“KA­RA­LA­YA­RAK, YALAN SÖY­LE­YE­REK  BİR YERE VA­RA­MAZ­SI­NIZ”

Haber: Özgür GÜN Ali­ağa Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp son gün­ler­de yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu hak­kın­da or­ta­ya atı­lan id­di­alara ve çıkan ha­ber­le­re sert yanıt verdi. Konu hak­kın­da ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Yi­yi­talp “Oda­mı­za ya­pı­lan bu yön­de­ki asıl­sız id­di­alar ta­ma­men yö­ne­ti­mi­mi­ze karşı olum­suz algı ya­rat­ma ve ka­ra­la­ma amaç­lı­dır.

Özgürses Gazetesi
08:54 -
Abone ol
“KA­RA­LA­YA­RAK, YALAN SÖY­LE­YE­REK  BİR YERE VA­RA­MAZ­SI­NIZ”

Haber: Özgür GÜN

Ali­ağa Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp son gün­ler­de yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu hak­kın­da or­ta­ya atı­lan id­di­alara ve çıkan ha­ber­le­re sert yanıt verdi. Konu hak­kın­da ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Yi­yi­talp “Oda­mı­za ya­pı­lan bu yön­de­ki asıl­sız id­di­alar ta­ma­men yö­ne­ti­mi­mi­ze karşı olum­suz algı ya­rat­ma ve ka­ra­la­ma amaç­lı­dır. Bun­dan medet uman­lar, en iyi ce­va­bı ya­pa­cak ol­du­ğu­muz genel ku­ru­lu­muz­da ala­cak­lar­dır” dedi.

Açık­la­ma­la­rı­na devam eden Yi­yi­talp şun­la­rı dile ge­tir­di: “Bi­lin­di­ği gibi 19 Ocak 2014 ta­ri­hin­de es­na­fı­mı­zın des­te­ği­ni ala­rak gö­re­ve baş­la­dık. İlk he­de­fi­miz de üye­le­ri­miz ve yö­ne­ti­mi­miz ara­sın­da güçlü bir bağ ku­ra­rak, her an ile­ti­şim­de ol­ma­yı sağ­la­mak­tı ki; bunu da ba­şar­dı­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz. Oda­mız her türlü so­ru­na çözüm odak­lı yak­la­şıp, üye­le­ri­mi­zin ya­nın­da her daim ol­ma­yı ba­şar­mış­tır.” Dedi.

“İCRA DOS­YA­LA­RI­NIN İÇİNDEN ÜYE­LERİMİZİN DES­TEĞİYLE ÇIK­TIK”

