Reklam
Reklam

ALİAĞA’DAKİ VA­TAN­DAŞ­LAR ŞEHİRÇİ MİNİBÜS­LERİNDEN OL­DUK­ÇA MEM­NUN

2 Şubat 2018
ALİAĞA’DAKİ VA­TAN­DAŞ­LAR ŞEHİRÇİ  MİNİBÜS­LERİNDEN OL­DUK­ÇA MEM­NUN
Reklam

Son gün­ler­de mi­ni­büs­çü es­na­fı hak­kın­da yerel ba­sın­da çıkan olum­suz ha­ber­ler üze­ri­ne ga­ze­te­miz ola­rak so­kak­ta­ki va­tan­da­şı­mız ve es­naf­lar­dan şehir içi mi­ni­büs­ler hak­kın­da görüş aldık.
Ali­ağa da şehir için­de toplu ta­şı­ma işini yapan ti­ca­ri mi­ni­büs­le­rin hiz­met­le­rin­den va­tan­daş­la­rın ra­hat­sız ol­ma­dık­la­rı­nı ak­si­ne mem­nun ol­duk­la­rı­nı göz­lem­le­dik.
Ali­ağa’da ya­şa­yan de­vam­lı şehir içi mi­ni­büs­le­ri­ni kul­la­nan Esnaf Ci­han­gir Gür­le­rol “ Şe­hi­ri­çi mi­ni­büs­le­ri ayak­ta yolcu al­mı­yor­lar. Her­kes ek­me­ğin­de ko­şu­yor. Ali­ağa’mızın içi ter­te­miz her­kes hu­zur­lu. Mi­ni­büs ile gidip ge­li­yo­ruz gayet temiz sorun yok, mem­nu­nuz” dedi.
Ali­ağa’da yaşan Me­la­hat Ce­be­ci isim­li bayan ise “ Na­di­ren ayak­ta yolcu olu­yor, Mi­ni­büs­le­ri­miz genel an­lam­da güzel hiz­met edi­yor­lar.”dedi.
Filiz A. İsimli va­tan­da­şı­mız “ Şehir için­de Mi­ni­büs­le­ri za­man­ında ge­li­yor­lar za­manın­da gi­di­yor­lar. Hiz­met­le­rin­den çok mem­nu­num. Na­di­ren ayak­ta yolcu olu­yor bunu da in­san­la­rı et­ki­le­me­di­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum.” Diye be­lirt­ti.
Ali­ağa’da ya­şa­yan Halil İbra­him Kır­bı­yık “ ise gör­dü­nüz gibi Mi­ni­büs­te indim ayak­ta yolcu falan yok dedi.”
Ali­ağa’da yaşan Gökçe isim­li va­tan­daş­ımız ise “Gör­dü­nüz ayak­ta yolcu yok. O kadar Metro ile gelip gi­di­yor­lar metro ka­la­ba­lık değil mi? Mil­le­tin ne­fe­si­ni du­ma­nı çeke çeke ge­li­yor. O kadar ra­ha­tı­nı dü­şü­nü­yor­sa özel ara­ba­sıy­la ge­lecek. Bu mil­le­ti ne ya­par­san yap kar­de­şim ya­ra­na­maz­sın.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Sa­bah­tan Ak­şa­ma kadar İzban İstas­yon­da bu­lu­nan Mi­ni­büs du­ra­ğın­da gö­rev­li olan Hü­se­yin Ba­la­ban ise Met­ro­dan inen yol­cu­la­rın Ti­ca­ri Mi­ni­büs­le­rin bin­dik­le­ri­ne ayak­ta yolcu bu­lun­du­ğu zaman diğer bek­le­yen araca yön­len­dir­dik­le­ri­ni fakat yol­cu­la­rın 5 da­ki­ka bek­le­me­ye­rek ayak­ta yol­cu­luk yap­mak is­te­dik­le­ri­ni zaman zaman bu ko­nu­da mü­na­ka­şa ya­şa­dık­la­rı­nı bu­ra­dan nasıl metro da bek­le­di­ği gibi 10 da­ki­ka­da bir kal­kan araç­la­rı­nı bek­le­me­le­ri­ni rica etti.
Ti­ca­ri Mi­ni­büs sü­rü­cü­sü Said Tüy­süz ise “ Ge­çen­ler­de Bir yolcu ya­şa­dı­ğı bir olay için Ali­ağa’daki bir Ga­ze­te­ye git­miş gü­zer­gâh­ta ça­lı­şan bir Mi­ni­bü­sü şi­kâ­yet emiş. Konun ne kadar doğru ne kadar yan­lış ol­du­ğu­nu araş­tır­ma­dan ga­ze­te­ci bir ar­ka­da­şı­mız haber yap­mış. Ge­rek­li yer­le­re şi­ka­yet et­me­si ge­re­kir­ken bu yolcu Şo­för­ler odası, Mi­ni­büs­çü­ler Koop., Be­le­di­ye, şi­ka­yet etmiş mi? Bizim hak­kı­mız­da şi­ka­yet ol­du­ğu tak­dir­de konu araş­tı­rı­lır ve ge­rek­li ceza ve­ri­lir.” Şek­lin­de açık­la­ma­da bu­lun­du.
Alı­nan bil­gi­le­re göre 2017 yılı içe­ri­sin­de Ali­ağa İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı tra­fik ekip­le­rin so­rum­luk saha içe­ri­sin­de Yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı yapan Oto­büs , Mi­ni­büs, Ser­vis Oto­bü­sü­ne yö­ne­lik ya­pı­lan kont­rol­ler­de 2819 araç de­net­len­miş bun­la­rın 146 ‘sı hak­kın­da Fazla yol­cu­dan işlem ya­pıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.