Reklam
Reklam

“KA­RA­LA­YA­RAK, YALAN SÖY­LE­YE­REK  BİR YERE VA­RA­MAZ­SI­NIZ”

“KA­RA­LA­YA­RAK, YALAN SÖY­LE­YE­REK  BİR YERE VA­RA­MAZ­SI­NIZ”
Reklam

Haber: Özgür GÜN

Ali­ağa Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp son gün­ler­de yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu hak­kın­da or­ta­ya atı­lan id­di­alara ve çıkan ha­ber­le­re sert yanıt verdi. Konu hak­kın­da ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Yi­yi­talp “Oda­mı­za ya­pı­lan bu yön­de­ki asıl­sız id­di­alar ta­ma­men yö­ne­ti­mi­mi­ze karşı olum­suz algı ya­rat­ma ve ka­ra­la­ma amaç­lı­dır. Bun­dan medet uman­lar, en iyi ce­va­bı ya­pa­cak ol­du­ğu­muz genel ku­ru­lu­muz­da ala­cak­lar­dır” dedi.

Açık­la­ma­la­rı­na devam eden Yi­yi­talp şun­la­rı dile ge­tir­di: “Bi­lin­di­ği gibi 19 Ocak 2014 ta­ri­hin­de es­na­fı­mı­zın des­te­ği­ni ala­rak gö­re­ve baş­la­dık. İlk he­de­fi­miz de üye­le­ri­miz ve yö­ne­ti­mi­miz ara­sın­da güçlü bir bağ ku­ra­rak, her an ile­ti­şim­de ol­ma­yı sağ­la­mak­tı ki; bunu da ba­şar­dı­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz. Oda­mız her türlü so­ru­na çözüm odak­lı yak­la­şıp, üye­le­ri­mi­zin ya­nın­da her daim ol­ma­yı ba­şar­mış­tır.” Dedi.

“İCRA DOS­YA­LA­RI­NIN İÇİNDEN ÜYE­LERİMİZİN DES­TEĞİYLE ÇIK­TIK”

“Gö­re­ve baş­la­dı­ğı­mız gün­den bu­gü­ne kadar ne yazık ki eski yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rin­den gelen icra dos­ya­la­rı ne­de­niy­le çok zor gün­ler ge­çir­dik. Se­çil­di­ği­miz ilk hafta eski yö­ne­ti­min ala­cak tah­si­li­ne iliş­kin ödeme teb­li­ga­tı ka­pı­mı­za da­yan­dı. Bu zor za­ma­nı­mız­da her bir üye­mi­zin des­te­ği­ni ala­rak borç­la­rı­mı­zı öde­dik ve öde­me­ye devam ede­ce­ğiz. Çıkan bir takım spe­kü­las­yon­lar­da oda­nın borcu var, ba­tı­yor id­di­ala­rı yer al­mak­ta. Evet, borç­la­rı­mız var. Ancak bu borç­lar abar­tıl­dı­ğı kadar büyük, aşı­la­ma­ya­cak mik­tar­lar de­ğil­dir.Ve bu borç­lar bizim dö­ne­mi­mi­zi kap­sa­yan borç­lar değil. Geç­miş­ten şu ana kadar gelen borç­lar. Biz ön­ce­lik­le bu borç­la­rı öde­ye­rek oda­mı­zı daha refah bir dü­ze­ye ge­tir­me­yi amaç­la­dık. Do­la­yı­sıy­la eski yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu ile gö­rü­şe­rek im­kân­la­rı­mız el ver­dik­çe ken­di­le­ri­ne ödeme yap­ma­yı ta­ah­hüt et­me­mi­ze rağ­men onlar icra yo­luy­la daha faz­la­sı­nı al­ma­yı ter­cih et­ti­ler. Hatta im­kân­sız­lık­lar­dan ödeme ya­pa­ma­dı­ğı­mı­zı bil­dik­le­ri halde, ken­di­le­ri de bu ku­rum­da yıl­lar­ca yö­ne­ti­ci­lik yap­tık­la­rı ve oda­nın im­kân­la­rı­nı bil­dik­le­ri halde Oda­mı­za ait, üye­le­rin pa­ra­sıy­la alı­nan hiz­met ara­cı­mı­zı, yine üye­le­ri­mi­zin pa­ra­sıy­la alı­nan ve halen kre­di­si­ni öde­di­ği­miz, üze­ri­ne esnaf sa­ra­yı yap­ma­yı plan­la­dı­ğı­mız ar­sa­yı haraç mezat sat­ma­ya kal­ka­rak, ala­cak­la­rı­nı bu yolla tah­si­le ça­lış­mış­lar­dır. Ama en­di­şe edil­me­sin ki ne hiz­met ara­cı­mı­za ne de ar­sa­mı­za icra yo­luy­la satış ya­pı­la­ma­mış­tır. Bu­gü­ne kadar ic­ra­la­ra ve avu­kat­la­ra öde­nen meb­lağ ÜÇ­YÜZBİN Türk Li­ra­sı’na ya­kın­dır. Bu bor­cun YÜZDE DOK­SA­NI­NI öde­dik. Pro­je­le­ri­mi­zi yap­mak için ye­ter­li olan bu pa­ra­yı ne yazık ki, biz­ler geç­miş dö­ne­min ya­ra­la­rı­nı ka­pat­mak için har­ca­dık.

