Baş­kan Tosun ko­nuş­tu, Dünya din­le­di

Vi­ya­na'da dü­zen­le­nen 'Ulus­la­ra­ra­sı Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı'na ka­tı­lan CHP'li Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tosun, mül­te­ci so­ru­nu­nun sa­de­ce Su­ri­ye'ye komşu olan ül­ke­le­rin değil, tüm dünya ül­ke­le­ri­nin so­ru­nu ol­du­ğu­nu, bu so­ru­nun çö­zü­mü­nün de böl­ge­de ka­lı­cı ba­rı­şın tah­sis edil­me­siy­le müm­kün ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tosun, Avus­tur­ya'nın baş­ken­ti Vi­ya­na'da dü­zen­le­nen 'Ulus­la­ra­ra­sı Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı'na ka­tıl­dı.

Özgürses Gazetesi
12:54 -
Baş­kan Tosun ko­nuş­tu, Dünya din­le­di

Vi­ya­na’da dü­zen­le­nen ‘Ulus­la­ra­ra­sı Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı’na ka­tı­lan CHP’li Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tosun, mül­te­ci so­ru­nu­nun sa­de­ce Su­ri­ye’ye komşu olan ül­ke­le­rin değil, tüm dünya ül­ke­le­ri­nin so­ru­nu ol­du­ğu­nu, bu so­ru­nun çö­zü­mü­nün de böl­ge­de ka­lı­cı ba­rı­şın tah­sis edil­me­siy­le müm­kün ola­ca­ğı­nı söy­le­di.

Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tosun, Avus­tur­ya’nın baş­ken­ti Vi­ya­na’da dü­zen­le­nen ‘Ulus­la­ra­ra­sı Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı’na ka­tıl­dı. Kon­fe­rans kap­sa­mın­da ger­çek­le­şen “Ço­cuk­lar Radar Al­tın­da” ana te­ma­lı “Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­nın Sesi” baş­lık­lı pa­nel­de ko­nu­şan Baş­kan Tosun, “Mül­te­ci so­ru­nu gü­nü­bir­lik çö­züm­ler­le değil, te­rö­re karşı ko­şul­suz iş­bir­li­ği ve Su­ri­ye’de ka­lı­cı ba­rı­şı­nın sağ­lan­ma­sıy­la or­ta­dan kal­kar” dedi.

Ürdün’den Al­man­ya’ya Tüm Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı

Act. Now ku­ru­lu­şu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Ulus­la­ra­ra­sı Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı’ Vi­ya­na’da yoğun ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Kon­fe­rans kap­sa­mın­da “Ço­cuk­lar Radar Al­tın­da” ana te­ma­sıy­la Vi­ya­na şehir mer­ke­zin­de bu­lu­nan Avus­tur­ya Demir Yol­la­rı Atöl­ye­si’nde ger­çek­le­şen ve Ürdün’den İtalya’ya, Lüb­nan’dan Yu­na­nis­tan’a, Slo­ven­ya’dan Al­man­ya’ya kadar çok sa­yı­da ül­ke­den be­le­di­ye baş­ka­nı­nın ka­tıl­dı­ğı pa­nel­de ko­nuş­ma­cı ola­rak yer alan Baş­kan Tosun, mül­te­ci so­ru­nun çö­zü­mü­ne iliş­kin çok sa­yı­da mev­ki­da­şı ile fikir alış­ve­riş­le­rin­de bu­lun­du.

“Dünya Ço­cuk­la­rı Gül­sün Diye…”