“Gö­re­ve baş­la­dı­ğı­mız gün­den bu­gü­ne kadar ne yazık ki eski yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rin­den gelen icra dos­ya­la­rı ne­de­niy­le çok zor gün­ler ge­çir­dik. Se­çil­di­ği­miz ilk hafta eski yö­ne­ti­min ala­cak tah­si­li­ne iliş­kin ödeme teb­li­ga­tı ka­pı­mı­za da­yan­dı. Bu zor za­ma­nı­mız­da her bir üye­mi­zin des­te­ği­ni ala­rak borç­la­rı­mı­zı öde­dik ve öde­me­ye devam ede­ce­ğiz. Çıkan bir takım spe­kü­las­yon­lar­da oda­nın borcu var, ba­tı­yor id­di­ala­rı yer al­mak­ta. Evet, borç­la­rı­mız var. Ancak bu borç­lar abar­tıl­dı­ğı kadar büyük, aşı­la­ma­ya­cak mik­tar­lar de­ğil­dir.Ve bu borç­lar bizim dö­ne­mi­mi­zi kap­sa­yan borç­lar değil. Geç­miş­ten şu ana kadar gelen borç­lar. Biz ön­ce­lik­le bu borç­la­rı öde­ye­rek oda­mı­zı daha refah bir dü­ze­ye ge­tir­me­yi amaç­la­dık. Do­la­yı­sıy­la eski yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu ile gö­rü­şe­rek im­kân­la­rı­mız el ver­dik­çe ken­di­le­ri­ne ödeme yap­ma­yı ta­ah­hüt et­me­mi­ze rağ­men onlar icra yo­luy­la daha faz­la­sı­nı al­ma­yı ter­cih et­ti­ler. Hatta im­kân­sız­lık­lar­dan ödeme ya­pa­ma­dı­ğı­mı­zı bil­dik­le­ri halde, ken­di­le­ri de bu ku­rum­da yıl­lar­ca yö­ne­ti­ci­lik yap­tık­la­rı ve oda­nın im­kân­la­rı­nı bil­dik­le­ri halde Oda­mı­za ait, üye­le­rin pa­ra­sıy­la alı­nan hiz­met ara­cı­mı­zı, yine üye­le­ri­mi­zin pa­ra­sıy­la alı­nan ve halen kre­di­si­ni öde­di­ği­miz, üze­ri­ne esnaf sa­ra­yı yap­ma­yı plan­la­dı­ğı­mız ar­sa­yı haraç mezat sat­ma­ya kal­ka­rak, ala­cak­la­rı­nı bu yolla tah­si­le ça­lış­mış­lar­dır. Ama en­di­şe edil­me­sin ki ne hiz­met ara­cı­mı­za ne de ar­sa­mı­za icra yo­luy­la satış ya­pı­la­ma­mış­tır. Bu­gü­ne kadar ic­ra­la­ra ve avu­kat­la­ra öde­nen meb­lağ ÜÇ­YÜZBİN Türk Li­ra­sı’na ya­kın­dır. Bu bor­cun YÜZDE DOK­SA­NI­NI öde­dik. Pro­je­le­ri­mi­zi yap­mak için ye­ter­li olan bu pa­ra­yı ne yazık ki, biz­ler geç­miş dö­ne­min ya­ra­la­rı­nı ka­pat­mak için har­ca­dık.

“YÖNETİM VE DENETİM KU­RU­LU­MU­ZU KİMSE KA­RA­LA­YA­MAZ”
Bazı basın yayın or­gan­la­rın­da çıkan ha­ber­ler­de iddia edi­len mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım­dan es­na­fı­mı­zın fay­da­lan­dı­rıl­ma­dı­ğı yö­nün­de. Oda­mı­za ya­pı­lan bu yön­de­ki asıl­sız id­di­alar ta­ma­men Oda­mı­za karşı olum­suz algı ya­rat­ma ve ka­ra­la­ma amaç­lı­dır. Ya­tı­rım yapan kurum ve ku­ru­luş­la­ra oda­mı­zın hiç­bir bağ­lan­tı­sı yok­tur. Bizim bu­ra­da bu­lu­nuş ama­cı­mız zaten es­na­fı­mı­za is­tih­dam ya­rat­mak­tır. Bu ne­den­le de bu­gü­ne kadar es­na­fı­mı­za eli­miz­den gel­di­ği kadar is­tih­dam da ya­rat­ma­yı ba­şar­dık. Bugün de bunun haklı gu­ru­ru­nu ya­şı­yor, her bir üye­nin gü­ve­ni­nin ve des­te­ği­nin de bi­zim­le ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz.”

“MA­KAM­LAR GELİP GEÇİCİDİR”

Ma­kam­la­rın gelip ge­çi­ci ol­du­ğunu be­lir­ten Yi­yi­talp söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Baki olan ku­rum­dur ve bizim der­di­miz ku­ru­mun be­ka­sı­dır. Do­la­yı­sıy­la hiç­bi­ri­mi­zin oda­dan çıkar sağ­la­mak gibi bir derdi ola­maz. He­pi­mi­zin tek is­te­di­ği oda­nın ger­çek sa­hip­le­ri olan üye­le­ri­mi­ze en iyi hiz­me­ti ve­re­bil­mek­tir. Zaten yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu­mu­zun her bir üyesi en iyi hiz­me­ti ve­re­bil­mek için ça­lış­mak­ta­dır. Diğer bir iddia ise ku­rum­lar­la ile­ti­şi­mi­mi­zin ol­ma­dı­ğı yö­nün­de­dir. Oysa em­ni­yet­ten, be­le­di­ye­ye, jan­dar­ma­ya kadar ak­lı­nı­za ge­le­bi­lecek tüm resmi ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile sü­rek­li di­ya­log içe­ri­sin­de­yiz. Zaten böyle ol­ma­sa hal­kı­mı­zın ve es­na­fı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­ya­maz­dık. İlçe­mi­ze ya­pı­la­cak her­han­gi bir ya­tı­rım­da diğer kurum ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın biz­ler­le ile­ti­şim ha­lin­de ol­ma­sı en büyük ka­nıt­tır.” Dedi.
“ELİMİZİ TAŞIN
AL­TI­NA KOY­MA­YI BİLDİK”

