­rin yer al­dı­ğı bir böl­ge­miz­dir. Bu­ra­da fa­ali­yet gös­te­ren de­ği­şik iş kol­la­rı da ülke eko­no­mi­miz için büyük öneme sa­hip­tir. Ali­ağa’da yer­le­şik iş kol­la­rın­dan biri olan gemi geri dö­nü­şüm sa­na­yi, böl­ge­de bu­lu­nan demir çelik fab­ri­ka­la­rı­na ham­mad­de sağ­la­mak üzere 1976’da ku­rul­muş­tur. Ege de­ni­zi Çan­dar­lı kör­fe­zi Taşlı burnu ile ılıca burnu ara­sın­da­ki sahil şe­ri­din­de, 26 par­sel üze­rin­de 22 iş­let­me ile fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir. 2017 yı­lın­da 185 adet muh­te­lif tipte gemi dö­nü­şü­me alın­mış olup, top­lam çelik ağır­lık­la­rı 800.000 ton­dur.”dedi

10 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lı­yor

Başkan Gün Alp Erdil, İnsan nü­fu­su­nun ar­tı­şı ile pa­ra­lel ola­rak artan tü­ke­tim ener­ji açı­ğı­nı at­tır­mak­ta, doğal den­ge­yi boz­mak­ta­dır. Her alan­da geri dö­nü­şüm ile bu bo­zul­ma­nın hı­zı­nı azalt­mak kıs­men de olsa müm­kün­dür. Gemi Geri Dö­nü­şüm sek­tö­rü,2017 yı­lın­da böl­ge­de sek­tö­re bağlı de­ği­şik iş kol­la­rın­da yak­la­şık 10.000 ki­şi­lik do­lay­lı is­tih­dam sağ­lan­mış­tır. Ül­ke­mi­zin çelik üre­ti­min­de kul­la­nı­la­cak hurda ham­mad­de­si­nin yak­la­şık yüzde 70’i ithal edil­mek­te­dir. Demir çelik sek­tö­rü için, gemi hur­da­sı ve­rim­li­lik açı­sın­dan ithal hurda ile mu­ka­ye­se bile kabul et­me­mek­te­dir. Gemi hur­da­la­rı üre­ti­len yassı ma­mul­le­rin ve­rim­li­ği ve ka­li­te­si­ni ar­tır­mak­ta­dır.
Gemi Geri Dö­nü­şüm hur­da- maden ham­mad­de­le­rin­de dışa ba­ğım­lı­lı­ğı azal­tan ve döviz ta­sar­ru­fu sağ­la­yan bir sek­tör­dür.”

Ül­ke­mi­ze katma değer vergi ve prim ola­rak ka­zan­dı­rıl­mak­ta­dır
Baş­kan Alp, Hurda ya­nın­da Gemi saç­la­rı had­de­ha­ne­ler­de lama silme, kare ve kö­şe­bent gibi ma­mu­le dö­nüş­mek­te­dir. Ge­mi­le­rin ya­pı­sal ele­man­la­rın­da bu­lu­nan Bakır, çinko, alü­min­yum, krom vb gibi diğer ma­den­ler ham­mad­de ola­rak il­gi­li sek­tör­le­re ka­zan­dır­mak­ta­dır. Geri dö­nüş­tü­rü­len her bir ton ge­mi­nin söküm ma­li­ye­ti ül­ke­mi­ze katma değer vergi ve prim ola­rak ka­zan­dı­rıl­mak­ta­dır. Gemi Söküm sek­tö­rü, çev­re­sel kir­len­me açı­sın­dan diğer sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı­mız­da ol­du­ğu gibi el­bet­te be­lir­li risk­ler taşır. Ancak ulus­lar arası norm­lar­la be­lir­len­miş kural ve kı­la­vuz­la­ra uya­rak, de­ne­tim me­ka­niz­ma­la­rı­nın tam ve etkin ola­rak ça­lış­tı­rıl­ma­sı so­nu­cu bu tür risk­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak/azalt­mak müm­kün­dür.

Sek­tö­rün 2018 he­de­fi 1 mil­yon ton­dur.

Ali­ağa Gemi Geri Dö­nü­şüm Te­sis­le­ri’nde ulu­sal ve ulus­lar arası tüm ku­ral­lar has­sa­si­yet­le uy­gu­la­nır, il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­lar ile ba­ğım­sız göz­lem­ci­ler ta­ra­fın­dan sü­rek­li de­ne­tim­ler ya­pı­lır. Gemi geri dö­nü­şüm sek­tö­rü ulu­sal/ ulus­la­ra­ra­sı yö­net­me­lik ve söz­leş­me­le­re uygun ola­rak tesis et­ti­ği Atık Yö­ne­ti­mi ile atık­la­rı­nı yük­sek oran­da ener­ji­ye çe­vi­ren ve fosil ya­kıt­la­rın kul­la­nı­mı­nı azal­tan/kir­li­li­ği ön­le­yen, ve­ri­ler­le sabit ül­ke­miz­de na­di­de sek­tör­ler­den bi­ri­dir.​Sek­tör­de ar­ta­rak devam eden iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı ve ya­tı­rım­lar­la en iyi olma ta­mam­la­ma ça­ba­sın­da olan, Türk Gemi Geri Dö­nü­şüm sek­tö­rü bağlı ol­du­ğu ku­rum­la­rın des­te­ğiy­le daha çok is­tih­dam, katma değer ve ham­mad­de ile ül­ke­si­ne hiz­met etme ça­ba­sı için­de ge­le­ce­ğe umut ile bak­mak­ta­dır. Ka­mu­oyun­da yer­le­şik dü­şün­ce­ler­den biri olan gemi söküm iş­le­ri­nin 3.dünya ve geri kal­mış ül­ke­ler­de ya­pıl­dı­ğı tezi, 2017 yı­lın­da Av­ru­pa Bir­li­ği bay­rak­lı yıl­lık 2.5 mil­yon ton ge­mi­nin Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de sö­kü­mü için gös­te­ri­len ça­ba­lar /ça­lış­ma­lar ile sona er­miş­tir. Sek­tö­rün 2018 he­de­fi 1 mil­yon ton­dur. “diye ko­nuş­tu.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.