Avus­tur­ya Baş­ba­kan­lık Müs­te­şa­rı Muna Duz­dar ve kon­fe­ran­sı or­ga­ni­ze eden Act. Now ku­ru­lu­şu­nun yet­ki­li­le­ri Pat­ri­cia Ka­ha­ne ve Andre Hel­ler’in açı­lış ko­nuş­ma­la­rı ile baş­la­yan kon­fe­ran­sa ko­nuş­ma­cı ola­rak davet edi­len Dikli Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tosun, Or­ta­do­ğu’da ya­şa­nan sa­vaş­ta en büyük acıyı ço­cuk­lar­la ka­dın­la­rın ya­şa­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da Su­ri­ye­li mül­te­ci ço­cuk­lar ile il­gi­li Tür­ki­ye’deki ve­ri­ler hak­kın­da da bilgi veren Baş­kan Tosun, “6 yılı aşan sü­re­de gör­dük ki, mül­te­ci so­ru­nu­na iliş­kin ge­çi­ci çö­züm­ler ile bir yere va­rıl­mı­yor. Ya­şa­nan so­ru­nun Or­ta­do­ğu’da ve özel­lik­le de Su­ri­ye’de ka­lı­cı ba­rı­şın ve is­tik­ra­rın inşa edil­me­siy­le ancak çö­zü­me ula­şa­ca­ğı ke­sin­dir. Ül­ke­miz­de, Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­mi­zin açı­lış günü olan 23 Nisan ta­ri­hi yani hal­kı­mı­zın yö­ne­ti­me tam an­la­mıy­la hakim ol­ma­sı­nın ilk günü, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ta­ra­fın­dan ço­cuk­la­ra ar­ma­ğan edil­miş ve bu bay­ram 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Tüm dünya ül­ke­le­ri­ni de bu ruhla ha­re­ket et­me­ye davet et­me­ye ve Su­ri­ye başta olmak üzere Or­ta­do­ğu’da ve dün­ya­nın her ye­rin­de devam eden sa­vaş­la­rın, te­rö­rün son bul­ma­sı için ça­lış­ma­ya davet edi­yo­rum. Sa­vaş­lar son bu­lur­sa ve barış ka­lı­cı çözüm ola­rak ha­ya­ta ge­çir­se ço­cuk­la­rı­mı­zın gü­lü­şü, tüm dün­ya­yı ay­dın­la­ta­cak­tır” dedi.

“İlle de Barış”

Türk hal­kı­nın özel­lik­le Su­ri­ye başta olmak üzere Or­ta­do­ğu’da ba­rı­şın biran önce sağ­lan­ma­sı için büyük bir des­te­ği­nin ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Tosun, “Or­ta­ya çıkan mül­te­ci so­ru­nun­dan sonra hal­kı­mız her plat­form­da ba­rı­şı des­tek­le­di­ği­ni açık açık ifade et­mek­te­dir. Zaten biz, “Yurt­ta barış dün­ya­da barış” diyen Mus­ta­fa Ke­ma­lin to­run­la­rı­yız. Ay­rı­ca biz te­rör­den canı çok yanan bir ül­ke­nin ev­lat­la­rı­yız. Or­ta­ya koy­du­ğu­muz bu tab­lo­ya ver­di­ği­niz des­tek biz­le­ri hem yü­rek­len­dir­di hem de mutlu etti. Bu­ra­da­ki bu da­ya­nış­ma tüm dün­ya­ya ya­yı­lır­sa en kısa za­man­da Or­ta­do­ğu’daki ve Su­ri­ye’deki terör ba­tak­lı­ğı­nın üs­te­sin­den gelir ve ba­rı­şın ege­men ol­du­ğu­nu tanık olu­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ko­nuş­ma­cı diğer ülke be­le­di­ye baş­kan­la­rı kendi böl­ge­le­rin­de­ki mül­te­ci ço­cuk­lar ile il­gi­li bilgi pay­la­şı­mın­da bu­lu­na­rak ve Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tosun’un öne­ri­le­rin­de hem­fi­kir ol­duk­la­rı ko­nu­sun­da görüş be­lirt­ti­ler.

Kon­fe­ran­sa Ka­tı­lan Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı:

And­re­as Bab­ler – Tra­is­kirc­hen Be­le­di­ye Baş­ka­nı(Avus­tur­ya)
Mus­ta­fa Tosun – Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­kan
Has­san Alr­ha­ibeh – Um Al Jimal Be­le­di­ye Baş­ka­nı(Ürdün)
Luigi Am­ma­tu­na – Poz­za­lo Be­le­di­ye Baş­ka­nı (İtalya)
And­re­as Bab­ler – Tra­is­kirc­hen Be­le­di­ye Baş­ka­nı(Avus­tur­ya)
Ali Mat­tar – Sahel El Zah­ra­ni (Lüb­nan)
Lef­te­ris Pa­pa­gi­an­na­kis – Atina Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı (Yu­na­nis­tan)
Ma­no­lis Vo­ur­no­us – Sakız Adası Be­le­di­ye Baş­ka­nı (Yu­na­nis­tan)
İgor Ma­ren­tic – Pos­toj­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı (Slo­ven­ya)
Pan­te­lis Ko­lo­kas – Yanya Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı (Yu­na­nis­tan)
Tjark Bar­tels – Ha­meln-Pyr­mont Be­le­di­ye Baş­ka­nı (Al­man­ya)