Baş­kan Tosun ko­nuş­tu, Dünya din­le­di

1 Şubat 2017
Baş­kan Tosun ko­nuş­tu, Dünya din­le­di

Vi­ya­na’da dü­zen­le­nen ‘Ulus­la­ra­ra­sı Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı’na ka­tı­lan CHP’li Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tosun, mül­te­ci so­ru­nu­nun sa­de­ce Su­ri­ye’ye komşu olan ül­ke­le­rin değil, tüm dünya ül­ke­le­ri­nin so­ru­nu ol­du­ğu­nu, bu so­ru­nun çö­zü­mü­nün de böl­ge­de ka­lı­cı ba­rı­şın tah­sis edil­me­siy­le müm­kün ola­ca­ğı­nı söy­le­di.

Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tosun, Avus­tur­ya’nın baş­ken­ti Vi­ya­na’da dü­zen­le­nen ‘Ulus­la­ra­ra­sı Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı’na ka­tıl­dı. Kon­fe­rans kap­sa­mın­da ger­çek­le­şen “Ço­cuk­lar Radar Al­tın­da” ana te­ma­lı “Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­nın Sesi” baş­lık­lı pa­nel­de ko­nu­şan Baş­kan Tosun, “Mül­te­ci so­ru­nu gü­nü­bir­lik çö­züm­ler­le değil, te­rö­re karşı ko­şul­suz iş­bir­li­ği ve Su­ri­ye’de ka­lı­cı ba­rı­şı­nın sağ­lan­ma­sıy­la or­ta­dan kal­kar” dedi.

Ürdün’den Al­man­ya’ya Tüm Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı

Act. Now ku­ru­lu­şu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Ulus­la­ra­ra­sı Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı’ Vi­ya­na’da yoğun ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Kon­fe­rans kap­sa­mın­da “Ço­cuk­lar Radar Al­tın­da” ana te­ma­sıy­la Vi­ya­na şehir mer­ke­zin­de bu­lu­nan Avus­tur­ya Demir Yol­la­rı Atöl­ye­si’nde ger­çek­le­şen ve Ürdün’den İtalya’ya, Lüb­nan’dan Yu­na­nis­tan’a, Slo­ven­ya’dan Al­man­ya’ya kadar çok sa­yı­da ül­ke­den be­le­di­ye baş­ka­nı­nın ka­tıl­dı­ğı pa­nel­de ko­nuş­ma­cı ola­rak yer alan Baş­kan Tosun, mül­te­ci so­ru­nun çö­zü­mü­ne iliş­kin çok sa­yı­da mev­ki­da­şı ile fikir alış­ve­riş­le­rin­de bu­lun­du.

“Dünya Ço­cuk­la­rı Gül­sün Diye…”

Avus­tur­ya Baş­ba­kan­lık Müs­te­şa­rı Muna Duz­dar ve kon­fe­ran­sı or­ga­ni­ze eden Act. Now ku­ru­lu­şu­nun yet­ki­li­le­ri Pat­ri­cia Ka­ha­ne ve Andre Hel­ler’in açı­lış ko­nuş­ma­la­rı ile baş­la­yan kon­fe­ran­sa ko­nuş­ma­cı ola­rak davet edi­len Dikli Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tosun, Or­ta­do­ğu’da ya­şa­nan sa­vaş­ta en büyük acıyı ço­cuk­lar­la ka­dın­la­rın ya­şa­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da Su­ri­ye­li mül­te­ci ço­cuk­lar ile il­gi­li Tür­ki­ye’deki ve­ri­ler hak­kın­da da bilgi veren Baş­kan Tosun, “6 yılı aşan sü­re­de gör­dük ki, mül­te­ci so­ru­nu­na iliş­kin ge­çi­ci çö­züm­ler ile bir yere va­rıl­mı­yor. Ya­şa­nan so­ru­nun Or­ta­do­ğu’da ve özel­lik­le de Su­ri­ye’de ka­lı­cı ba­rı­şın ve is­tik­ra­rın inşa edil­me­siy­le ancak çö­zü­me ula­şa­ca­ğı ke­sin­dir. Ül­ke­miz­de, Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­mi­zin açı­lış günü olan 23 Nisan ta­ri­hi yani hal­kı­mı­zın yö­ne­ti­me tam an­la­mıy­la hakim ol­ma­sı­nın ilk günü, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ta­ra­fın­dan ço­cuk­la­ra ar­ma­ğan edil­miş ve bu bay­ram 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Tüm dünya ül­ke­le­ri­ni de bu ruhla ha­re­ket et­me­ye davet et­me­ye ve Su­ri­ye başta olmak üzere Or­ta­do­ğu’da ve dün­ya­nın her ye­rin­de devam eden sa­vaş­la­rın, te­rö­rün son bul­ma­sı için ça­lış­ma­ya davet edi­yo­rum. Sa­vaş­lar son bu­lur­sa ve barış ka­lı­cı çözüm ola­rak ha­ya­ta ge­çir­se ço­cuk­la­rı­mı­zın gü­lü­şü, tüm dün­ya­yı ay­dın­la­ta­cak­tır” dedi.

