ALİAĞA’DAKİ VA­TAN­DAŞ­LAR ŞEHİRÇİ MİNİBÜS­LERİNDEN OL­DUK­ÇA MEM­NUN

Son gün­ler­de mi­ni­büs­çü es­na­fı hak­kın­da yerel ba­sın­da çıkan olum­suz ha­ber­ler üze­ri­ne ga­ze­te­miz ola­rak so­kak­ta­ki va­tan­da­şı­mız ve es­naf­lar­dan şehir içi mi­ni­büs­ler hak­kın­da görüş aldık. Ali­ağa da şehir için­de toplu ta­şı­ma işini yapan ti­ca­ri mi­ni­büs­le­rin hiz­met­le­rin­den va­tan­daş­la­rın ra­hat­sız ol­ma­dık­la­rı­nı ak­si­ne mem­nun ol­duk­la­rı­nı göz­lem­le­dik.

Özgürses Gazetesi
10:39 -
Abone ol
ALİAĞA’DAKİ VA­TAN­DAŞ­LAR ŞEHİRÇİ  MİNİBÜS­LERİNDEN OL­DUK­ÇA MEM­NUN

Son gün­ler­de mi­ni­büs­çü es­na­fı hak­kın­da yerel ba­sın­da çıkan olum­suz ha­ber­ler üze­ri­ne ga­ze­te­miz ola­rak so­kak­ta­ki va­tan­da­şı­mız ve es­naf­lar­dan şehir içi mi­ni­büs­ler hak­kın­da görüş aldık.
Ali­ağa da şehir için­de toplu ta­şı­ma işini yapan ti­ca­ri mi­ni­büs­le­rin hiz­met­le­rin­den va­tan­daş­la­rın ra­hat­sız ol­ma­dık­la­rı­nı ak­si­ne mem­nun ol­duk­la­rı­nı göz­lem­le­dik.
Ali­ağa’da ya­şa­yan de­vam­lı şehir içi mi­ni­büs­le­ri­ni kul­la­nan Esnaf Ci­han­gir Gür­le­rol “ Şe­hi­ri­çi mi­ni­büs­le­ri ayak­ta yolcu al­mı­yor­lar. Her­kes ek­me­ğin­de ko­şu­yor. Ali­ağa’mızın içi ter­te­miz her­kes hu­zur­lu. Mi­ni­büs ile gidip ge­li­yo­ruz gayet temiz sorun yok, mem­nu­nuz” dedi.
Ali­ağa’da yaşan Me­la­hat Ce­be­ci isim­li bayan ise “ Na­di­ren ayak­ta yolcu olu­yor, Mi­ni­büs­le­ri­miz genel an­lam­da güzel hiz­met edi­yor­lar.”dedi.
Filiz A. İsimli va­tan­da­şı­mız “ Şehir için­de Mi­ni­büs­le­ri za­man­ında ge­li­yor­lar za­manın­da gi­di­yor­lar. Hiz­met­le­rin­den çok mem­nu­num. Na­di­ren ayak­ta yolcu olu­yor bunu da in­san­la­rı et­ki­le­me­di­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum.” Diye be­lirt­ti.
Ali­ağa’da ya­şa­yan Halil İbra­him Kır­bı­yık “ ise gör­dü­nüz gibi Mi­ni­büs­te indim ayak­ta yolcu falan yok dedi.”
Ali­ağa’da yaşan Gökçe isim­li va­tan­daş­ımız ise “Gör­dü­nüz ayak­ta yolcu yok. O kadar Metro ile gelip gi­di­yor­lar metro ka­la­ba­lık değil mi? Mil­le­tin ne­fe­si­ni du­ma­nı çeke çeke ge­li­yor. O kadar ra­ha­tı­nı dü­şü­nü­yor­sa özel ara­ba­sıy­la ge­lecek. Bu mil­le­ti ne ya­par­san yap kar­de­şim ya­ra­na­maz­sın.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Sa­bah­tan Ak­şa­ma kadar İzban İstas­yon­da bu­lu­nan Mi­ni­büs du­ra­ğın­da gö­rev­li olan Hü­se­yin Ba­la­ban ise Met­ro­dan inen yol­cu­la­rın Ti­ca­ri Mi­ni­büs­le­rin bin­dik­le­ri­ne ayak­ta yolcu bu­lun­du­ğu zaman diğer bek­le­yen araca yön­len­dir­dik­le­ri­ni fakat yol­cu­la­rın 5 da­ki­ka bek­le­me­ye­rek ayak­ta yol­cu­luk yap­mak is­te­dik­le­ri­ni zaman zaman bu ko­nu­da mü­na­ka­şa ya­şa­dık­la­rı­nı bu­ra­dan nasıl metro da bek­le­di­ği gibi 10 da­ki­ka­da bir kal­kan araç­la­rı­nı bek­le­me­le­ri­ni rica etti.
Ti­ca­ri Mi­ni­büs sü­rü­cü­sü Said Tüy­süz ise “ Ge­çen­ler­de Bir yolcu ya­şa­dı­ğı bir olay için Ali­ağa’daki bir Ga­ze­te­ye git­miş gü­zer­gâh­ta ça­lı­şan bir Mi­ni­bü­sü şi­kâ­yet emiş. Konun ne kadar doğru ne kadar yan­lış ol­du­ğu­nu araş­tır­ma­dan ga­ze­te­ci bir ar­ka­da­şı­mız haber yap­mış. Ge­rek­li yer­le­re şi­ka­yet et­me­si ge­re­kir­ken bu yolcu Şo­för­ler odası, Mi­ni­büs­çü­ler Koop., Be­le­di­ye, şi­ka­yet etmiş mi? Bizim hak­kı­mız­da şi­ka­yet ol­du­ğu tak­dir­de konu araş­tı­rı­lır ve ge­rek­li ceza ve­ri­lir.” Şek­lin­de açık­la­ma­da bu­lun­du.
Alı­nan bil­gi­le­re göre 2017 yılı içe­ri­sin­de Ali­ağa İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı tra­fik ekip­le­rin so­rum­luk saha içe­ri­sin­de Yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı yapan Oto­büs , Mi­ni­büs, Ser­vis Oto­bü­sü­ne yö­ne­lik ya­pı­lan kont­rol­ler­de 2819 araç de­net­len­miş bun­la­rın 146 ‘sı hak­kın­da Fazla yol­cu­dan işlem ya­pıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.