“YÖNETİM VE DENETİM KU­RU­LU­MU­ZU KİMSE KA­RA­LA­YA­MAZ”
Bazı basın yayın or­gan­la­rın­da çıkan ha­ber­ler­de iddia edi­len mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım­dan es­na­fı­mı­zın fay­da­lan­dı­rıl­ma­dı­ğı yö­nün­de. Oda­mı­za ya­pı­lan bu yön­de­ki asıl­sız id­di­alar ta­ma­men Oda­mı­za karşı olum­suz algı ya­rat­ma ve ka­ra­la­ma amaç­lı­dır. Ya­tı­rım yapan kurum ve ku­ru­luş­la­ra oda­mı­zın hiç­bir bağ­lan­tı­sı yok­tur. Bizim bu­ra­da bu­lu­nuş ama­cı­mız zaten es­na­fı­mı­za is­tih­dam ya­rat­mak­tır. Bu ne­den­le de bu­gü­ne kadar es­na­fı­mı­za eli­miz­den gel­di­ği kadar is­tih­dam da ya­rat­ma­yı ba­şar­dık. Bugün de bunun haklı gu­ru­ru­nu ya­şı­yor, her bir üye­nin gü­ve­ni­nin ve des­te­ği­nin de bi­zim­le ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz.”

“MA­KAM­LAR GELİP GEÇİCİDİR”

Ma­kam­la­rın gelip ge­çi­ci ol­du­ğunu be­lir­ten Yi­yi­talp söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Baki olan ku­rum­dur ve bizim der­di­miz ku­ru­mun be­ka­sı­dır. Do­la­yı­sıy­la hiç­bi­ri­mi­zin oda­dan çıkar sağ­la­mak gibi bir derdi ola­maz. He­pi­mi­zin tek is­te­di­ği oda­nın ger­çek sa­hip­le­ri olan üye­le­ri­mi­ze en iyi hiz­me­ti ve­re­bil­mek­tir. Zaten yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu­mu­zun her bir üyesi en iyi hiz­me­ti ve­re­bil­mek için ça­lış­mak­ta­dır. Diğer bir iddia ise ku­rum­lar­la ile­ti­şi­mi­mi­zin ol­ma­dı­ğı yö­nün­de­dir. Oysa em­ni­yet­ten, be­le­di­ye­ye, jan­dar­ma­ya kadar ak­lı­nı­za ge­le­bi­lecek tüm resmi ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile sü­rek­li di­ya­log içe­ri­sin­de­yiz. Zaten böyle ol­ma­sa hal­kı­mı­zın ve es­na­fı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­ya­maz­dık. İlçe­mi­ze ya­pı­la­cak her­han­gi bir ya­tı­rım­da diğer kurum ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın biz­ler­le ile­ti­şim ha­lin­de ol­ma­sı en büyük ka­nıt­tır.” Dedi.
“ELİMİZİ TAŞIN
AL­TI­NA KOY­MA­YI BİLDİK”

“İlçe­mi­ze ya­rar­lı ola­cak hiz­met an­la­mın­da pro­je­ler için eli­mi­zi taşın al­tı­na koy­mak­tan ka­çın­ma­dık ve bun­dan sonra da ka­çın­ma­ya­ca­ğız. Bizim tek ama­cı­mız var oda hiz­met etmek. İlçe­miz­de ilk defa olmak üzere oto­par­kı­mı­zı hiz­me­te açtık. Bunun yanı sıra Be­le­di­ye­miz iş­bir­li­ği ile taksi du­rak­la­rı­mı­zı ye­ni­le­ye­rek hem tak­si­ci es­na­fı­mı­za hem de hal­kı­mı­za en iyi hiz­me­ti sun­ma­ya ça­lış­tık. Kam­yon ga­ra­jı­nın dü­zen­le­me­si­ni ya­pa­rak kam­yon­cu es­na­fı­mı­zın araç­la­rı­nı gü­ven­le park ede­bi­le­cek­le­ri bir garaj ha­li­ne ge­tir­dik. Pro­je­le­ri­mi­zin ara­sın­da kam­yon ga­ra­jı­nı daha da ge­liş­tir­me­yi ve oto­büs­le­ri­miz için mo­dern bir garaj yap­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Mi­ni­büs­le­ri­mi­zin top­lan­ma ala­nı­nı mo­dern ve on­la­ra ya­kı­şır şe­kil­de ya­zı­ha­ne­ler yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Nasip olur da üye­le­ri­miz tek­rar bu gö­re­ve biz­le­ri layık gö­rür­se daha bun­lar gibi ha­ya­ta ge­çi­recek ol­du­ğu­muz bir­çok sürp­riz pro­je­miz ola­cak.” Dedi.”

“KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIK, OYNATMAYIZDA”

Oda­mız­dan per­so­nel çı­ka­rıl­ma­sı id­di­ası ise; ta­ma­men yan­lış bir ifa­de­dir. Zira doğ­ru­su bel­ge­siy­le bir­lik­te Oda­mız­da mev­cut­tur. Sa­nı­rım iyi araş­tı­rıl­ma­dan, ku­lak­tan dolma bil­gi­ler­le ve­ril­miş bir demeç. Per­so­ne­li­miz no­ter­den is­ti­fa di­lek­çe­si gön­de­re­rek, kendi rı­za­sıy­la işten ay­rıl­mış olup, hak­la­rı da öden­miş­tir. Ay­rı­ca ar­ka­da­şı­mı­zın ça­lış­ma sü­re­si 15 yıl değil 9 yıl­dır. Zaten ça­lı­şa­nın ek­me­ği ile oy­na­ma gibi bir der­di­miz ol­ma­dı hiç­bir­za­man. Bunu gö­re­ve ilk gel­di­ği­miz gün de söy­le­dik, şimdi de aynı şeyi söy­lü­yo­ruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

“BİZ 2014 YILINDA ZATEN FERAGAT ETMİŞTİK”

“Feragatnamelere gelirsek; söz edildiği gibi basın açıklaması yapıldıktan sonra değil, göreve geldiğimiz 2014 yılında zaten biz feragat etmiştik. Bu yeni olan bir durum değil.”

 

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.