“İlçe­mi­ze ya­rar­lı ola­cak hiz­met an­la­mın­da pro­je­ler için eli­mi­zi taşın al­tı­na koy­mak­tan ka­çın­ma­dık ve bun­dan sonra da ka­çın­ma­ya­ca­ğız. Bizim tek ama­cı­mız var oda hiz­met etmek. İlçe­miz­de ilk defa olmak üzere oto­par­kı­mı­zı hiz­me­te açtık. Bunun yanı sıra Be­le­di­ye­miz iş­bir­li­ği ile taksi du­rak­la­rı­mı­zı ye­ni­le­ye­rek hem tak­si­ci es­na­fı­mı­za hem de hal­kı­mı­za en iyi hiz­me­ti sun­ma­ya ça­lış­tık. Kam­yon ga­ra­jı­nın dü­zen­le­me­si­ni ya­pa­rak kam­yon­cu es­na­fı­mı­zın araç­la­rı­nı gü­ven­le park ede­bi­le­cek­le­ri bir garaj ha­li­ne ge­tir­dik. Pro­je­le­ri­mi­zin ara­sın­da kam­yon ga­ra­jı­nı daha da ge­liş­tir­me­yi ve oto­büs­le­ri­miz için mo­dern bir garaj yap­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Mi­ni­büs­le­ri­mi­zin top­lan­ma ala­nı­nı mo­dern ve on­la­ra ya­kı­şır şe­kil­de ya­zı­ha­ne­ler yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Nasip olur da üye­le­ri­miz tek­rar bu gö­re­ve biz­le­ri layık gö­rür­se daha bun­lar gibi ha­ya­ta ge­çi­recek ol­du­ğu­muz bir­çok sürp­riz pro­je­miz ola­cak.” Dedi.”

“KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIK, OYNATMAYIZDA”

Oda­mız­dan per­so­nel çı­ka­rıl­ma­sı id­di­ası ise; ta­ma­men yan­lış bir ifa­de­dir. Zira doğ­ru­su bel­ge­siy­le bir­lik­te Oda­mız­da mev­cut­tur. Sa­nı­rım iyi araş­tı­rıl­ma­dan, ku­lak­tan dolma bil­gi­ler­le ve­ril­miş bir demeç. Per­so­ne­li­miz no­ter­den is­ti­fa di­lek­çe­si gön­de­re­rek, kendi rı­za­sıy­la işten ay­rıl­mış olup, hak­la­rı da öden­miş­tir. Ay­rı­ca ar­ka­da­şı­mı­zın ça­lış­ma sü­re­si 15 yıl değil 9 yıl­dır. Zaten ça­lı­şa­nın ek­me­ği ile oy­na­ma gibi bir der­di­miz ol­ma­dı hiç­bir­za­man. Bunu gö­re­ve ilk gel­di­ği­miz gün de söy­le­dik, şimdi de aynı şeyi söy­lü­yo­ruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

“BİZ 2014 YILINDA ZATEN FERAGAT ETMİŞTİK”

“Feragatnamelere gelirsek; söz edildiği gibi basın açıklaması yapıldıktan sonra değil, göreve geldiğimiz 2014 yılında zaten biz feragat etmiştik. Bu yeni olan bir durum değil.”