ŞOFÖR ES­NA­FI YÜZDE 35 DAHA RAHAT NEFES ALA­CAK!

1 Şubat 2017
ŞOFÖR ES­NA­FI YÜZDE 35 DAHA RAHAT NEFES ALA­CAK!

S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nın kendi bün­ye­sin­de kur­muş ol­du­ğu si­gor­ta şir­ke­ti ile ko­ope­ra­tif­le­rin be­li­ni büken ma­li­yet un­sur­la­rı­nın yü­kü­nü %35’e kadar ha­fif­le­ti­yor. S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Cemil Ok, Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası’nın ev sa­hip­li­ğin­de, Kuzey Bölge Oda Baş­kan ve üye­le­riy­le “Si­gor­ta Ko­ope­ra­tif­çi­li­ği” top­lan­tı­sın­da bir araya geldi.
Ali­ağa Ti­ca­ret Odası, Ender ÖZER se­mi­ner so­lun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya; S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Cemil Ok, S.S. İzmir Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­tif­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Tev­fik Şar­ka­ya, Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp, Me­ne­men Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Hilmi Kur­toğ­lu, Ber­ga­ma Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Meh­met Kı­zıl­taş, Foça Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Ahmet Kol­daş ve S.S Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Kuzey Bölge Oda Baş­kan­la­rı ve üye­le­ri ka­tıl­dı.
Bi­lin­di­ği gibi son yıl­lar­da ko­ope­ra­tif­le­rin ve ara­ba­cı es­na­fı­nın be­li­ni büken en önem­li ma­li­yet un­su­ru şüp­he­siz araç si­gor­ta­la­rı oldu. Gerek zo­run­lu Mali Me­su­li­yet olsun ve ge­rek­se de kasko, si­gor­ta olsun her iki si­gor­ta ko­lun­da da yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan ağır ko­şul­lar ve yük­sek ra­kam­lar nak­li­ye­ci­nin ve şoför es­na­fı­nın si­gor­ta yap­tır­ma­sı­nı ne­re­dey­se im­kân­sız hale ge­tir­di.
Bunun için S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nın bu so­ru­na çözüm bulma odak­lı yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar so­nun­cu kendi bün­ye­sin­de kur­muş ol­du­ğu si­gor­ta şir­ke­ti sa­ye­sin­de Ko­ope­ra­tif üye­le­ri 2017 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­dan iti­ba­ren araç si­gor­ta­sı, zo­run­lu mali me­su­li­yet veya kas­ko­la­rı­nı %20-35 arası in­di­rim­le yap­tı­ra­bi­le­cek­ler.

SİGORTA ŞİRKET­LERİNİN %35 AL­TIN­DA SİGORTA
S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­ka­nı Cemil Ok, kur­muş ol­duk­la­rı si­gor­ta ko­ope­ra­tif­çi­li­ği hak­kın­da şun­la­rı dile ge­tir­di. ” Bi­lin­di­ği gibi dünya üze­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren si­gor­ta şir­ket­le­ri Ko­ope­ra­tif şek­lin­de ku­rul­muş olan si­gor­ta şir­ket­le­ri­dir. Çok or­tak­lı ko­ope­ra­tif ola­rak ku­rul­muş olan bu si­gor­ta şir­ket­le­ri kısa za­man­da büyük ku­ru­luş­la­rın ara­sın­da yer al­dık­la­rı gibi diğer ül­ke­ler­de de fa­ali­yet gös­ter­mek su­re­tiy­le çok ulus­lu şir­ket­ler ha­li­ne gel­miş­ler­dir. Dünya üze­rin­de­ki bu ge­liş­me­le­re ka­yıt­sız kal­ma­yan Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ya­sa­lar­da ge­rek­li dü­zen­le­me ve de­ği­şik­lik­le­ri ya­pa­rak ortak sa­yı­sı 200 ve daha fazla olan Ko­ope­ra­tif­le­re si­gor­ta şir­ke­ti kurma hak ve yet­ki­si­ni de ver­miş­tir. Şu ana kadar ül­ke­miz­de ku­ru­lup fa­ali­ye­te geçen iki ko­ope­ra­tif si­gor­ta­sı bu­lun­mak­ta­dır. Bun­lar­dan ilk ku­ru­lan Koru Si­gor­ta ve daha sonra ku­ru­lan Doğa Si­gor­ta şir­ket­le­ri­dir. Üçün­cü ko­ope­ra­ti­fi kur­mak üzere de MER­KEZ BİRLİĞİ ha­re­ke­te geç­miş ve bün­ye­sin­de bu­lu­nan ko­ope­ra­tif ve üye­le­riy­le bir­lik­te ha­re­ket ede­rek si­gor­ta şir­ke­ti­ni kur­muş­tur. Bin­ler­ce üyesi olan ko­ope­ra­tif­le­ri­miz­de kur­muş ol­du­ğu­muz si­gor­ta şir­ke­ti ile üye­le­ri­mi­zin be­li­ni büken ma­li­yet un­sur­la­rı­nı %35 ha­fif­let­miş ola­ca­ğız” dedi.
BAŞ­KAN YİYİTALP ” ALİAĞA’DA 4 BİN KİŞİ FAY­DA­NI­LA­CAK”
Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp si­gor­ta ko­ope­ra­tif­çi­li­ği ile il­gi­li ola­rak şun­la­rı ifade etti: “Mer­kez Bir­li­ği­nin al­dı­ğı karar doğ­rul­tu­sun­da kur­muş ol­duk­la­rı si­gor­ta şir­ke­ti ile bir­lik­te ko­ope­ra­tif­ler ve ara­ba­cı es­na­fı­mız Genel Baş­kan Cemil Ok’un da be­lirt­ti­ği gibi rahat bir nefes ala­cak. Ku­ru­lan bu si­gor­ta şir­ke­ti­nin amacı şoför es­na­fı­nın daha önce acen­te­ler­den kes­miş ol­du­ğu po­li­çe ko­mis­yo­nu­nu kal­dır­mak, bunun yanı sıra in­di­rim ko­şu­luy­la to­tal­de %35’e kadar eşit bir in­di­rim sağ­la­mak­tır. Bu in­di­rim ise an­laş­ma ko­şul­la­rı­na göre %20 ile %35 ara­sın­da fark­lı­lık gös­te­re­cek­tir. Bu ise uy­gu­la­ma­yı ko­ope­ra­tif­ler dü­zen­le­ye­cek­tir. Ko­ope­ra­tif üyesi ol­ma­yan üye­le­ri­mi­ze de oda­mız ara­cı­lı­ğıy­la ka­tı­lım payı öde­yen tüm üye­ler fay­da­la­na­bi­le­cek­tir. Bunun yanı sıra si­gor­ta, kasko, dask, po­li­çe yap­tı­rı­la­bi­le­cek­tir. Oda­mı­zın yak­la­şık 600 üyesi var. Ali­ağa ge­ne­lin­de ya­rar­la­na­cak sayı ise 4 bin ci­va­rı iken, ülke ge­ne­lin­de bu rakam mil­yon­la­ra ula­şı­yor. Ya­pı­lan top­lan­tı son­ra­sı üye­le­ri­miz­den çok olum­lu tep­ki­ler aldık hatta üye­le­ri­miz oda­mız­dan bilgi ala­ma­ya baş­la­dı­lar.”dedi.

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.