“İlle de Barış”

Türk hal­kı­nın özel­lik­le Su­ri­ye başta olmak üzere Or­ta­do­ğu’da ba­rı­şın biran önce sağ­lan­ma­sı için büyük bir des­te­ği­nin ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Tosun, “Or­ta­ya çıkan mül­te­ci so­ru­nun­dan sonra hal­kı­mız her plat­form­da ba­rı­şı des­tek­le­di­ği­ni açık açık ifade et­mek­te­dir. Zaten biz, “Yurt­ta barış dün­ya­da barış” diyen Mus­ta­fa Ke­ma­lin to­run­la­rı­yız. Ay­rı­ca biz te­rör­den canı çok yanan bir ül­ke­nin ev­lat­la­rı­yız. Or­ta­ya koy­du­ğu­muz bu tab­lo­ya ver­di­ği­niz des­tek biz­le­ri hem yü­rek­len­dir­di hem de mutlu etti. Bu­ra­da­ki bu da­ya­nış­ma tüm dün­ya­ya ya­yı­lır­sa en kısa za­man­da Or­ta­do­ğu’daki ve Su­ri­ye’deki terör ba­tak­lı­ğı­nın üs­te­sin­den gelir ve ba­rı­şın ege­men ol­du­ğu­nu tanık olu­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ko­nuş­ma­cı diğer ülke be­le­di­ye baş­kan­la­rı kendi böl­ge­le­rin­de­ki mül­te­ci ço­cuk­lar ile il­gi­li bilgi pay­la­şı­mın­da bu­lu­na­rak ve Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tosun’un öne­ri­le­rin­de hem­fi­kir ol­duk­la­rı ko­nu­sun­da görüş be­lirt­ti­ler.

Kon­fe­ran­sa Ka­tı­lan Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı:

And­re­as Bab­ler – Tra­is­kirc­hen Be­le­di­ye Baş­ka­nı(Avus­tur­ya)
Mus­ta­fa Tosun – Di­ki­li Be­le­di­ye Baş­kan
Has­san Alr­ha­ibeh – Um Al Jimal Be­le­di­ye Baş­ka­nı(Ürdün)
Luigi Am­ma­tu­na – Poz­za­lo Be­le­di­ye Baş­ka­nı (İtalya)
And­re­as Bab­ler – Tra­is­kirc­hen Be­le­di­ye Baş­ka­nı(Avus­tur­ya)
Ali Mat­tar – Sahel El Zah­ra­ni (Lüb­nan)
Lef­te­ris Pa­pa­gi­an­na­kis – Atina Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı (Yu­na­nis­tan)
Ma­no­lis Vo­ur­no­us – Sakız Adası Be­le­di­ye Baş­ka­nı (Yu­na­nis­tan)
İgor Ma­ren­tic – Pos­toj­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı (Slo­ven­ya)
Pan­te­lis Ko­lo­kas – Yanya Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı (Yu­na­nis­tan)
Tjark Bar­tels – Ha­meln-Pyr­mont Be­le­di­ye Baş­ka­nı (Al­man­ya)

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.