ŞOFÖR ES­NA­FI YÜZDE 35 DAHA RAHAT NEFES ALA­CAK!

S.S.

Özgürses Gazetesi
12:00 -
ŞOFÖR ES­NA­FI YÜZDE 35 DAHA RAHAT NEFES ALA­CAK!

S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nın kendi bün­ye­sin­de kur­muş ol­du­ğu si­gor­ta şir­ke­ti ile ko­ope­ra­tif­le­rin be­li­ni büken ma­li­yet un­sur­la­rı­nın yü­kü­nü %35’e kadar ha­fif­le­ti­yor. S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Cemil Ok, Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası’nın ev sa­hip­li­ğin­de, Kuzey Bölge Oda Baş­kan ve üye­le­riy­le “Si­gor­ta Ko­ope­ra­tif­çi­li­ği” top­lan­tı­sın­da bir araya geldi.
Ali­ağa Ti­ca­ret Odası, Ender ÖZER se­mi­ner so­lun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya; S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Cemil Ok, S.S. İzmir Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­tif­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Tev­fik Şar­ka­ya, Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp, Me­ne­men Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Hilmi Kur­toğ­lu, Ber­ga­ma Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Meh­met Kı­zıl­taş, Foça Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Ahmet Kol­daş ve S.S Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Kuzey Bölge Oda Baş­kan­la­rı ve üye­le­ri ka­tıl­dı.
Bi­lin­di­ği gibi son yıl­lar­da ko­ope­ra­tif­le­rin ve ara­ba­cı es­na­fı­nın be­li­ni büken en önem­li ma­li­yet un­su­ru şüp­he­siz araç si­gor­ta­la­rı oldu. Gerek zo­run­lu Mali Me­su­li­yet olsun ve ge­rek­se de kasko, si­gor­ta olsun her iki si­gor­ta ko­lun­da da yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan ağır ko­şul­lar ve yük­sek ra­kam­lar nak­li­ye­ci­nin ve şoför es­na­fı­nın si­gor­ta yap­tır­ma­sı­nı ne­re­dey­se im­kân­sız hale ge­tir­di.
Bunun için S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nın bu so­ru­na çözüm bulma odak­lı yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar so­nun­cu kendi bün­ye­sin­de kur­muş ol­du­ğu si­gor­ta şir­ke­ti sa­ye­sin­de Ko­ope­ra­tif üye­le­ri 2017 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­dan iti­ba­ren araç si­gor­ta­sı, zo­run­lu mali me­su­li­yet veya kas­ko­la­rı­nı %20-35 arası in­di­rim­le yap­tı­ra­bi­le­cek­ler.

SİGORTA ŞİRKET­LERİNİN %35 AL­TIN­DA SİGORTA
S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­ka­nı Cemil Ok, kur­muş ol­duk­la­rı si­gor­ta ko­ope­ra­tif­çi­li­ği hak­kın­da şun­la­rı dile ge­tir­di. ” Bi­lin­di­ği gibi dünya üze­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren si­gor­ta şir­ket­le­ri Ko­ope­ra­tif şek­lin­de ku­rul­muş olan si­gor­ta şir­ket­le­ri­dir. Çok or­tak­lı ko­ope­ra­tif ola­rak ku­rul­muş olan bu si­gor­ta şir­ket­le­ri kısa za­man­da büyük ku­ru­luş­la­rın ara­sın­da yer al­dık­la­rı gibi diğer ül­ke­ler­de de fa­ali­yet gös­ter­mek su­re­tiy­le çok ulus­lu şir­ket­ler ha­li­ne gel­miş­ler­dir. Dünya üze­rin­de­ki bu ge­liş­me­le­re ka­yıt­sız kal­ma­yan Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ya­sa­lar­da ge­rek­li dü­zen­le­me ve de­ği­şik­lik­le­ri ya­pa­rak ortak sa­yı­sı 200 ve daha fazla olan Ko­ope­ra­tif­le­re si­gor­ta şir­ke­ti kurma hak ve yet­ki­si­ni de ver­miş­tir. Şu ana kadar ül­ke­miz­de ku­ru­lup fa­ali­ye­te geçen iki ko­ope­ra­tif si­gor­ta­sı bu­lun­mak­ta­dır. Bun­lar­dan ilk ku­ru­lan Koru Si­gor­ta ve daha sonra ku­ru­lan Doğa Si­gor­ta şir­ket­le­ri­dir. Üçün­cü ko­ope­ra­ti­fi kur­mak üzere de MER­KEZ BİRLİĞİ ha­re­ke­te geç­miş ve bün­ye­sin­de bu­lu­nan ko­ope­ra­tif ve üye­le­riy­le bir­lik­te ha­re­ket ede­rek si­gor­ta şir­ke­ti­ni kur­muş­tur. Bin­ler­ce üyesi olan ko­ope­ra­tif­le­ri­miz­de kur­muş ol­du­ğu­muz si­gor­ta şir­ke­ti ile üye­le­ri­mi­zin be­li­ni büken ma­li­yet un­sur­la­rı­nı %35 ha­fif­let­miş ola­ca­ğız” dedi.
BAŞ­KAN YİYİTALP ” ALİAĞA’DA 4 BİN KİŞİ FAY­DA­NI­LA­CAK”
Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp si­gor­ta ko­ope­ra­tif­çi­li­ği ile il­gi­li ola­rak şun­la­rı ifade etti: “Mer­kez Bir­li­ği­nin al­dı­ğı karar doğ­rul­tu­sun­da kur­muş ol­duk­la­rı si­gor­ta şir­ke­ti ile bir­lik­te ko­ope­ra­tif­ler ve ara­ba­cı es­na­fı­mız Genel Baş­kan Cemil Ok’un da be­lirt­ti­ği gibi rahat bir nefes ala­cak. Ku­ru­lan bu si­gor­ta şir­ke­ti­nin amacı şoför es­na­fı­nın daha önce acen­te­ler­den kes­miş ol­du­ğu po­li­çe ko­mis­yo­nu­nu kal­dır­mak, bunun yanı sıra in­di­rim ko­şu­luy­la to­tal­de %35’e kadar eşit bir in­di­rim sağ­la­mak­tır. Bu in­di­rim ise an­laş­ma ko­şul­la­rı­na göre %20 ile %35 ara­sın­da fark­lı­lık gös­te­re­cek­tir. Bu ise uy­gu­la­ma­yı ko­ope­ra­tif­ler dü­zen­le­ye­cek­tir. Ko­ope­ra­tif üyesi ol­ma­yan üye­le­ri­mi­ze de oda­mız ara­cı­lı­ğıy­la ka­tı­lım payı öde­yen tüm üye­ler fay­da­la­na­bi­le­cek­tir. Bunun yanı sıra si­gor­ta, kasko, dask, po­li­çe yap­tı­rı­la­bi­le­cek­tir. Oda­mı­zın yak­la­şık 600 üyesi var. Ali­ağa ge­ne­lin­de ya­rar­la­na­cak sayı ise 4 bin ci­va­rı iken, ülke ge­ne­lin­de bu rakam mil­yon­la­ra ula­şı­yor. Ya­pı­lan top­lan­tı son­ra­sı üye­le­ri­miz­den çok olum­lu tep­ki­ler aldık hatta üye­le­ri­miz oda­mız­dan bilgi ala­ma­ya baş­la­dı­lar.”dedi.